LDF valdes sēdes protokols Nr.06/09/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.06/09/2021
2021.gada 6.oktobrī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru
pārstāvji: Pēteris Freidenfelds, Ilmārs Visockis, Inga Bernāte, Juris Dombrovskis. Sēdē piedalās
Antra Valnere.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par LDF sacensību kalendāru 2022.gadam. Informē R.Paegle
2. Par sporta klašu un sporta titulu piešķiršanu. Informē R.Paegle.
3. Tiesnešu komitejas ziņojums. Informē R.Paegle.
4. Par LDF 2021.gada sacensību kalendāra precizēšanu un turpmāko sacensību plānošanu
2021.gadā. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
5. Par izdevumu segšanu Latvijas dambretistiem, ņemot vērā rezultātus pasaules čempionātā
Bulgārijā. Informē R.Paegle.
6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Konceptuāli atbalstīt izstrādāto LDF sacensību kalendāra 2022.gadam projektu, paredzot
pārplānot Latvijas pieaugušo čempionāta norises laiku. Precizēto LDF sacensību kalendāra
2022.gadam projektu nosūtīt LDF juridiskajiem biedriem priekšlikumu sniegšanai.
2.1. Apstiprināt sporta klašu un sporta titulu, kas izpildīti 2021.gada klātienes sacensībās,
piešķiršanu sportistiem atbilstoši šī protokola pielikumam Nr.1.
2.2. Apstiprināt nacionālā meistara un nacionālā lielmeistara titula 64 lauciņu dambretē un 100
lauciņu dambretē piešķiršanu sportistiem, atbilstoši šī protokola pielikumam Nr.2 un Nr.3.
3.1. Pieņemt zināšanai Tiesnešu komitejas pārstāvja R.Paegles ziņojumu un piešķirt sacensību
tiesneša nosaukumu U.Varnevičam.
4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par Covid-19 saslimstības
pieaugumu un tā radītajiem riskiem sacensību ierobežošanai.
5.1. Konceptuāli atbalstīt izdevumu kompensēšanu par pasaules čempionāta 64 lauciņu dambretē
rezultātiem sportistiem vai to pārstāvjiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, vienlaikus
izpildoties LDF noteiktajiem valstu skaita un dalībnieku skaita kritērijiem.
5.2. Konceptuāli atbalstīt izdevumu kompensēšanu 50% apmērā par pasaules čempionāta 64
lauciņu dambretē rezultātiem sportistiem vai to pārstāvjiem, kuri izcīnījuši godalgotas vietas,
neraugoties uz to, ka neizpildās LDF noteiktie valstu skaita un dalībnieku skaita kritēriji.
5.3. Galīgo lēmumu par izdevumu kompensēšanu pasaules čempionāta 64 lauciņu dambretē
augstus rezultātus sasniegušajiem dalībniekiem tiks pieņemts pēc 25.oktobra, izvērtējot LDF
budžeta iespējas. Kompensēt viesnīcas izdevumus A.Zundam, pamatojoties uz LDF doto
uzdevumu pildīt Latvijas delegācijas vadītāja pienākumus pasaules čempionātā 64 lauciņu
dambretē.
6.1. Pieņemt zināšanai P.Freidenfelda sniegto informāciju par sacensībām “Zelta
kauliņš”2022.gada janvārī.
6.2. Pieņemt zināšanai P.Freidenfelda sniegto informāciju par iespēju izmantot Lietuvas
Dambretes federācijas organizētu autobusu braukšanai un pasaules jauniešu čempionātu Polijā
decembra sākumā, noskaidrot iespējas organizēt autobusu Latvijas sportistiem.
6.3. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 1.novembrī, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.20.45.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt