8. Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē vīriešiem 1960

Norises laiks: 1960.gada 28. novembris – 12.decembris

Dalībnieku skaits: 16

1.Andris Andreiko m 13,5 p.

2.Vladimirs Agranovs m 12,5 p.

3.Nikolajs Žadins m 11,5 p. Tallina

Latvijas pirmais trijnieks:

1.Andris Andreiko  m 13,5 p.

2.Vladimirs Agranovs m 12,5 p.

3.Pēteris Popovs  m 10,5 p.

 

Žurnāls Dambrete, Nr.2 1960

Republikas čempionāta izcīņa simtlauciņu dambretē jau ilgāku laiku ir pēdējais pasākums gadā. Latvijas VIII simtlauciņu dambretes čempionāta norise (no septembra līdz decembra vidum) liecināja, ka Damb­retes federācijai steidzīgi jāpadomā par līdzšinējās sacensību sistēmas iz­mainīšanu atbilstoši tām pārmaiņām, kas pēdējos trijos gados notikušas re­publikas sporta organizācijās. Tas, ka par pirmo atlases posmu uz­skatām rajonu un pilsētu čempionātus, protams, nevar radīt iebildumus. Arī Rīgas čempionāta pielīdzināšana pus­finālam pagaidām attaisno sevi. Šau­bīgākā ir ārpus Rīgas dzīvojošo damb­retistu pēdējā atlase pēc biedrību čem­pionātiem. Tikai divas sporta biedrības šādus čempionātus rīko regulāri  – «Vārpa» un«Daugava». Triju lielu biedrību — «Lokomotīve», «Darba rezerves» un «Dinamo» Republikāniskās padomes nav atzinušas par lietderīgu savus čempionātus starptautiskajā
dambretē rīkot. Līdz ar to no republi­kas čempionāta izcīņas praktiski iz­slēgti daudzi spēcīgi dambretisti, starp
tiem pat meistarkandidāti un 1. sporta klases spēlētāji. Arī «Vārpas» un «Daugavas» turnīru organizācija ne­veicina meistarības pacēlumu rajonos un pilsētās. Rezultātiem, kas gūti sa­censībās pēc Šveices sistēmas tikai 5 kārtās, kā līdz šim notika «Vārpas» čempionātā un «Daugavas» pusfināla turnīrā, it sevišķi simtlauciņu dambre­tē ir gadījuma raksturs. Maz labuma dalībniekiem ir arī no šajos turnīros izspēlētajām partijām, tās pārāk sa­steigtas. Vislabākais liecinieks augstāk minētā patiesumam — tradicionālās pēdējās vietas republikas čempionāta finālos.
1960. gadā par LBSB «Vārpa» čem­pionu 24 dalībnieku konkurencē kļuva 16 g. v. Gulbenes vidusskolas audzēknis A. Kalpiņš.

Andris Kalpiņš

Biedrības čempionāta partijas nedeva pilnīgu priekšstatu par jaunā uzvarētāja spēli. Varēja vienīgi nojaust, ka viņa stiprā puse ir kombinācijas. Iekļuvis finālā, Kalpiņš pirmajās kārtās centās zināšanu un pieredzes trūkumu aizstāt ar cītīgu aprēķinu. Bet drīz vien bija izsmeltas jaunā spē­lētāja spēku un pacietības rezerves. Tālāk sekoja pavirša spēle ar rupjām kļūdām partijās. Otrs lauku dambretistu pārstāvis fi­nālā bija siguldietis A. Remesis. Iz­mantojot rajona tuvumu Rīgai, viņš pēdējā laikā bija biežs viesis galvas­pilsētas turnīros. Tas arī deva savus rezultātus. Gada laikā sasniegta 1. sporta klase un VIII čempionāta finā­lā uzrādīts labākais no ārpus Rīgas dzīvojošiem dambretistiem rezultāts. Abi «Daugavas» pusfināla uzvarētā­ji liepājnieks G. Ābele un rēzeknietis O. Bernhards finālcīņās bija visai bez­spēcīgi.

“Daugavas” pusfinālā priekšplānā V. Šulcs un G. Ābele.

Jāatzīmē, ka arī Liepājā un Rēzeknē ir respektējams 1. klases dambretistu kontingents. Vājie rezul­tāti republikas čempionātā liecina par kļūdām metodiskajā un treniņu darbā šajās sekcijās. Iepriekšējā gadā mēs redzējām tik­
pat elementāras kļūdas un dziļa aprē­ķina trūkumu, kaut gan pārstāvji bija citi. Lai visīsākā laikā stāvokli izmai­nītu, nepieciešams pirmām kārtām uz­labot treniņu darbu sekcijās un biedrī­bu čempionātu izcīņas kārtību, aizstā­jot Šveices sistēmu ar pilnīgāko divpa­kāpju riņķa sistēmu. Ļoti vēlams bū­tu arī pirms republikas finālsacensībām sarīkot neilgas treniņu nometnes. Tad rezultāti neizpaliks!
Latvijas VIII čempionāta finālcīņas bija bālākas par iepriekšējām: trīs sporta meistari — V. Romanovs, A. Subotins un V. Zvirbulis turnīrā neva­rēja piedalīties smago darba apstākļu dēļ. Bez sporta meistariem V. Agranova, P. Popova, A. Andreiko, Rīgas VII čempionāta uzvarētājiem B. Gurviča, J. Āres, M. Kapluna, O. Kluša, A. Stirnas, O. Viņķa pēc jau iesakņo­jušās tradīcijas finālturnīru papildinā­ja kaimiņu republiku pārstāvji: Igau­nijas čempions N. Žadins un Kauņas čempions A. Stankēvičs. Jau no paša turnīra sākuma galve­nie pretendenti uz uzvarētāja nosau­kumu bija sporta meistari. Kaut arī Kapluns un A. Stirna izpildīja, bet J. Āre apstiprināja PSRS meistarkan­didāta normatīvu, viņi meistariem ne­bija nopietni konkurenti.

Pēteris Popovs – Mirons Kapluns.

 

Negaidīti vā­ji cīnījās meistarkandidāts B. Gurvičs, kuru pirms turnīra minēja gaidāmo uzvarētāju skaitā. Čempiona nosaukuma liktenis izšķī­rās kārtā, kad Agranovs zaudēja Stankēvičam.

Lietuviešu meistarkandidāts J. Stankevičs.

A. Andreiko noturēja punkta atstarpi līdz pat pēdējai kārtai un beidza turnīru kā pārliecinošs uz­varētājs. Viņa kontā 12 uzvaras un 3 neizšķirti. Saskaņā ar nolikumu viņam piešķīra arī BASB «Daugava» čempi­ona nosaukumu. Otrajā vietā ar 12,5 punktiem palika V.Agranovs. 3. N. Žadins (11,5 p.), 4.P. Popovs (10,5 p.), 5. J. Stankēvičs (10 p.), 6. M. Kapluns (9 p.), 7. J. Āre (8,5 p.), 8. O. Viņķis (8 p.), 9. A. Stirna (8), 10. B. Gurvičs (7).

Igauņu meistars Nikolajs Žadins.

Interesanti pasekot, kā A. Kalpiņš atlases sacensībās uzvarēja pagājušā gada čempionu J. Kalēju:


1. 30—24 19:30 2. 35:24!? (Vajadzē­ja 2. 34:25 23:32 3. 37:19 14:23 ar līdzīgu spēli. Partija izdarītais gājiens zaudē, bet slēpj sevī apslēptas lamatas). 2. . . . 12—17? (Balto aprēķins izrādījās pareizs. Kalējs, atrazdamies laika trūkumā, negrib pieļaut kombi­nāciju 3. 34—30 23:32 4. 37:19 ar ne­izšķirtu. Zaudē 2. . . . 7—11 3. 24-19 13:24 4. 29:20 5. 34-29 ar uzvaru. Va­ jadzēja 2. . . . 14 -20, un baltajiem nav apmierinošu gājienu). 3. 38—32 14—19 4. 40—35 19:30 5. 35:24, un melnie nevar izbēgt no kauliņa zau­dējuma.

Stankēvičs – Āre


1. . . . 18—23 2. 29:18 26—31 3. 37:26 16—21 4. 26:28 13:22 5. 28:17 27—32 6. 38:27 14—20 7. 25:14 9:49.

REMESIS — POPOVS


1.33-28? 23-29 2.34:23 4-9 3. 25:34 16-21 4. 27:16 7—12 5. 16:18 13:42x.

ANDREIKO — REMES1S


1. … 24—29 2. 33:24 19—23 3. 28:8 17:28 4. 32:23 21:43 5. 8—2 16—21 6. 2—13 3—8 7. 13:2 11 — 16 8.2:11 6:179. 37—32 17—22 10.32—28 22:39 11. 24—20 14:34 12. 40:49.

KAPLUNS — ANDREIKO


1. 32—27? (Baltie grib forsēt neiz­šķirtu.) 1. . . . 12—18 2. 27—22 (Labāk jau tad bija 2. 38-32 un 3.48-42 ar zināmām cerībām uz neizšķirtu). 2.. . . 23:43 3. 22:2 29:47 4. 48:39 47—29 5. 2—7 (Uz jebkuru citu 5. gā­jienu seko 29—7 ar x.) 5. . . . 1:12 6. 6—1 29—47 7. 1:15 19—24 8. 30:10 9—14 9. 10:19 13:24 10. 15:29 47:15, un, neskatoties uz diviem liekiem kau­liņiem, melniem jāpadodas.

ŽADINS — KAPLUNS


1. 35—30? (Kļūda, kas varēja no­vest pie zaudējuma. Vajadzēja I. 34 -30 7—11 2. 22—18 23:12 3. 28—23 19:39 4. 30:6 39—44 ar neizšķirtu). 1. . . . 24:35 2. 33—29 19—24? (laika trūkumā Kapluns neredz vienkāršu 2. . . . 21—27 3. 29:9 14:3 4. 25:23 27:40 ar uzvaru). 3. 29:9 14:34. 25:14 ar uzvarētu pozīciju. Žadins, noguris pēc sasprindzinātas sešu stundu spē­les, elementāri kļūdījās,un partija beidzās neizšķirti.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.146 (15.12.1960)

Latvijas PSR VIII dambretes čempionāts.

A. ANDREIKO UZVARA.
Slmtlauclņu dambretes čempionāta pēdējā kārtā Andreiko, nodrošinājis sev čempiona nosaukumu, ātri vienojās par neizšķirtu ar Viņki. Neizšķirti beidzās arī Kalpiņa Bernharda partija. Popovs 54. gājienā uzvarēja Kauņas čempionu Stankēviču un apsteidza to par puspunktu. Stirna pieveica Lobonosovu un izpildīja meistarkandidāta normu. Gurvičs laika trūkumā zaudēja Klušam, Agranovs piespieda padoties Kaplunu, Žadins Ābeli un Āre Remesi. 
PIRMO VIETU UN ČEMPIONA NOSAUKUMU OTRU GADU PĒC KĀRTĀS IZCĪNĪJA RĪGAS 2. VIDUSSKOLAS 11. KLASES AUDZĒKNIS SPORTA MEISTARS ANDRIS ANDREIKO. Viņš vienīgais nezaudēja nevienu partiju, guva 12 uzvaras un 3 cīņas beidza neizšķirti. Andreiko reizē ar to izcīnīja arī «Daugavas» čempiona nosaukumu. Otro vietu ieguva sporta meistars V. Agranovs ar 12.5 punktiem. Trešajā vietā ierindojās Igaunijas čempions sporta meistars N. Žadins 11.5 p. Otrs mūsu viesis Kauņas čempions J. Stankēvičs bija piektais. Čempionātā tika Izspēlētas 120 partijas,
no kurām 93 (77,50%) beidzās rezultatīvi. Melnie uzvarēja 51 cīņu, bet baltie 42. Neizšķirti noslēdzās 27 partijas (22.50%). Čempionāta rezultāti: Andreiko 13.5, Agranovs 12.5, Žadins 11.5, Popovs 10,5, Stankēvičs 10, Kapluns 9, Āre 8,5, Viņķis un Stirna 8, Gurvičs 7, Lobonosovs un Klušs 5, Ābele un Remesis 3,5, Bernhards 2.5 un Kalpiņš 2 punkti.

Padomju Jaunatne, Nr.243 (14.12.1960)

A. Andreiko atkal Latvijas PSR čempions.
Pēc 15 dienu ilgām cīņām beidzies Latvijas PSR 8. simtlauciņu dambretes čempionāts. Tajā piedalījās 16 pārstāvji —
četri sporta meistari, četri meistarkandidāti un astoņi pirmās klases dambretisti. Fināla dalībnieku vidū bija pagājušā gada republikas čempions A. Andreiko, Rīgas čempions V. Agranovs, jaunais «Vārpas» čempions A. Kalpiņš (Gulbene). Ārpus konkursa cīnījās Igaunijas PSR čempions N. Žadins un Lietuvas
PSR pārstāvis J. Stankēvičs (Kauņa). Teicamus panākumus guva Rīgas 2. vidusskolas audzēknis sporta meistars A. Andreiko. Iegūstot 13.5 punktus no iespējamiem 15, viņš izcīnīja divpadsmit uzvaras un tikai trīs cīņas beidza neizšķirti, nezaudējot nevienu partiju. Otro vietu ieņēma sporta meistars V. Agranovs ar 12.5 punktiem, bet trešo — sporta meistars N. Žadins — 11.5 punkti. Tālāk seko P. Popovs — 10.5. J. Stankēvičs — 10 un M. Kapluns 9 punkti. Divi dalībnieki — M. Kapluns un A. Stirna — izpildīja meistarkandidāta normu.
I. Krūmājs

Rīgas Balss, Nr.289 (08.12.1960)

VADĪBĀ A. ANDREIKO.
Republikas VIII simtlauciņu dambretes čempionātā izspēlētas deviņas kārtas. Teicami cīnās sporta meistars A. Andreiko. Viņs guvis 8 uzvaras pēc kārtas, bet ar V. Agranovu cīnījies neizšķirti. Viens punkts mazāk ir Agranovam. Trešajā vietā izvirzījies Igaunijas čempions N. Žadins ar 7 punktiem. Meistarkandidātiem O. Viņkim un J. Stankēvičam (Kauņa) ir 6.5 punkti.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.140 (29.11.1960)

Visi finālisti noskaidroti.

A. KALPIŅŠ «VĀRPAS» ČEMPIONS.

Pēc trīs dienu cīņām beidzies «Vārpas» simtlauciņu dambretes II čempionāts. Vissekmīgāk cīnījās Gulbenes vidusskolas audzēknis Andris Kalpiņš. Ceturtajā kārtā viņš uzvarēja pagājušā gada čempionu J. Kalēju (Bauskas raj ), bet pēdējā cīņā nospēlēja neizšķirti ar siguldieti F. Šteinu. Iegūstot 4.5 punktus no 5 iespējamiem, A. Kalpiņš pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu un «Vārpas» čempiona nosaukumu. Labus rezultātus uzrādīja siguldieši A. Remesis un F. Šteins, kuri ieguva pa 3,5 punktiem. A. Remesis ieņēma otro, bet F. Šteins trešo vietu. Pagājušā gada čempions J. Kalējs bija ceturtais. A. Kalpiņš un A. Remesis iekļuva Latvijas PSR simtlauciņu dambretes VIII čempionāta finālā.
Latviļjas PSR VIII simtlauciņu dambretes čempionāta izlozē dalībnieki ierindojās šādā secībā. 1. O. Viņķis (Rīga), 2. J. Stankēvičs (Kauņa), 3, O. Bernhards (Rēzekne), 4. G. Ābele (Liepāja). 5 A. Remesis (Sigulda), 6. M. Kapluns (Rīga), 7. B. Gurvičs (Rīga), 8 G. Lobonosovs (Rīga), 9. O. Klušs (Rīga), 10. V. Agranovs (Rīga), 11. J. Āre (Rīga), 12. N. Žadins (Tallina), 13. A. Kalpiņš (Gulbene), 14. P. Popovs (Rīga), 15. A. Andreiko (Rīga), 18. A. Stirna (Rīga). Vakar čempionātā izcīnīja pirmo kārtu.

Rīgas Balss, Nr.293 (13.12.1960)

Andris Andreiko čempions.
Beidzies republikas VIII simtlauciņu dambretes čempionāts. Ļoti veiksmīgi cīnījās sporta meistars Andris Andreiko. Viņš izcīnīja 12 uzvaras un tikai 3 partijas nospēlēja neizšķirti. Iegūstot 13.5 punktus no iespējamiem 15, Andreiko otro gadu pēc kārtas kļuva par republikas čempionu, reizē izcīnot arī «Daugavas» čempiona nosaukumu. Otro vietu ieņēma sporta meistars V. Agranovs ar 12.5 punktiem, bet trešo – Igaunijas čempions N. Žadins (11.35 punkti). Ceturtajā vietā ierindojās P. Popovs – bet piektajā – Raunas čempions J. Stankēvičs (Žadins un Stankēvičs startēja ārpus konkurences). Rīdzinieki M. Kapluns un A. Stirna izpildīja meistarkandidāta normu.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.142 (03.12.1960)

Latvljas PSR dambretes VIII čempionāts.

Priekšgalā Andreiko un Agranovs.
Čempionāta trešajā kārtā atkal uzvaras guva visi mūsu sporta meistari. Ābeles Andreiko partija sākumā risinājās vienlīdzīgi. Tad republikas čempions ar deviņu gājienu kombināciju izcīnīja uzvaru. Popovs piespieda padoties Remesi, Agranovs pieveica Klušu. Stirnam pret Stankēviču neizdevās realizēt iegūto materiālo pārsvaru, un partija beidzās neizšķirti. «Vārpas» čempions Kalpiņš spēlē pret Kaplunu pārtērēja apdomas laiku. Viņķis uzvarēja Bernhardu, Āre Lobonosovu. Gurviča Žadina partija noslēdzās neizšķirti. Ceturtajā kārtā Remesis pret Andreiko ar
skaistas kombinācijas palīdzību cerēja panākt izlīdzinājumu, bet Andreiko izrādījās tālredzīgāks un forsēja uzvaru. Kad Stirnas Agranova partijā katram spēlētājam bija palikuši 6 kauliņi, Agranovs uzstādīja lamatas un uzvarēja. Viņķis pārspēja Ābeli. Āre Klušu un Stankēvičs Bernhardu. Neizšķirti beidzās Žadina Lobonosova, Popova Kapluna un Kalpiņa Gurviča partijas. Pēc ceturtās kārtas Andreiko un Agranovam ir 4 punkti.

Atbildēt