LDF

LDF biedru kopsapulces protokols Nr.29/03/2023

Info: LDF

19.04.2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”
Vienotais reģ, nr.40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava, LV-3002
Biedru kopsapulces protokols Nr.29/03/2023
2023.gada 29.martā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā
Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Dambretes federācija” (turpmāk LDF) valde, biedriem
paziņojot par sapulci 2023.gada 16.februārī, nosūtot paziņojumus uz juridisko biedru norādītajām
adresēm.
Sapulcē piedalās 18 (astoņpadsmit) no oficiāli reģistrētajiem 22 (divdesmit diviem) LDF biedriem ar
balss tiesībām (skat pielikumu uz atsevišķas lapas), bez balss tiesībām piedalās Jevgeņijs Matvejevs,
Andrejs Trasko, Vita Gavlasa, Laura Kronberga. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir
lemttiesīga.
Darba kārtībā:

 1. Sapulces protokolista un balsu skaitītāja vēlēšanas.
 2. Valdes priekšsēdētāja ziņojums par LDF darbību 2022.gadā.
 3. Pārskats par LDF 2022.gada budžeta izpildi.
 4. LDF 2023.gada budžeta plāna prezentācija.
 5. Revīzijas ziņojums par LDF 2022.gada budžeta izpildi.
 6. Revidentu vēlēšanas.
 7. Citi jautājumi un ziņojumi.
 8. Par protokolistu (par – 18, pret – 0, atturas – 0) tiek ievēlēts Raivis Paegle. Par balsu skaitītājiem
  tiek ievēlēti (par – 18, pret – 0, atturas – 0) Pēteris Gailāns, Uldis Ābeltiņš.
 9. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis ziņo par LDF darbību 2022.gadā. Kopsapulce
  apstiprina (par – 18, pret – 0, atturas – 0) valdes priekšsēdētāja ziņojumu par darbību 2022.gadā.
 10. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Paegle sniedz pārskatu par LDF budžeta izlietojumu
  2022.gadā. Dambretes attīstības biedrības pārstāvis V.Budreika izsaka priekšlikumu turpmāk
  pārskatā izdevumus par medaļām, kausiem un apbalvojumiem atspoguļot kā vienu izdevumu
  kategoriju. Kopsapulce apstiprina (par – 18, pret – 0, atturas – 0) pārskatu par LDF budžeta
  izlietojumu 2022.gadā.
 11. Valdes priekšsēdētājs V.Vesperis un valdes priekšsēdētāja vietnieks R.Paegle sniedz
  informāciju par situāciju attiecībā uz 2023.gada valsts budžeta finansējumu un tā iespējamo
  proporcionālo sadalījumu, ja tas tiks piešķirts, jo pašlaik tas ir tikai izstrādes stadijā.
  Kopsapulce ar lēmumu (par – 18, pret – 0, atturas – 0) atbalsta valsts budžeta finansējuma
  2023.gadam proporcionālo sadalījumu, paredzot augstu sasniegumu sportam 20%, dalībai
  pasaules un Eiropas čempionātos 25%, LDF rīkoto sacensību organizēšanai 25%,
  administratīvajām izmaksām un atalgojumam 20%, attīstības izdevumiem 5% un rezerves
  fondam 5%, paredzot rezerves fondu izmantot primāri attīstības izdevumiem, bet, ja
  nepieciešams, arī LDF rīkoto sacensību organizēšanai vai dalībai pasaules un Eiropas
  čempionātos.
 12. I. Bernāte sniedz revidentu ziņojumu par LDF budžeta izlietojumu 2022.gadā. Kopsapulce
  apstiprina (par – 18, pret – 0, atturas – 0) revidentu ziņojumu.
 13. Vladislavs Vesperis informē par priekšlikumu uz nākamo gadu ievēlēt par LDF revidentiem
  V.Gavlasu un I.Bernāti. V.Gavlasa un I.Bernāte piekrīt tikt ievēlētas par LDF revidentiem.
  Vladislavs Vesperis aicina balsot par LDF revidentu kandidātiem. V. Gavlasa un I. Bernāte
  tiek ievēlētas par LDF revidentiem (par – 18, pret – 0, atturas – 0).
 14. V.Vesperis aicina informēt, ja ir citi jautājumi. Izsakās V.Vesperis, R.Paegle, P.Freidenfelds,
  I.Bernāte, A.Trasko,J.Štāls, K.Ozols, J.Matvejevs, Dz.Kaņeps. Kopsapulces dalībnieki aicina
  LDF valdi:
  7.1. turpināt darbu pie dambretes popularizēšanas, tai skaitā skolās, aktīvāk sadarbojoties ar
  plašsaziņas līdzekļiem un rīkojot simultānspēles seansus sabiedriskos pasākumos;
  7.2. paaugstināt atalgojumu sākot ar 2023.gada 1.maiju valdes priekšsēdētāja vietniekam
  Raivim Paeglem līdz 700 EUR (netto), ņemot vērā LDF budžeta iespējas un līguma ar
  Latvijas Sporta Federāciju padomi nosacījumus;
  7.3. uzsākt sarunas par sadarbību ar Skolu Sporta federāciju, saskaņojot dambretes sacensību
  rīkošanu un to norises laikus;
  7.4. risināt jautājumu par sporta klašu izpildes iespējām, ņemot vērā nelielo tādu sacensību
  skaitu, kuras notiek ar klasisko laika kontroli;
  7.5. Sadarboties aktīvāk ar juridiskajiem biedriem, veicinot biedru iesaistīšanos dambretes
  sacensību organizēšanā.
  Kopsapulce slēgta plkst.21.05.
  Sapulces vadītājs: Vladislavs Vesperis
  Protokolists: Raivis Paegle

Atbildēt