Valdes sēdes protokols Nr.05/07/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.05/07/2021

2021.gada 5.jūlijā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Inga Bernāte, Uldis Ābeltiņš, Laura Kronberga, Edgars Ratnieks, Vitauts Budreika, Ilmārs Visockis,
Juris Dombrovskis, Pēteris Gailāns, Pēteris Freidenfelds. Sēdē vēl piedalās Jāzeps Juhņēvičs, Roberts Misāns.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par nacionālo reitingu sistēmu. Informē V.Vesperis
2. Par LDF vietām Latvijas jauniešu čempionāta finālos 64 lauciņu dambretē. Informē R.Paegle.
3. Par LDF sacensību kalendāru un tā īstenošanas iespējām. Informē V.Vesperis, R.Paegle
4. Par FMJD Ģenerālās asamblejas norisi un rezultātiem. Informē V.Vesperis.
5. Par dalības maksu un izdevumu segšanu pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem.
Informē R.Paegle
6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.

Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt LDF nacionālo reitingu sistēmu, precizējot, ka tiek veidots atsevišķs reitings katram dambretes veidam un netiek veidots atsevišķs reitings jauniešiem, kā arī ņemot vērā V.Budreikas izteiktos precizējošos priekšlikumus.
2.1. Piešķirt LDF vietas Latvijas jauniešu čempionāta finālā sešdesmit četru lauciņu dambretē;
2.1.1. U8 grupā meitenes – Adriana Trofimova, Anna Kronberga;
2.1.2.. U8 grupā zēni – Aleksandrs Petrovs, Marks Čudorāns;
2.1.3. . U10 grupā meitenes – Barbara Vanaga, Katrīna Reiziņa, Marta Grāvīte (ņemot vērā, ka
R.Palamarčuka nespēlēs);
2.1.4. U10 grupā zēni – Gustavs Gračevs, Toms Bartušauskis;
2.1.5. . U13 grupā meitenes – Nikola Šakele, Zane Lea Zunda (ņemot vērā, ka M.Vaļģe nespēlēs);
2.1.6. U13 grupā zēni – Jurģis Stīpnieks, Kārlis Kalējs (ņemot vērā, ka L.Mastiņš nespēlēs)
2.1.7. . U16 grupā meitenes – Nora Budreika, Elīna Arāja
2.1.8. U16 grupā zēni – Artis Barauskis, Oskars Mineiķis.
2.2. U19 grupas sastāvu izveidot atbilstoši iesniegtajiem treneru un sportistu pieteikumiem.
2.3. Uzdot R.Paeglem informēt juridiskos biedrus un trenerus par piešķirtajām LDF vietām Latvijas
čempionāta finālā un lūgt apstiprinājumu par attiecīgo sportistu piedalīšanos.
3.1. Paredzēt jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē atlases turnīru norisi Jelgavā 17.jūlijā.
3.2. Sagatavot pilotprojekta pieteikumu par Latvijas čempionāta pieaugušajiem atlases turnīru (24.-25.jūlijs) un Latvijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē fināla (6.-8.augusts) rīkošanu
un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijai.
4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par LDF pieprasījuma izskatīšanu FMJD Ģenerālajā Asamblejā (rezultātā tika pieņemts lēmums par mača Ģeorgijevs- Bomstra atcelšanu) un FMJD Izpildpadomes locekļu vēlēšanām, tai skaitā par to, ka Roberts Misāns ievēlēts par FMJD Ģenerālsekretāru. Pieņemt zināšanai Roberta Misāna sniegto informāciju par FMJD Izpildpadomes locekļu vēlēšanu rezultātiem un jaunās Izpildpadomes turpmākajiem darba plāniem.
5.1. Apstiprināt, ka pasaules un Eiropas čempionātu dalības maksas tiek apmaksātas no LDF budžeta tiem šo sacensību dalībniekiem, kurus uz sacensībām pieteikusi LDF.
5.2. Lūgt R.Paegli izstrādāt precizētu priekšlikumu par sacensību izdevumu segšanu atkarībā no
vecuma grupas dalībnieku un to pārstāvēto valstu skaita un to izskatīt nākamajā valdes sēdē.
6.1. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 4.augustā, plkst.19.00, attālināti.

Sēde slēgta plkst.21.05.

Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt