LDF

LDF Valdes sēdes protokols Nr.09/01/2024

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.09/01/2024

2024.gada 9.janvārī, plkst.19.30, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Ilmārs Visockis, Inga Bernāte.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par sporta klašu izpildi. Informē R. Paegle.
 2. Par LDF budžeta 2024.gadam plānošanas uzsākšanu. Informē V.Vesperis.
 3. Par gatavošanos Pasaules kausa posma “Rīga Open 2024” un Eiropas jauniešu čempionāta Jelgavā organizēšanai. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 4. Par LDF Gada Laureāta nomināciju Gada sportists/Gada sportiste kritēriju precizēšanu. V.Vesperis.
 5. Par LSFP reorganizāciju, pievienojot to LOK. Informē V.Vesperis
 6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
  Sēdē nolēma:
  1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām. Publicēt šoinformāciju LDF mājaslapā.
  2.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem par sporta organizāciju finansēšanas kārtību un LDF pienākumu iesniegt noteikumos paredzēto informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM). Lūgt V.Vesperim, R.Paeglem un J.Matvejevam sagatavot iesniedzamo informāciju, paredzot par LDF attīstības programmu saņemt juridisko biedru un treneru viedokļus pirms tās iesniegšanas IZM.
  3.1. Konceptuāli atbalstīt Pasaules kausa posma Rīga Open 2024 sagatavoto uzdevumu un atbildīgo personu sarakstu, kā arī provizorisko izmaksu un ieņēmumu tāmi. Lūgt J.Matvejevam uzsākt darbu pie sacensību vizuālās identitātes dizaina sagatavošanas.
  3.2. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par Eiropas Dambretes Konfederācijas piedāvāto sadarbības līguma projektu par Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu 2024.gadā. Lūgt V.Vesperim saziņā ar Eiropas Dambretes Konfederāciju precizēt jautājumus par medaļu un diplomu izgatavošanu (arī EDC vizuālās identitātes izmantošanu), pieteikumu iesniegšanas termiņu, izmitināšanas un ēdināšanas izmaksām un nosacījumiem, dalības maksu un pārējo maksājumu veikšanas termiņiem. Pēc
  minēto jautājumu saskaņošanas pilnvarot V.Vesperi parakstīt sadarbības līgumu par Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu 2024.gadā.
  4.1. Pieņemt zināšanai V. Vespera sniegto informāciju par priekšlikumu precizēt LDF Gada laureāta nomināciju gada sportists un Gada sportiste kritērijus. Lūgt A.Trasko sagatavot priekšlikumu par punktu skaita izmaiņām, tai skaitā attiecībā uz proporciju starp klasiskās laika kontroles, ātrās dambretes (rapid) un ātrspēles (blics) disciplīnām un pirmo trijnieku un turpmākajām vietām. Lūgt V.Vesperim, A.Trasko un K.ozolam vienoties par precizētu priekšlikuma redakciju un nosūtīt to juridiskajiem biedriem un treneriem priekšlikumu sniegšanai, pēc tam paredzot apstiprināt kritērijus valdes sēdē.
  5.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par iespējamo LOK un LSFP reorganizāciju, konceptuāli neiebilstot pret vienas spēcīgas sporta organizācijas veidošanu. Lūgt V.Vesperim piedalīties šo jautājumu turpmākajā apspriešanā LSFP diskusiju ietvaros, akcentējot neolimpisko sporta veidu nozīmi un nepieciešamību to respektēt reorganizācijas procesā, ja tas tiks atbalstīts. 6.1. Uzsākt attīstīt arī citus dambretes veidus, pēc nepieciešamības paredzot pieteikt Latvijas dambretistus dalībai šajos dambretes veidos notiekošajos pasaules un Eiropas čempionātos, un, ja nepieciešams, sportistu deleģēšanai rīkojot atlases sacensības, kā arī izvērtēt iespējas uzsākt rīkot sacensības arī citos dambretes veidos, ja par to būs sportistu interese. 6.2. Pieņemt zināšanai A.Trasko, G.Vipuļa un R.Vipuļa sniegto informāciju par sacensību “Zelta kauliņš” norisi Lietuvā, vērtējot šo sacensību organizāciju kā labu un iesakot LDF, organizējot nākamās “Zelta kauliņa” sacensības 2025.gada janvārī, tās nodrošināt vismaz līdzvērtīgā līmenī.
 7. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2024.gada 6.februārī, plkst.19.30 attālināti.
 8. Sēde slēgta plkst. 22.27.
 9. Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
 10. Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt