7. Latvijas 100 lauciņu čempionāts vīriešiem 1959

Norises laiks: 1959.gads

Dalībnieku skaits: 16

1.Andris Andreiko m 12,5 p.

2.Vladimirs Agranovs mk  12 p. 

3.Boriss Gurvičs mk 11,5 p. 

 

Žurnāls Dambrete nr. 1 1960

A. ANDREIKO Latvijas  čempionu —čempions.
ĪSA REPORTĀŽA PAR LATVIJAS PSR 7. SIMTLAUCIŅU DAMBRETES ČEMPIONĀTA FINĀLCĪŅĀM

Piecpadsmit cīņu augļi – citam saldi, citam rūgti.

SEPTĪTO REIZI.
Pēdējie rezultāti ierakstīti tabelē ar lielo, sarkani izkrāsoto ciparu «7» . . . Cīņu karstums dzisis, bet to liecinieki ilgi atcerēsies, kas īsti slēpjas aiz galarezultātu nullēm un vieniniekiem, kādi dramatiski un komiski atgadījumi uz 100 melnbaltajiem lauciņiem iespaidoja vietu kārtību turnīrā. Par to mums lie­cina bieza mape ar 120 izspēlēto partiju
pierakstiem. Kamēr vēl atmiņā svaigi neskaitāmie iespaidi, palūkosim, kā tas viss notika. Viena no turnīra īpatnībām — tajā spēlē visi «vecie» čempioni. Lūk, mūsu dambretistu «septiņgades» pirmais «lau­reāts» Agranovs (1953. g.), otrā turnīra uzvarētājs Subotins (1954. g.) un Zvir­bulis (1955 — 58. g.). Mēdz teikt, ka vai­rākkārtējs čempions esot pierādījums nevis tā pārākumam, bet gan viņa konkurentu vājumam. . . šoreiz rīdzi­nieki spīdoši revanšējās Cēsīm par četros gados piedzīvotām neveiksmēm.
PULKSTEŅI SĀK TIKŠĶĒT…
Kurš ir labākais pirmais gājiens? Da­lībnieku domstarpības šajā Jautājumā izpaužas jau pirmajā kārtā. Lūk — Ēriks Kārkliņš nospēlē1. 33 — 28, bet Andris Andreiko 1. 31—27. Viņi vēl ne­zina, ka pirmie beigs savas cīņas ar uzvaru. . . Tāpat «jaunizceptais» meis­tarkandidāts Jemeļjanovs nenojauš, ka ar 1. 31—26 viņš panāks neizšķirtu pret savu bīstamo pretinieku — Lietuvas čempionu Slavinsku. Gurvičs atzīst par labāko 1. 34—29. Bet kā gan ar «pa­rasto» gājienu 1. 32 — 28? Jā, to izvēlē­jās četri dalībnieki, bet pa visiem kopā savāca tikai vienu punktu…
Kā gan norisinās pati pirmā cīņa; Kārkliņš —Stepiņš? Ja kāds no turnīra dalībniekiem lab­prātīgi pieļauj pretiniekam ar trīs kau­liņiem sasaistīt septiņus— var droši apgalvot, ka tas var būt tikai agresī­vais Kārkliņš. Tā tas ir arī šoreiz. Cīņas vērotāji daudznozīmīgi saskatās — inte­resanti, kā Ēriks izkļūs no smagā stā­vokļa?

Bet, kas tas? Stepiņš, pārliecināts par savu pārsvaru, nospēlē 25. … 20 —25? Nekavējoties seko 26. 22 — 17 25x 34
27. 40×20 15×24 28. 17 — 11 6×17 29. 27 — 22 17×28 30. 32×14, un melnajiem jārisina nepatīkama problēma — vai
nu pieļaut pārrāvumu, vai upurēt kau­liņu. Pagājušas tikai divas stundas, bet Kārkliņš jau svin pirmo no savām devi­ņām uzvarām. Andreiko pret pieredzējušo meistar­kandidātu Viņķi (melnie) vidusspēlē ie­gūst pārsvaru, tomēr ar diviem negai­dītiem gājieniem melnie stāvokli izlīdzi­na. Partija noslēdzās vienkārši, bet efektīgi:

35. … 8 — 12? 36. 34 — 29! 24×31 37. 30 — 24 19×30, 38. 28.x 6, un melnie no­lika ieročus.
PIRMAIS PĀRSTEIGUMS
2. kārta Kārkliņš spēlēja tikpat azar­tiski, kā pirmajā.

Šeit Zvirbulis (baltie) varēja uzvarēt, upurējot kauliņu; 20. 29 — 23! 18×29 21.41—36, un, neraugoties uz materiālo
pārsvaru, melnajiem jākapitulē. Bet… notika negaidītais. Aizrāvušies ar tāliem aprēķiniem, baltie nepamana šo iespēju. Sekoja 20. 28—23? 19×28 21. 32×23 21 x 32 22. 38 x 27.  Liekas, ka drauds 23—19 ir neatvairāms, tomēr pēc 22. … 24 — 30! 23. 35×24 18— 22 24. 27×18 13×22 melnie stāvokli izlīdzinā­juši, Jo pēc 25. 23 — 19? ir kontrkombinācija. Satriekti par negaidīto apvēr­sumu, baltie pēc dažiem gājieniem iekrīt uz «vairākumu» un pēc neilgas preto­šanās apsveic pretinieku ar uzvaru.
TREŠĀ KĀRTA
Saka, ka spēcīgajiem laimējoties. Arī šoreiz Kārkliņš uzvarēja partiju, kurā Kapluns varēja forsēt neizšķirtu pat
galotnē.

Šeit Kaplunam (melnie) vajadzēja spē­lēt 51. … 24 — 30! 52. 35×13 45 — 50, un partijai janoslēdzas neizšķirti, piem.:
53. 16×32 50 — 39 54. 32 — 37 39×2 55. 38—33 2 — 16 56. 42—38 16 — 11 57. 33— 29 11—7 58. 29— 24 7 — 34 59. 37 — 48 26—31 Tā vietā melnie atbildēja 51. .. . 45 — 50? un zaudēja.
Ojārs Viņķis pēc diviem zaudējumiem šoreiz bija noskaņots miermīlīgi un ie­vērojami labākā stāvoklī piedāvāja neiz­šķirtu Slavinskam (Kauņa), ko tas ar prieku pieņēma. Bet vai šāda taktika atmaksājas?
Ē. KĀRKLIŅAM — 100 % (!)
4. kārtā skatītājiem vislielākos pār­dzīvojumus izraisīja Kapluna—Gurviča partija. Jaunais Rīgas čempions Gurvičs
pazīstams ar saviem «ceitnotiem». Šo­reiz no viņa neatpalika arī Kapluns. Abu pulksteņu karodziņi pacēlās, bet
partijā vēl tikai sākās izšķirošie noti­kumi. Temps bija zibeņātrs, pie kam, 51. gājienā Gurvičs varēja padot vienu
kauliņu un ar dāmu nosist trīs. Tas tomēr nenotika, un «blics» turpinājās vēl kādus astoņus gājienus. Kad «at­mosfēra izlādējās» — galotne izrādījās neizšķirta…
Partijā pret Šulcu (baltie) Slavinsks ieguva ievērojamu pārsvaru.

Baltajiem neizšķirtu dod vienkārša kombinācijā: 50. 48—42! 38×47 51. 20 — 14 19×10 52. 30 — 24 47×20 53. 25×5
Tā vietā Šulcs nospēlēja 50. 30—24? un zaudēja.
Par līderi izvirzījies Kārkliņš — 4 punkti (no 4).

Kāds ir labākais melno gājiens? Šo problēmu risina nevien abi pretinieki V. Šulcs (Liepāja) un L. Jansons (Rīga), bet arī paš­reizējais turnīra līderis Ē. Kārkliņš (stāv).

ANDREIKO PĀRŅEM VADĪBU
Arī 5. kārtā realizējās vairākas kom­binācijas. Andreiko «uzķēra» Stepiņu un kļuva par turnīra līderi, jo Kārkliņš
zaudēja Subotinam.
5. kārta (tāpat kā 11.) bija rekordis­te rezultatīvo partiju skaita ziņā — ti­kai viena cīņa beidzās neizšķirti, šeit gan vainīgs bija arī Jemeļjanovs, kurš «mācēja» ar dāmu un kauliņu zaudēt Agranova divām dāmām un kauliņam.
Partija Slavinsks — Ābele noslēdzās šādi:


24. 28— 22! 18×36 25. 34—30 25×34 26. 40×18 12×23 27. 37 — 31 36×27 28. 32 x 1 X
LABĀKĀ KOMBINĀCIJA TURNĪRĀ
6.  kārtas varonis atkal bija Kārkliņš.
Partijā pret Gurviču (melnie) viņš iz­darīja 9 (!) gājienu kombināciju.

Šeit melnie, neko jaunu nenojaušot, nospēlēja 10…….. 12 — 18? Sekoja apžilbi­noša upuru sērija: 11. 25 — 20! 14×34
12. 40×20 15 x24 13. 35 — 30! 24×35 14. 33 — 29 23×34 15. 39×30 35×24 16. 27 — 21! 16×27 17. 31 x22 17 x28 18. 37— 31 26×37 19. 41 x1. Pamācošs bija partijas nobeigums: 19. .. . 4—10 20. 1—34 11—16 21. 34 — 25 8—12 22. 43 — 38 12 — 18 23. 25— 34 19— 23 24. 34—40 24— 30 25. 44 — 39 30 — 35 26. 40—44?? Likteņa ironija! Kad uz­vara jau tuvu, neuzmanība liek zaudēt pelnītu puspunktu. Melnie ar 26. .. 35 — 40 nomainīja dāmu un izlīdzināja stāvokli, kamēr pēc 26. 49 — 44! tiem nāktos padoties.
«Tradicionālo» zaudējumu pret Andreiko piedzīvoja Zvirbulis, Subotins pret Šulcu «iekombinēja» un ieguva kauli­ņu. Kā sensāciju var minēt partiju Ābele— Viņķis, kur baltie ar kombinā­ciju varēja uzvarēt, bet tā vietā paši zaudēja kauliņu un partiju.
SEPTĪTĀ KĀRTA
Pārsteigumu sagādāja partija Iļjašenko — Kalējs. Melnie ieguva kauliņu, bet pēc tam dāmu galotnē ar 3 (!) lie­kiem kauliņiem «panāca» neizšķirtu.
Efektīgi savu partiju pret Kaplunu noslēdza Andreiko (baltie).


39. 35 — 30!! 25×34 40. 38—33! 29×49 41. 40×29 23×34 42. 28 — 22 17 x28 43. 32×3 49×21 44. 26×19, un melnie
parakstīja bezierunu kapitulāciju.

 

Vai tikai tā būs labi?
Šaubas par izvēlētā plāna pareizību nav svešas arī mūsu viesim Lietuvas čempionam A. SLAVINSKAM.

TURNĪRA VIDUS
Ar 8. kārtu noslēdzas turnīra pirmā puse un sākas otrā. Katra spēļu diena atnes jaunus pārsteigumus. Šoreiz Jau­nais «Vārpas» čempions Kalējs līdzvēr­tīgā cīņā nospēlēja neizšķirti ar meis­taru Andreiko, bet liepājnieks Iļjašenko uzvarēja Kārkliņu. Stepiņš neizmantoja iespēju uzvarēt Viņķi. Lūk, kā to varēja izdarīt:


30. 48—43! 24×42 31. 37×48 26×28 32. 43—39 21 x32 33. 39 — 33 28 x 30 34. 35 x 2, noņemot piecus kauliņus. Tā
vietā baltie izdarīja gājienu 30. 48—42? un partiju zaudēja.
Šulcs pret Agranovu (baltie) ilgāku laiku sīvi pretojās. Pārsvaru galotnē baltie realizēja šādi;


52. 6 — 1 18—22 53. 30 — 25! 19×28 54. 29 — 23 47x 18 55. 1 x32 X
Pirmo zaudējumu cieta Slavinsks pret Zvirbuli.
Pēc 8. kārtas Andreiko ir 7 punkti, Agranovam un Subotinam pa 6,5.
Cēsu DIENA.
Cēsīs vispopulārākais bija jautājums: «<Kā veicas Zvirbulim?»

Ka redzat, Viņķa – Zvirbuļa partijai skatītāju netrūkst.

9. kārta popularizācijas nolūkos no­tika Cēsīs. Neparastu «iniciatīvu» parā­dīja rajona kultūras nama direktors b.
Pavlovs, čempionāta spēlētājus kārtas vidū pārvietojot uz… muzeja telpām. Diemžēl, lai nodrošinātu citu muzeja
eksponātu drošību, skatītājiem durvis tika slēgtas. Neko teikt, laba dambretes propaganda!
Lielisku spēli _ nodemonstrēja Andreiko, kurš saistošā cīņā ar kauliņa upuri pārspēja Kārkliņu. Pārsteigumu sagādā­ja Šulcs, izcīnot savu pirmo uzvaru pret Stepiņu.

Ojārs Viņķis vs Valdis Zvirbulis

Iļjašenko pret Gurviču kļūdījās, bet jau zaudētā stāvoklī.


45. . . . 23 — 29 Šis gājiens fiksē balto stāvokļa bezcerību. Partijā pēc 46. 40 — 35 29×38 47. 32×43 16 — 21! 48. 27×16
6 — 11 49. 16×7 8 — 12 50. 7x 18 13×44 melnie ātri uzvarēja, tomēr arī pēc vie­nīgā gājiena 46. 39— 34 29 x 38 47. 32 x
43 13 — 18 48. 43 — 38 8—13 melnajiem jāuzvar.
Interesanti, ka šajā kārtā Subotins iz­cīnīja savu pēdējo uzvaru turnīrā, jo visas sekojošās sešas partijas viņš bei­dza neizšķirti.
DESMITĀ KĀRTA.
Smagā stāvoklī bija nonācis meistar­kandidāts Stepiņš pret liepājnieku Ābeli. Tomēr pēdējais kļūdījās un zaudēja.
Atkal augstu spēles klasi parādīja Andreiko pret Gurviču (baltie).

35. … 29—34 36. 27— 22 34×43 37. 38×49 12 — 18 38. 33 — 29 (neglāba arī 38. 31—27 8—12 39. 49—44 3—9 40. 44 — 39 16—21 41. 27x 7 18×29 42. 7 x 18 13×44 X) 38. … 18×38 39. 29×18 38—43 40. 49×38 19 — 24 41. 30x 19 8—13 42. 19×8 13×43 X
KOMBINĀCIJU DIENA.
11. kārtā vienīgi partija Iļjašenko — Subotins ritēja mierīgā pozicionālā sti­lā, pie kam… ar balto pārsvaru. Tomēr meistars Subotins ne velti pazīstams ar savu «sīkstumu». Rezultātā — neiz­šķirts.
Ābele pret Zvirbuli (melnie) nolēma partiju uzvarēt kombinacionāli, tomēr nebija pamanījis melno prettriecienu.
Pirmo (un arī vienīgo) uzvaru turnī­rā izcīnīja Kapluns. Lūk, kā tas notika:


Šeit Šulcs (baltie) izdarīja gājienu 27. 34 — 29? To Kapluns atspēkoja ar 27. .. . 27 — 32! Neatkarīgi no sitiena
melnie izveido pārrāvumu, piem.: 28. 38×27 22×31 29. 36×27 14 — 20 30. 25×23 9 — 13 31. 30×19 13×24 32. 29×20 18×36, un baltiem jāpado­das.
Kārkliņš vienkārši, bet pārliecinoši at­spēkoja Slavinska spēli «ķīļa» atklātnē.


Pēc 11. 32 —28? (vajadzēja 11.31—27! Izrādās, ka nevar pēc 11. … 13 —19 12. 24×13 20— 24 13. 29×20 18×29
14. 33×24 27×35, un melnie uzvar, bet pēc 12. 23x 14 10×30 nedrīkst 13. 40 — 35, Jo melnie atbild 13. . .. 30— 34 14. 29×40 25 — 30 15. 15×35 20×29 16. 33×24 22×35 ar uzva­ru) Slavinskam nācās samierināties ar kauliņa zaudējumu.
Agranovs veikli noķēra Stepiņu (mel­nie):


19. … 20— 25? 20. 28—22! 18×36 21. 39— 33 25×34 22. 40×18 12×23 23. 37—31 36—27 24. 32×1, un baltie uzvarēja.
Gurvičs ar uzvaru pret Jemeļjanovu sāka vētrainu finišu (no pēdējām 4 partijām — 4 punkti).
ZAUDĒ ČEMPIONI.
12. kārtā trešo zaudējumu cieta kā Latvijas, tā Lietuvas čempioni. Laikam viņi negribēja viens no otra atpalikt, jo
abi dzīvo viesnīcā vienā istabā.
Gurvičs partiju ar Slavinsku nobeidza šādi:

26. 30— 24 19×30 27. 27 — 21 16×27 28. 33 — 28 22×35 29. 31 x2 30×39 30. 2x 16 23×34 31. 16—11 x
Zvirbulis pret Agranovu (melnie) spē­lēja ļoti aizrautīgi. Asā stāvoklī ne­gaidīti izrādījās, ka balto pozīcija ir pārak sakompromitēta. Glābiņu meklē­jot, netika taupīts apdomas laiks, to­mēr bija par vēlu — Agranovs ieguva kauliņu un pēc tam uzvarētu galotni. Kārkliņš šajā turnīrā pirmo reizi no­lēma spēlēt «tīri pozicionāli». Tas viņam izdevās itin labi, par ko liecina uzvara pret Viņķi. Kapluns pret Ābeli mēģināja atkārtot Agranova veiksmi pret Jemeļjanovu (galotnē 3 dāmas pret vienu). Partija ilga 6 stundas, un tikai 101. (!) gājienā tika noslēgts miers. Vai nebūtu lietde­rīgāk šo apskaužamo cīņas gribu un enerģiju pielietot jau agrākā partijas stadijā?

Jānis Kalējs (Bauskas rajons) gadu atpakaļ kļuva par pirmo BSB «VARPA» čempionu simtlauciņu dambretē. Republi­kas finālcīņās viņš bija “ciets rieksts” daudziem.

TRĪSPADSMITĀ KARTA
…bija nelaimīga tikai četriem dalīb­niekiem, jo pārējās četras partijas bei­dzās neizšķirti.
Sevišķi apmierināts ar rezultātu gan nebija arī Zvirbulis.


Šajā pozicijā Stepiņš (baltie) nolēma izdarīt nomaiņu: 29. 40 — 34? 29 x 40 30. 45 x 34. Sekoja iepriekš sagatavota kombinācija: 30. . . . 17 — 21 31. 27×7 18— 22 32. 28x 17 23 — 29 33. 34 x 23 19 x 39x 26 34. 30 x 8 3x 1 35. 38 — 33 (ja 35. 17 — 12, tad 35. . . . 9 — 13 36. 32 — 28 6—11 37. 28 — 22 13 – 18! 38. … 14—20 39. 25 x 14 10 x 17 X) 35. 1—7 36. 35— 30 9 — 13 37. 33 — 28 14 — 20 38. 25x 14 10x 19 39. 36 — 31 26×37 40. 32×41, un, lai cik dīvaini tas neliktos, melnie nevar savu materiālo  pārsvaru realizēt…

Vislaimīgākais šoreiz, laikam, bija Ābele, kurš izcīnīja savu pirmo (un vienīgo) uzvaru. Dalībnieki jokoja, ka Andreiko paras­ti spēlējot kā meistars, tikai šajā kārtā pret Subotinu— kā lielmeistars. Tie­šām — neizšķirts 15. gājieni…
ČETRPADSMITĀ KĀRTA.
Turnīrs tuvojas noslēgumam. Laikam nogurums vainīgs, ka Slavinsks labi nospēlēto partiju pret Iļjašenko neprata
novest līdz uzvarai.
Kalējs pret Agranovu (melnie) «iekri­ta uz vairākumu».


33. 37 — 31? 24 — 30! 34. 35 x 15 14 — 20 35. 15×24 19×39 36. 28×8 39 x26 ar uzvaru.
Šajā kārtā atkal varēja būt sensācija.

Gurvičs pret Šulcu (melnie) nospēlē­ja 36. 50 — 44? Varēja sekot 36. . . .17 — 22! 37. 28x 19 14×43 38. 38×49 20 x  38 39. 32 x 43 21 x 41 40. 36 x 47, un melnajiem kauliņš vairāk. Tomēr liepāj­nieks nebija tik «atriebīgi» noskaņots, nepamanīja šo iespēju un zaudēja.
Pirms pēdējās kārtas: Andreiko — 12 p., Agranovam —11 p., Gurvičam 10,5 p.

ANDRIS ANDREIKO IEGŪST VĒL VIENU TITULU.
Dalībnieki pie «finiša lentas» pienāku­ši ar diezgan lieliem intervāliem — godalgoto vietu sadalījums bija puslīdz skaidrs. Vienīgi Kārkliņš ar sev piemītošo op­timismu cerēja panākt nokavēto, resp., uzvarēt Agranovu. Tomēr pēdējais ap­gāja visus veikli nomaskētos «zemūdens rifus» un izcīnīja uzvaru. Neuzmanīgu nomaiņu izdarīja Ābele
pret Gurviču.


33. 33—29? 24×33 34. 38×29 23×34 35. 40×29 14 — 201 36. 25×21 16×47, un melnie uzvarēja.
Interesantas lamatas varēja uzstādīt Kapluns pret Zvirbuli (baltie):

Partijā bija 28. . . . 3—9. Uz jautāju­mu, kade| viņš nespēlēja 28. .. . 24—29, Kapluns atbildēta, ka neesot zinājis, ko
darīt pēc 29. 44—39. Viņš nebija pa­manījis, ka tādā gadījumā seko efektīga kombinācija:

29. … 29—33! 30. 38×29 26—31! 31. 37×17 16—21 32. 27×7 18×47! 33. 29×9 2×44 34. 40×49 3×14 35. 48—42 47×40 36. 35×44, un melnajiem kauliņš vairāk.
Vissīvākā cīņa risinājās par…. izkļū­šanu no pēdējās vietas. Sasprindzinātā partijā Šulcs pieveica Jansonu un izvai­rījās no turnīra «pastarīša» lomas. Slavinsks bija ļoti norūpējies par sa­vas partijas iznākumu ar Andreiko. Tad kāds no klātesošiem viņam aizrādīja: «Piedāvājiet taču neizšķirtu!» Un, tie­šām, priekšlikums tika nekavējoties pie­ņemts…
Līdz ar to Andris saviem Rīgas, Bal­tijas un PSRS jaunatnes čempionu titu­liem pievienojis vēl vienu — republikas čempiona nosaukumu. Cerēsim, ka tas ir drošās rokās. Tāpat kā Andreiko, «sausi no ūdens» iznāca arī Agranovs un Subotins, kuri nezaudēja nevienu partiju. Pēdējam gan derētu spēlēt aktīvākā stilā. Rīgas čempions Gurvičs no jauna pie­rādīja, ka viņš pēdējā laikā ir audzis. Bet pārējiem novēlēsim: «Lai nākoš­reiz pēdējie būtu pirmie!»
V. ZVIRBULIS (Cēsis)
PSRS sporta meistars
V. Prikuļa un Ē. Kārkliņa foto.

A. Andreiko — Ē. Kārkliņš
SPĒLĒTA LATVIJAS PSR 7. SIMTLAUCIŅU DAMBRETES ČEMPIONĀTA FINĀLĀ.

17.gājiens ir sajaukts ar 16. gājienu. Lai nepārrakstītu visus gājienus, ir saglabāta oriģinālā gājienu numerācija.
1.34—30 17—21 2.30 — 25 21—26 3. 31—27 11—17 4. 40 — 34 6—11 Nogaidošs gājiens, lai pēc balto turpinājuma būtu iespējams izvēlēties labāko plānu. 5. 33 — 28 1—6 6.39—33 17— 21 7. 45—40 19—24!  8. 43—39! Ja baltie spēlē šablonis­ki 44—39. tad melno rī­cībā kombinācija 8. … 24 — 30 9. 35:24 20:29 10. 34:23 (10. 33:24 26 — 31 11. 37:17 11:35) 18:29 11. 33:24 26 — 31 12. 37:17 11:35. Interesanti atzīmēt, ka, ja baltie spēlētu 8. 50—45, varētu sekot tāda pati kombinācija kā partijā B. Kārkliņš — B. Gurvičs. 8. … 26 — 31 9. 37:17  11:31
10. 36:27 16—21 11. 27:16 18-22 12. 28:17 12:21 13. 16:27 24—30 14. 35:24 20:29 15. 34:23 14—20 16. 25:14 10:50.
8. .. . 24—29 9. 33:24  20:29 10. 34:23 18:29 11. 36 — 31 Šķiet, lai novājinātu pretinieka flangu, varētu uzbrukt kauliņam uz 29 11. 39—33. Bet arī te baltos sa­gaida kombinacionāls kau­liņa zaudējums 11. . . 13—18 12. 33:24 26—31
13. 37:17 11:33 14. 38:29 18—22 15. 27:18 12:45, un baltie nevar izglābt kau­liņu 24. Pēc 14—20 tas būs jāatdod.
11. … 14—19 12. 49—43  10 — 14 13. 35— 30 4—10 14.40—35 19—24 15.30:19 13:24 16. 44—40 Pozīcija ir ļoti asa un prasa no abiem spēlētā­jiem pareizu plāna izvēli. 17…. 9—13 18. 39 — 34 13—18 19. 34:23 18:29 20. 43— 39 Saistoši kombinacionāli draudi varēja rasties pēc 20. 28—22, un melnajiem atliek tikai divas iespējas kā glābties no zau­dējuma 20. . . . 14 —19 un 20. … 14—20 21. 25:14 10:19, jo uz citiem gājie­niem draud kombinācija 21. 22—17 11:22 22. 27:18 12:23 23. 32 — 27 21:32 37-30 un baltajiem lieks kauliņš.
20. .. . 8—13 21. 28 — 22 13 — 19 22. 48—43 3 — 8 23. 50—45 Zaudē 23. 39 — 33, jo melnajiem ir efektīgs si­tiens «uz vairākumu»: 23. … 12—18 24. 22:13 24—30, jāsit «vairākums», 25. 25:23 19:48.
23. .. . 15 — 20 24. 39— 33 10—15 25. 43 — 39 Ja baltie mainās 40—34, tad neatkarīgi no sitiena melnie kombinē: 25. 40—34? 29:40 I 26. 45:34 12—18! 27. 22:13 24—30, un mel­nie iesit dāmā. II. 26. 35:44 24—30
27. 25:34 12—18 28. 22:24 20:49.
25. . . . 12—17 26. 22—18!
Negaidīts gājiens. Mel­nie azartiskās spēles re­zultātā nokļuvuši ļoti sma­gā stāvoklī.
26…. 17— 22
Ja 26. … 19—23, tad baltie ar upura palīdzību iegūst kauliņu: 27. 18—12! 7:18 28. 33—28, un mel­najiem cits nekas neat­liek kā samierināties ar materiāla zaudējumu.
Ja 26. … 8—12, tad pēc 27. 41 — 36! 12:23 28. 35 — 30 24:44 29. 33:13 44:33 30. 38:18, un baltiem ir liels pozicionā­lais pārsvars.
27.18 — 13 19 — 23 28. 27:18 23:12 29. 31—27!

Efektīgs un tālu aprē­ķināts upuris! Nedrīkst 29. 13—9 14:3 30. 25:14, jo seko 24—30, un baltie zaudē kauliņu.
29…. 8:19 30. 35 — 30 24:44 31.33:13 44:33 32.38:29 12 — 18
Tagad melnie spiesti kauliņu atdot atpakaļ. Ja 32. … 11 — 17, tad 33. 27—22 17:28 34.32:23. un liekais kau­liņš nespēj kompensēt balto pozicionālo pārsvaru. Baltajiem ir pavisam vienkāršs plāns uzvaras gūšanai. Viņi kauliņu 45 novedīs uz lauciņa 34 un ar kolonas 23, 29, 34 pa­līdzību radīs draudus ie­kļūt dāmā, kuri, acīmre­dzot, nav novēršami.
33.13:22 7— 12 34. 29— 23 14—19 (Scan programmas analīze parāda, ka neizsķirts meklējams pēc 34….20-24)

35.25:14 19:17

Baltie precīzi realizē pārsvaru.
36. 14—9 2—8 Pēdējās lamatas!
37.27—22! Nedrīkst uz­likt dāmu. Ja 37.9—4, tad 37. … 12—18; bet, ja 37. 9—3, tad 37. … 17—22! 38. 27:7 11:2 39. 3:12 21 — 27 40. 32:21 26:8. 37. . . . 17:28 38. 32:23, un pēc dažiem gājieniem melnie bija spiesti pado­ties. Ļoti asa un kombinacionālām iespējām ba­gāta partija!
Ē. Karkliņa piezīmes

A.Andreiko – Ē.Kārkliņa partijas Scan programmas analīze.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.152 (22.12.1959)

Jaunais čempions – A. ANDREIKO.
Republikas VII simtlauciņu dambretes čempionāta divpadsmitajā kārtā Subotina Stepiņa un Kapluna Ābeles partijas beidzās neizšķirti. Līderis Andreiko pret Iljašenko jau atklātnē ieguva labāku stāvokli un ar kombinācijas palīdzību
izcīnīja desmito uzvaru. Partijā Zvirbulis Agranovs izveidojās asa pozīcija. Zvirbulis izvēlējās labu spēles plānu, bet Agranovs ar apslēptu manevru ieguva kauliņu un uzvarēja. Gurvičs pret Slavinski atklātnē izveidoja pārāku poziciju. Laika trūkumā Slavinskis neievēroja kombināciju un zaudēja. Kārkliņš uzvarēja Viņķi, Kalējs Šulcu un Jemeļjanovs Jansonu. Trīspadsmitajā kārtā četras partijas beidzās ar uzvaru un četras neizšķirti. Kārkliņš partijā ar Šulcu pozicionālā cīņā ieguva kauliņu un izcīnīja astoto uzvaru. Ābele pārspēja Kalēju un Gurvičs Viņķi. Jansons bija spiests padoties Slavinskim. Zvirbulis pret Stepiņu izveda sešu gājienu kombināciju, kurā ieguva kauliņu, tomēr Stepiņš precīzi aizsargājās un, pateicoties savu kauliņu labākam izvietojumam, panāca neizšķirtu. Ar neizšķirtu rezultātu beidzās Agranova— Kapluna, Jemeļjanova—lļjašenko un Andreiko Subotina (15. gājienā) partijas.
Četrpadsmitā un piecpadsmitā kārta ritēja bez pārsteigumiem. Līderis Andreiko pirms pēdējām divām kārtām
atradās pārējiem par pusotru punktu priekšā. Lai iegūtu republikas čempiona nosaukumu, pēdējās cīņās viņam pie
tika ar neizšķirtu. Tā arī notika: partijas ar Jemeljanovu un Slavinski beidzās neizšķirti. Par otro vietu cīnījās Rīgas čempions Gurvičs un Agranovs. Agranovs uzvarēja Kalēju un Kārkliņu, bet Gurvičs liepājniekus Šulcu un Ābeli. Subotins nospēlēja neizšķirti ar Zvirbuli un Jemeļjanovu. Kārkliņš, uzvarot Ābeli, guva piekto uzvaru pēc kārtas. Zvirbulis pārspēja Kaplunu, Stepiņš Kalēju, Šulcs un Viņķis Jansonu. Neizšķirti beidzās Kapluna—Stepiņa, Iļjašenko—Slavinska un Viņķa Iļjašenko partijas. Čempionātā tika izspēlētas 120 partijas, No tām 77 beidzās rezultatīvi, bet 43 neizšķirti. Baltie uzvarēja 40 un melnie 37 cīņās. Bez zaudējumiem cīnījās Andreiko, Agranovs un Subotins. Pirmo vietu un republikas čempiona nosaukumu simtlauciņu dambretē izcīnīja sporta meistars Andris Andreiko, iegūstot 12,5 punktus no 15 iespējamiem. Par punktu no uzvarētāja atpalika meistarkandidāts V. Agranovs. Viņš, tāpat kā 64 lauciņu dambetē, arī šajā čempionātā ieguva otro vietu. Rīgas čempions B. Gurvičs bija trešais (11,5 punkti). Ceturtajā vietā ierindojās sporta meistars A. Subotins ar 10,5 p. Piekto un sesto vietu dalīja meistarkandidāts Ē. Kārkliņš un sporta meistars V.  Zvirbulis ar 10 punktiem.
I. KAISALS

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.146 (08.12.1959)

Sācies republikas dambretes čempionāts

Latvijas PSR VII simtlauciņu dambretes čempionāta finālā piedalās 15 spēcīgākie mūsu republikas dambretisti un ārpus konkursa Lietuvas čempions Slavinsks. Dalībnieki ierindojās šādā izlozes kārtībā: 1. M.Kapluns (1. kl.), 2. J. Kalējs Bauska (1. kl ). 3. E. Kārkliņš (m/k), 4. B. Gurvičs (m/k), 5. L. Jansons (1. kl.), 6. I. Iljašenko Liepāja (1. kl.), 7. A. Andreiko (m), 8. A. Jemeljanovs (m/k), 9. A, Slavinsks Lietuva (m/k), 10. O. Viņķis (m/k), 11. V. Sulcs Liepāja (1. kl.), 12. A. Ābele Liepāja (1. kl.), 13. V. Agranovs (m/k), 14. J. Stepiņš (m/k), 15, V. Zvirbulis Cēsis (m), 16. A. Subotins (m).
Pirmajā kārtā četrkārtējais republikas čempions Zvirbulis ar efektīgu kombināciju uzvarēja «Vārpas» jauno čempionu Kalēju, A. Andreiko 38. gājienā piespieda padoties Viņķi. Kārkliņš pret Stepiņu nokļuva sliktākā stāvoklī, bet Stepiņš nepamanīja kombināciju un zaudēja. Republikas eksčempions Subotins pēc piecu stundu ilgas cīņas pieveica Kaplunu. Liepājnieki Iljašenko un Sulcs savā starpā spēlēja neizšķirti. Tāpat neizšķirti beidzas ari Jemejjanova Slavinska un Jansona Ābeles partijas, Gurvičs ar Agranovu nespēlēja.Otrajā kārtā Zvirbulis tikās ar Kārkliņu un leguva pārāku poziciju, kurā ar kauliņa upuri varēja panākt uzvaru. Zvirbulis to nepamanīja, bet izvēlējās citu uzvaras plānu. Kārkliņš ar kauliņa upuri šo plānu atspēkoja, bet pēc tam ar vienkāršas kombinācijas palīdzību izcīnīja uzvaru. Andreiko uzvarēja Šulcu. Jemeļjanovs pieveica Viņķi, Iļjašenko Ābeli un Agranovs
Jansonu. Kapluna Kalēja un Subotina Slavinska partijas noslēdzās neizšķirti, Stepiņa Gurviča partija netika spēlēta.
Pēc otrās kārtas vadībā atrodas Andreiko un Kārkliņš, katrs ar 2 punktiem.
I. KAISALS

Cēsu Stars, Nr.150 (17.12.1959)

7. dambretes čempionātā.

Svētdien Cēsu kultūras nama mazajā zālē notika Latvijas PSR 7. simtlauciņu dambretes čempionāta 9. kārtas izcīņa. Lai gan šajā laikā lielajā zālē notika svarcelšanas sacensības, tomēr daudzus interesēja arī šis sporta veids. Visvairāk skatītāju pulcējās ap galdiņu, kur cīnījās cēsnieks -sporta meistars V. Zvirbulis ar meistarkandidātu 0. Viņķi (Rīga). Šai cīņā uzvaru izcīnīt neizdevās nevienam no pretiniekiem, un spēle noslēdzās neizšķirti. Turnīra līderis- sešpadsmitgadīgais sporta meistars A. Andreiko (Rīga) pieveica Ē.Kārkliņu (Rīga), vēl vairāk nostiprinot savas turnīra pozīcijas. B. Gurvičs (Rīga) uzvarēja I. lljcšenko (Liepāja), bet Lietuvas PSR čempions Slavinskas, kas spēlēja ārpus konkurences, pieveica M. Kaplunu (Rīga). Neizšķirti beidzās A. Ābeles (Liepāja) un V. Agranova (Rīga) partija, bet liepājnieks V. Šulcs pieveica J. Stepiņu (Rīga). Turnīra normālu norisi izjauca rajona kultūras nama vadība, sacensību laikā visus dalībniekus pārvietojot uz mazām, nepiemērotām telpām. kur nevarēja piedalīties skatītāji. Šo sacensību mērķis bija popularizēt simtlauciņu dambreti Cēsīs, bet tas taču nav panākums bez skatītājiem. Vairums sacensību dalībnieku bija neapmierināti ar šādu kultūras nama vadības rīcību.
A. Bērziņš

Padomju Jaunatne, Nr.249 (22.12.1959)

Bet simtlauciņu dambretē?

Pēc 15 dienu ilgām cīnām noslēdzies Latvijas PSR VII simtlauciņu dambretes čempionāta fināls. Pirmo vietu un republikas čempiona nosaukumu izcīnīja sporta meistars Andris Andreiko. nezaudējot -nevienu partiju.  Viņš guva 10 uzvaras, bet 5 cīņas beidza neizšķirti. Par puspunktu no uzvarētāja atpalika 
meistarkandidāts V. Agranovs. Trešo vietu ieņēma Rīgas čempions meistarkandidāts B. Gurvičs ar 11.5 punktiem. Meistars A. Subotins ierindojās ceturtajā vietā (10.5 punkti). Piekto un sesto vietu dālija meistarkandidāts E. Kārkliņš un meistars V. Zvirbulis ar 10 punktiem. Lietuvas čempions A. Slavinskis
spēcīgajā konkurencē ieņēma septīto vietu.
I. Krūmājs

Atbildēt