LDF valdes sēdes protokols Nr.06/09/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.06/09/2021
2021.gada 6.septembrī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Pēteris Freidenfelds, Ilmārs Visockis, Inga Bernāte.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par LDF klasifikācijas komisijas izveidi. Informē R.Paegle
2. Par Viktora Galkina iesniegumu. Informē V.Vesperis
3. Par dambretes vēstures sadaļas veidošanu LDF mājaslapā. Informē V.Vesperis.
4. Par Latvijas dambretistu dalību un rezultātiem pasaules čempionātā Bulgārijā. Informē R.Paegle.
5. Par LDF sacensību turpmāko plānošanu un norises secinājumiem. Informē V.Vesperis
6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. LDF Klasifikācijas komisijas sastāvā iekļaut Jāni Āriņu, Raimondu Vipuli, Raivi Paegli.
2.1. Atbalstīt nacionālā lielmeistara titula piešķiršanu Viktoram Galkinam.
2.2. Uzdot LDF klasifikācijas komisijai izskatīt līdzšinējo Latvijas čempionātu rezultātus un žurnāla
“Dambrete” informāciju, uz šīs informācijas pamata sagatavot priekšlikumu par dambretistiem,
kuriem piešķirams nacionālā meistara un nacionālā lielmeistara tituls, izskatīšanai LDF valdes
sēdē līdz šī gada beigām.
3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par sadaļas LDF mājaslapā izveidi, kurā
atspoguļot Latvijas dambretes vēsturi un vēsturiskos sacensību rezultātus.
3.2. Uzdot V.Vesperim sazināties ar dambretes ilggadīgiem aktīvistiem, lai apzinātu Latvijas
čempionātu rezultātu tabulu un citu dambretes vēsturisko materiālu pieejamību.
3.3. Uzdot V.Vesperim koordinēt dambretes vēstures sadaļas LDF mājaslapā izveidi, pēc iespējas
iesaistot šajā darbā P.Freidenfeldu, V.Adamoviču, R.Milleru, J.Dombrovski, G.Vipuli, M.Bergu,
J.Rūtiņu un citus dambretes aktīvistus.
4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par pasaules čempionāta 64
lauciņu dambretē rezultātiem.
4.2. Informēt juridiskos biedrus par pasaules čempionāta 64 lauciņu dambretē rezultātiem un iespēju
sportistiem vai to pārstāvjiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, līdz 2021.gada 1.oktobrim
pieteikties ar dalību pasaules čempionātā saistīto izdevumu kompensēšanai (iesniedzot vai
informējot par sacensību izdevumu dokumentiem. Pieņemt zināšanai, ka attiecībā uz augstus
rezultātus sasniegušajiem sportistiem var tikt izskatīta kā iespēja izdevumu segšana par dalību
kādās no nākamajām sacensībām līdz 2021.gada beigām.
4.3. Pieņemt zināšanai, ka lēmums par izdevumu kompensēšanu pasaules čempionāta 64 lauciņu
dambretē augstus rezultātus sasniegušajiem dalībniekiem tiks pieņemts, izvērtējot sportistu
rezultātus, LDF budžeta iespējas un paredzamos atlikušos Eiropas un pasaules čempionātus
2021.gadā.
5.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju, ka iespējas rīkot iekštelpu sacensības dambretē un to norises nosacījumi pagaidām līdz oktobrim varētu nemainīties, taču ņemot vērā Covid-19 saslimstības un hospitalizācijas pieaugumu, kā arī to, ka jaunieši tiek vakcinēti tikai no 12 gadu vecuma, pastāv risks, ka pēc 2021.gada septembra bērnu un jauniešu sacensības var tikt
ierobežotas vai pat uz laiku pārtrauktas.
5.2. Uzdot V.Vesperim un R.Paeglem izstrādāt 2022.gada sacensību kalendāra projektu un skatīt to
nākamajā valdes sēdē.
6.1. Atkārtoti apspriest priekšlikumus par LDF vietu piešķiršanu Latvijas čempionātos LDF Treneru
komitejā, skatīt šo jautājumu LDF valdē atkārtoti pēc LDF Treneru komitejas precizētā
priekšlikuma saņemšanas.
6.2. Piedāvāt iespēju dalībai Eiropas komandu čempionātā 100 lauciņu dambretē G.Valnerim, R.Vipulim, R.Osītim un V.Mitrēvičam.
6.3. Uzdot V.Vesperim sazināties ar EDC, lai noskaidrotu spēlētāju vecuma grupas 2021.gada
novembrī plānotajā Eiropas jauniešu čempionātā (līdz 27 gadu vecumam).
6.4. Uzaicināt FMJD Ģenerālsekretāru R.Misānu piedalīties nākamajā LDF valdes sēdē, lai saņemtu informāciju par FMJD Izpildpadomes esošo un plānoto darbību.
6.5. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 4.oktobrī, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.21.15.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt