LDF

LDF noteikumi par vietu piešķiršanu Latvijas individuālo čempionātu finālos 19.04.2023

Apstiprināts LDF valdes
2022.gada 5.janvāra sēdē
(ar grozījumiem, kas apstiprināti LDF valdes
2022.gada 7.marta, 6.jūlija, 14.novembra
un 2023.gada 19.aprīļa sēdēs)
LDF noteikumi par vietu piešķiršanu Latvijas individuālo čempionātu finālos

 1. Latvijas vīriešu čempionāta 64 lauciņu dambretē fināla dalībniekos šādā prioritārā secībā var iekļaut:
  1.1. iepriekšējā gada čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējus. Nākamo vietu ieguvēji šādas
  tiesības neiegūst;
  1.2. iepriekšējā gada Rīgas čempionāta uzvarētāju. Nākamo vietu ieguvēji šādas tiesības
  neiegūst;
  1.3. līdz trijiem LDF valdes uzaicinātiem trīs starptautiskajiem lielmeistariem;
  1.4. Latvijas čempionāta atlases sacensību augstāko vietu ieguvējus.
 2. Latvijas vīriešu čempionāta 100 lauciņu dambretē fināla dalībniekos šādā prioritārā secībā var iekļaut:
  2.1. iepriekšējā gada čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējus. Nākamo vietu ieguvēji šādas
  tiesības neiegūst;
  2.2. iepriekšējā gada Rīgas čempionāta uzvarētāju. Nākamo vietu ieguvēji šādas tiesības
  neiegūst;
  2.3. līdz trijiem LDF valdes uzaicinātiem trīs starptautiskajiem lielmeistariem;
  2.4. Latvijas čempionāta atlases sacensību augstāko vietu ieguvējus.
 3. Latvijas sieviešu čempionāta 64 lauciņu dambretē fināla dalībniekos šādā prioritārā secībā var iekļaut:
  3.1. iepriekšējā gada čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas. Nākamo vietu ieguvējas šādas
  tiesības neiegūst;
  3.2. iepriekšējā gada Rīgas čempionāta uzvarētāju. Nākamo vietu ieguvējas šādas tiesības
  neiegūst;
  3.3. Latvijas čempionāta atlases sacensību augstāko vietu ieguvējas.
 4. Latvijas sieviešu čempionāta 100 lauciņu dambretē fināla dalībniekos šādā prioritārā secībā var iekļaut:
  4.1. iepriekšējā gada čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas. Nākamo vietu ieguvējas šādas
  tiesības neiegūst;
  4.2. iepriekšējā gada Rīgas čempionāta uzvarētāju. Nākamo vietu ieguvējas šādas tiesības
  neiegūst;
  4.3. vienu LDF valdes uzaicinātu starptautisko lielmeistari vai FMJD meistari;
  4.4. Latvijas čempionāta atlases sacensību augstāko vietu ieguvējas.
 5. Latvijas jauniešu čempionāta 64 un 100 lauciņu dambretē finālā katrā vecuma (grupās iespējama cita kārtība, kas tiek atrunāta sacensību nolikumā) un dzimuma grupā šādā prioritārā secībā var iekļaut:

5.1. Latvijas čempionāta atlases sacensību augstāko vietu ieguvējus, kur vietu skaits atrunāts
sacensību nolikumā;
5.2. Latvijas Skolēnu sporta spēļu augstāko vietu ieguvējus, kur vietu skaits atrunāts sacensību
nolikumā;
5.3. citus sportistus, atbilstoši LDF valdes lēmumam uz LDF Treneru komitejas priekšlikuma
pamata.

 1. Juridiskie biedri un treneri ir tiesīgi iesniegt rakstiskus priekšlikumus LDF valdei uz elektroniskā pasta adresi valde@dambrete.lv par LDF vietu dalībai Latvijas jauniešu čempionātu finālos pieškiršanu: ne vēlāk kā iepriekšējā dienā līdz plkst. 23:59 pirms atlases sacensību norises pirmās dienas, ja sportists nevar piedalīties atlases sacensībās attaisnojošu apstākļu dēļ (slimība, eksāmeni, ģimenes apstākļi, u.t.t.).
 2. Ja nav saņemti juridisko biedru un treneru iesniegumi ar priekšlikumiem piešķirt vietas Latvijas čempionāta finālā sportistiem, kuri nav varējuši piedalīties atlases sacensībās attaisnojošu apstākļu dēļ, tad LDF vietas tiek piešķirtas prioritārā secībā pēc sportista izcīnītās vietas atlases sacensībās.
 3. Ja ir saņemti juridisko biedru un treneru iesniegumi ar priekšlikumiem piešķirt vietas Latvijas čempionāta finālā sportistiem, kuri nav varējuši piedalīties atlases sacensībās attaisnojošu apstākļu dēļ, tad LDF valde nodod iesniegumus izskatīšanai LDF Treneru un turnīru komitejai, kura savstarpēji salīdzina un izvērtē iespējas virzīt dalībai Latvijas čempionāta finālā atlases sacensībās devīto vietu un turpmākās vietas izcīnījušos sportistus un tos sportistus, kuri atlases sacensībās nestartēja attaisnojošu apstākļu dēļ. LDF Treneru un turnīru komiteja, balstoties uz izvērtējumu, sagatavo savu priekšlikumu LDF valdei lēmuma pieņemšanai par divu LDF vietu piešķiršanu dalībai Latvijas čempionāta finālā un turpmākiem fināla rezervistiem prioritārā secībā, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
  8.1. sportista nepiedalīšanās atlases sacensībās pamatotība (nepiedalīšanās iemesls var būt
  saslimšana, mācības vai eksāmeni, dalība pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā vai
  Pasaules kausa posma sacensībās (dalība citās sacensībās nav attaisnojošs iemesls));
  8.2. sportista iepriekšējie sportiskie rezultāti;
  8.3. nepieciešamība nodrošināt pēc iespējas spēcīgāku fināla dalībnieku sastāvu.
 4. LDF valde pieņem galīgo lēmumu par LDF vietu piešķiršanu sportistiem un turpmākiem
  rezervistiem dalībai finālā, pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties informē sportistu trenerus vai sportistus par pieņemto lēmumu.
 5. Ja kāds no sportistiem, kurš 1.-9. punktos minētajā kārtībā ir ieguvis tiesības piedalīties Latvijas čempionāta finālā, atsakās no piedalīšanās, tiesības piedalīties tiek piedāvātas atlases sacensībās turpmākajiem rezervistiem. Ja iestājušies iepriekš neparedzēti apstākļi, iesniegums par spēlētāja atteikšanos spēlēt finālā jāiesniedz galvenajam tiesnesim un LDF valdei līdz plkst.18.00 iepriekšējā dienā pirms Latvijas čempionāta fināla sākuma. Ja šāds iesniegums noteiktajā termiņā netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka visi finālisti piedalīsies sacensībās. Uz fināla sacensību sākumu tiek aicināts ierasties pirmais rezervists (ja nevar ierasties, tad tiek uzaicināts nākamais rezervists no atlases sacensībām). Uzaicinātais rezervists nepieciešamības gadījumā aizvieto fināla dalībnieku, kurš neparedzētu apstākļu dēļ un iepriekš nepaziņojot neierodas uz sacensībām.
 6. Latvijas jauniešu čempionāta 64 un 100 lauciņu dambretē fināls U19 vecuma grupā junioriem un juniorēm var notikt bez atlases sacensībām, kur finālā piedalīties varētu vismaz III sporta klasi sasniegušie sportisti vecumā līdz 19 gadiem.

LDF valdes priekšsēdētājs V.Vesperis

Atbildēt