LDF

LDF Valdes sēdes protokols Nr.09/10/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.09/10/2023

2023.gada 9.oktobrī, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Ilmārs Visockis, Pēteris Freidenfelds, Juris Gudēvics Liepiņš, Juris Dombrovskis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām. Informē R.Paegle.
 2. Par LDF jaunas mājaslapas veidošanas progresu. Informē V.Vesperis, V.Budreika.
 3. Par Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu 2024.gadā. Informē V.Vesperis.
 4. Par LDF budžeta izpildi un iespējamām finansējuma tāmes izmaiņām Informē V.Vesperis, R.Paegle
 5. Par labāko dambretistu pieteikšanu naudas balvu par izciliem sporta sasniegumiem piešķiršanai.
  Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 6. Par LDF Gada sporta laureāta 2023 nominācijām. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 7. Par nacionālā meistara titulu piešķiršanu/piešķiršanas atzīšanu atsevišķiem sportistiem. Informē
  J.Matvejevs.
 8. Par LDF 2024.gada sacensību norises vietām. Informē R.Paegle.
 9. Citi jautājumi.

Sēdē nolēma:
1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajiem sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā
2.1. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju par darba uzdevumu, platformu un izmaksām jaunas LDF mājaslapas izveidei. Atbalstīt līguma noslēgšanu ar V.Budreiku, paredzot mājaslapas izstrādi un testēšanu pabeigt līdz 2023.gada beigām.
3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par Eiropas Dambretes konfederācijas lēmumu piešķirt Eiropas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē organizēšanas tiesības Latvijas Dambretes federācijai un turpmākajiem soļiem. Lūgt V.Vesperim sazināties ar Eiropas Dambretes konfederācijas valdi par līguma par sacensību organizēšanu nosacījumiem un slēgšanu, jo īpaši nosacījumiem attiecībā uz dalības maksu sadales un izmantošanas nosacījumiem. Izveidot projekta vadības komandu Eiropas jauniešu čempionāta organizēšanai, tajā ietverot V.Vesperi, R.Paegli, J.Matvejevu, kā arī pēc iespējas piesaistot pārējos valdes locekļus un citus dambretes aktīvistus.
4.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par LDF budžeta izpildi. Atbalstīt izdevumu
pārdali no Eiropas čempionāta ātrajā dambretē un ātrspēlē uz dambretes literatūras izdošanu,
mājaslapas uzturēšanas maksas pieauguma segšanu, atbalstu Latvijas sportistu iespējamai dalībai Polish Open un dambretes inventāra iegādei.
5.1. Sagatavot un līdz 15.oktobrim iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā LDF pieteikumu par balvu par augstiem sporta sasniegumiem piešķiršanu Latvijas dambretistiem G.Valnerim, V.Mitrēvičam, A.Orlovai, R.Osītim un R.Štālam, V.Vasarietei un K.Norenbergam, ņemot vērā izcīnītās medaļas Eiropas čempionātos.
6.1. Saglabāt visas līdz šim esošās Dambretes gada laureāta nominācijas. Lūgt treneriem un juridiskajiem biedriem sniegt priekšlikumus par kandidātiem šādām nominācijām – 1) Mūža
ieguldījums; 2) Gada izrāviens starp sportistiem; 3) Gada izrāviens starp dambretes centriem; 4) Gada sacensību tiesnesis; 5) Gada entuziasts.

7.1. Pieņemt zināšanai J.Matvejeva sniegto informāciju par Denisa Fiļkova sportiskajiem
sasniegumiem. Atbalstīt, ka, pamatojoties uz pieejamo vēsturisko informāciju, nacionālā meistara tituls 64 lauciņu dambretē ir ticis izpildīts un ir atzīstams par piešķirtu atbilstoši Latvijas Dambretes federācijas attiecīgajam laika periodam apstiprināto klasifikācijas noteikumu nosacījumiem dambretistam Denisam Fiļkovam.
8.1. Atbalstīt R.Paegles, K.Ozola un V.Vespera priekšlikumus par atsevišķu sacensību norisi Jelgavā, Cēsīs un Limbažu novada Liepupē, precizēt līdz nākamajai valdes sēdei norises vietu
Brīnumdambretes turnīriem un Latvijas jauniešu čempionāta atlases sacensībām..
9.1. Pieņemt zināšanai V. P.Freidenfelda sniegto informāciju par sacensību “Zelta kauliņš” nolikumu un norisi 2024.gada janvārī konferenču centrā Bačkonys (Lietuva). Izsūtīt juridiskajiem biedriem un treneriem sacensību nolikumu un sekmēt Latvijas sportistu dalību šajās sacensībās.
9.2. Atbalstīt sagatavoto balsojuma projektu par FMJD Spēlētāju komitejas kandidātiem un iesniegt to FMJD.
9.3. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 9.novembrī, plkst.19.00 attālināti.
Sēde slēgta plkst. 21.59.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt