LDF

Valdes sēdes protokols Nr.10/05/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.10/05/2023

2023.gada 10.maijā, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Māris Mitenbergs.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām, kā arī par iespējamiem LDF sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumu grozījumiem. Informē R.Paegle.
2. Par gatavošanos Rīga Open 2023 sacensību organizēšanai. Informē V.Vesperis, R.Paegle,
J.Matvejevs.
3. Par FMJD Ģenerālajā Asamblejā izskatītajiem jautājumiem. Informē V.Vesperis.
4. Par Latvijas pārstāvju V.Teterina un P.Protopopova dalību IDF rīkotajos Eiropas čempionātos.
Informē V.Vesperis, R.Paegle
5. Par nacionālo meistaru titulu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību. Informē J.Matvejevs.
6. Par spēlētāju dalības citas komandas sastāvā nosacījumiem. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
7. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sēdē nolēma:
1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajiem sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.
2.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera, R.Paegles un J.Matvejeva sniegto informāciju par paveikto Rīga Open sacensību organizēšanā.
3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par FMJD Ģenerālās Asamblejas pieņemtajiem lēmumiem (tai skatā par FMJD mītnes pārcelšanu uz Lozannu, Krievijas un Baltkrievijas federāciju biedra statusa apturēšanas apstiprinājumu, Latvijas panākto aizliegumu piešķirt FMJD spēlētāja statusu dambretistiem no valstīm, kuru federācijām FMJD biedra statuss ir apturēts, tātad pašlaik Krievijas un Baltkrievijas dambretistiem) un FMJD amatu vēlēšanu rezultātiem.
4.1. Noteikt nosacītu diskvalifikāciju P.Protopopovam līdz 2023.gada beigām, ņemot vērā viņa
piedalīšanos IDF rīkotajā Eiropas čempionātā, viņa trenerim un pārstāvjiem nesniedzot informāciju par to LDF un šādi rīkojoties pretēji LDF nostājai par nepiedalīšanos IDF sacensībās, kur bez ierobežojumiem piedalās Krievijas un Baltkrievijas sportisti.
4.2. Informēt FMJD, IDF un nacionālās dambretes federācijas par to, ka V.Teterins Latvijā ir
diskvalificēts no dalības dambretes sacensībās jebkādā statusā un lūgt liegt viņam pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās.
4.3. Informēt IDF, ka LDF nepiekrīt Latvijas vārda un Latvijas karoga attēlošanai IDF Eiropas
čempionāta tabulās pie V.Teterina un P.Protopopova vārda un lūgt Latvijas vārdu un simboliku no turnīra tabulām izņemt, ņemot vērā, ka LDF nav pieteikusi šos spēlētājus dalībai IDF rīkotajos Eiropas čempionātos.
5.1. Pieņemt zināšanai J.Matvejeva sniegto informāciju par izveidoto īpašu komisiju un līdz šim
paveikto darbu vēsturiskās informācijas izpētē, kā arī turpmākajās divās valdes sēdēs plānot skatīt komisijas sagatavotu informāciju par nacionālā meistara titula piešķiršanu 64 lauciņu dambretē.
6.1. Nemainīt spēlētāju dalības komandu sacensībās nosacījumus. Gadījumā, ja dambretistam ir vairāk kā viens treneris, dambretistam komandu sacensībās jāpārstāv tas juridiskais biedrs, pie kura dambretists ir reģistrēts.
7.1. Noteikt, ka jauniešu sacensībās ar partiju pierakstu skatītāji un treneri spēļu telpā var atrasties tikai pirmās piecas minūtes no spēļu kārtas sākuma, bet citās jauniešu sacensībās skatītāji un treneri var atrasties tikai īpaši nodalītā skatītāju zonā, kas nodrošina, ka spēlētāji netiek traucēti. Sacensību galvenais tiesnesis var noteikt stingrākus ierobežojumus, ja tas nepieciešams sacensību netraucētai norisei.
7.2. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 19.jūnijā, plkst.19.00 attālināti.
Sēde slēgta plkst. 21.25.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt