LDF

LDF valdes sēdes protokols Nr.14/08/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.14/08/2023

2023.gada 14.augustā, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle,
Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu
noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Ilmārs Visockis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām. Informē R.Paegle.

Par Eiropas jauniešu čempionāta norisi un rezultātiem. Informē A.Trasko, J.Matvejevs.

Par gatavošanos Baltijas jauniešu čempionāta norisei. Informē V.Vesperis, R.Paegle, J.Matvejevs.

Par FMJD darbības aktualitātēm. Informē V.Vesperis

Par Eiropas Dambretes Konfederācijas (EDC) Ģenerālajā Asamblejā izskatītajiem jautājumiem.
Informē V.Vesperis.

Par sportistu iesaistīšanos LDF juridisko biedru sastāvā. Informē V.Vesperis

Par nacionālā meistara titulu piešķiršanu/piešķiršanas atzīšanu atsevišķiem sportistiem. Informē
J.Matvejevs.

Citi jautājumi.
Sēdē nolēma:
1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajiem sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā
2.1. Pieņemt zināšanai A.Trasko sniegto informāciju par Latvijas delegācijas dalību un sasniegtajiem rezultātiem Eiropas jauniešu čempionātā. Atzīt Latvijas jauno sportistu startu par ļoti sekmīgu un izteikt pateicību sportistu treneriem un delegācijas vadītājam par sekmīgi aizvadītajām sacensībām. Turpināt pilnveidot jauno sportistu nodrošinājumu ar ekipējumu, iekšējās komunikācijas organizēšanu, izstrādāt dizainu pavadošo personu/atbalstītāju krekliem to kā Latvijas piederības vizuālās identitātes izmantošanai.
3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par paveikto Baltijas jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē organizēšanā.
4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par to, ka V.Vesperis tika iecelts FMJD Ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja amatā līdz nākamajai FMJD Ģenerālajai asamblejai un FMJD Spēlētāju komitejas veidošanu. Apzināt G.Valnera viedokli par iespēju pieteikt viņu kā FMJD Spēlētāju komitejas biedra kandidātu un pozitīvas atbildes gadījumā pieteikt viņu kā LDF izvirzītu kandidātu.
5.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par Eiropas Dambretes konfederācijas Ģenerālo Asamblejas norisi un pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā par lēmumu atteikties no pienākuma Eiropas jauniešu čempionātu organizējošajai valstij nodrošināt bezmaksas izmitināšanu un ēdināšanu katrai valstij vienam no spēlētājiem katrā vecuma grupā. Konceptuāli atbalstīt pieteikšanos uz Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu Latvijā 2024.gadā, pirms galīgā lēmuma apzinot iespējamās sacensību norises un dalībnieku izmitināšanas vietas.
6.1. Turpināt diskusiju par to, kā veicināt jauno sportistu piederību pie LDF juridiskajiem biedriem, tai skaitā izvērtējot iespējas dažādot finansiālā atbalsta līmeni par sasniegtiem augstiem rezultātiem Eiropas un pasaules čempionātos. Skatīt šo jautājumu nākamajā valdes sēdē.
7.1. Pieņemt zināšanai J.Matvejeva sniegto informāciju par līdz šim paveikto darbu vēsturiskās informācijas izpētē.
7.2. Atbalstīt grozījumus LDF Sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumos, precizējot, ka to piešķiršana ir paredzēta tikai par klātienes sacensībām, kā arī paredzot īpašu kārtību par nacionālā meistara un nacionālā lielmeistara titulu atzīšanu 64 lauciņu dambretē, ja to izpilde ir notikusi laika periodā no 1995.gada 28.februāra līdz 2010.gadam (ieskaitot).

7.3. Atbalstīt, ka, pamatojoties uz pieejamo vēsturisko informāciju, nacionālā meistara tituls 64 lauciņu dambretē ir ticis izpildīts un ir atzīstams par piešķirtu atbilstoši Latvijas Dambretes federācijas attiecīgajam laika periodam apstiprināto klasifikācijas noteikumu nosacījumiem sekojošiem dambretistiem – Valdis Mass, Edvīns Eglīte, Jūlija Sauša, Sergejs Soročins, Vjačeslavs Ņikitins, Anatolijs Aņisimovs un Dmitrijs Bobrovs.

7.4. Turpināt līdz 2023.gada beigām izvērtēt vēsturisko informāciju, lai pietiekama pierādījumu gadījumā izskatītu jautājumu par nacionālā meistara titulu atzīšanu atsevišķiem V. Adamoviča iesniegumā minētajiem sportistiem.

8.1. Pieņemt zināšanai V. Vespera sniegto informāciju par Rīgas Domes Pieminekļu padomes sēdē skatīto jautājumu par Andra Andreiko pieminekļa uzstādīšanu Rīgas centrā. Lūgt R.Paeglem un G.Vipulim apzināt iespējamos tēlniekus kā skiču projekta autorus un pēc vienošanās un attiecīga LDF valdes lēmuma uzsākt pieminekļa skiču projekta izstrādi.

8.2. Pieņemt zināšanai V. Vespera sniegto informāciju par iespējamo sacensību “Zelta kauliņš” organizēšanu 2024.gada janvārī Lietuvā, Šauļu pilsētā un konceptuāli atbalstīt Latvijas sportistu iespējamo dalību tajās.

8.3. Apstiprināt Latvijas jauniešu un pieaugušo izlases sastāvu, publicēt to LDF mājaslapā un informēt par to Izglītības un zinātnes ministriju.

8.4. Apstiprināt R. Paegles sagatavoto LSFP piešķirtā valsts budžeta līdzekļu izmantošanas tāmi un iesniegt to LSFP.

8.5. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 11.septembrī, plkst.19.00 attālināti.

Sēde slēgta plkst. 22.59.

Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt