LDF

LDF Valdes sēdes protokols Nr.05/04/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.05/04/2023
2023.gada 5.aprīlī, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Pēteris Gailāns, Raimonds Vipulis, Inga Bernāte, Ilmārs Visockis, Gunārs Vipulis, Raimonds Millers.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām, kā arī par iespējamiem LDF sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumu grozījumiem. Informē R.Paegle.
 2. Par gatavošanos Rīga Open 2023 sacensību organizēšanai. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 3. Par gatavošanos Baltijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē organizēšanai Jelgavā. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 4. Par FMJD Ģenerālajā Asamblejā izskatāmajiem jautājumiem. Informē V.Vesperis.
 5. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
  Sēdē nolēma:
  1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajiem sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.
  1.2. Apstiprināt grozījumus LDF sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumos, paredzot precizēt sacensību laika kontroles regulējumu un to, ka pirmo sporta klasi var izpildīt divos veidos –
  a) izpildot normatīvu vienās sacensībās ar klasisko laika kontroli un vienās ar ātrās dambretes kontroli;
  b) izpildot normatīvu trijās sacensībās ar ātrās dambretes kontroli.
  2.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera, R.Paegles un J.Matvejeva sniegto informāciju par paveikto Rīga Open sacensību organizēšanā, tai skaitā mājaslapas www.rigaopen.lv izveidi un ar sacensībām saistīta satura izvietošanu tajā, kā arī turpmākās darbības potenciālo atbalstītāju piesaistei.
  3.1. Apstiprināt Baltijas jauniešu čempionāta nolikumu un lūgt V.Vesperim to saskaņot ar Lietuvas un Igaunijas dambretes federācijām, pirms nolikuma un aicinājuma piedalīties sacensībās izsūtīšanas piecu valstu federācijām un publicēšanas LDF mājaslapā.
  4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par FMJD Ģenerālās Asamblejas iesniegtajiem dokumentiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem uz FMJD vakantajām amatu pozīcijām, kā arī pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par to, ka FMJD izveidotā darba grupa (FMJD, Nīderlandes dambretes federācija, Latvijas Dambretes federācija) nav vienojusies par spēlētāju reģistrācijas un pārejas noteikumiem.
  5.1. Uzdot J.Matvejevam izveidot īpašu komisiju, piesaistot ilggadējus dambretes aktīvistus, lai apkopotu un izvērtētu visu pieejamo vēsturisko informāciju par V.Adamoviča 2022.gada 2.novembra iesniegumā minēto dambretistu sasniegumiem dambretē, kas atbilstoši tobrīd spēkā esošo klasifikācijas noteikumu prasībām, būtu pamats nacionālā meistara titula piešķiršanai. Uzdot J.Matvejevam iesniegt komisijas veikto izvērtējumu un priekšlikumus nacionālā meistara titula piešķiršanai vai atteikumam piešķirt nacionālā meistara titulu ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.jūlijam izskatīšanai LDF valdes sēdē 2023.gada jūlijā.
  5.2. Pamatojoties uz atkārtoti veikto vēsturiskās informācijas izvērtējumu, piešķirt nacionālā meistara titulu Jānim Daudzvārdim. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.
  5.3. Nākamo valdes sēdi jautājuma izskatīšanai par LDF vietu piešķiršanu Latvijas jauniešu
  čempionātā 64 lauciņu dambretē sasaukt 2023.gada 19.aprīlī, plkst.19.30 attālināti.
  5.4. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 10.maijā, plkst.19.00 attālināti.
  Sēde slēgta plkst. 21.45.
  Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt