LDF valdes sēdes protokols Nr.04/08/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.04/08/2021
2021.gada 4.augustā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridiskā biedra pārstāvis
Pēteris Freidenfelds.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par dalības maksu un izdevumu segšanu pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem.
2. Par grozījumiem LDF sporta klašu piešķiršanas noteikumos.
3. Par LDF sacensību kalendāru un tā īstenošanas iespējām.
4. Par sacensību tiesneša asistenta tiesību piešķiršanu.
5. Citi jautājumi.
Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt nosacījumus Latvijas pārstāvju dalības maksas segšanai Eiropas un pasaules
čempionātos un nosacījumus ar dalību sacensībās saistīto izdevumu (ceļa izdevumi, viesnīcas
izdevumi) kompensēšanai (ja sasniegti augsti rezultāti atbilstošā konkurencē) no LDF budžeta (šī
protokola pielikums).
1.2.. Publicēt 1.1. punktā minēto informāciju LDF mājaslapā.
2.1. Atbalstīt klasifikācijas komisijas izveidi, par tās vadītāju iecelt P.Gailānu. Jautājumu par
klasifikācijas komisijas sastāvu izskatīt nākamajā valdes sēdē.
2.2. Apstiprināt LDF sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumus, tai skaitā ņemot vērā
iepriekš izsūtītos priekšlikumus un valdes sēdē izteiktos priekšlikumus.
2.3. Lūgt P.Gailānam sagatavot priekšlikumu par atskaites sistēmu FMJD reitingu atbilstības Latvijas sporta klasēm un sporta tituliem noteikšanai, lai varētu nodrošināt starptautisku sacensību rezultātu izmantošanu Latvijas sporta klašu un sporta titulu izpildes fiksēšanai.
2.4. Nākamajā valdes sēdē izskatīt jautājumu par jaunas mājaslapas vai sadaļas LDF mājaslapā izveidi, kurā atspoguļot Latvijas dambretes vēsturi un vēsturiskos sacensību rezultātus.
3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju, ka iespējas rīkot iekštelpu sacensības dambretē un to norises nosacījumi būs atkarīgi no Ministru kabineta lēmumiem, kuri varētu tikt pieņemti augusta otrās nedēļas laikā.
4.1. Apstiprināt sacensību tiesneša asistenta nosaukuma piešķiršanu J.Poļanskai un publicēt šo
informāciju LDF mājaslapā.
5.1. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 6.septembrī, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.20.35.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Pielikums.

 

Atbildēt