LDF

Dambretes sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumi

Info: LDF

21.08.2023

Apstiprināts Latvijas Dambretes federācijas valdes sēdē
2021.gada 4.augustā
(ar grozījumiem, kas apstiprināti
Latvijas Dambretes federācijas valdes sēdēs
2022.gada 7.februārī , 6.aprīlī un 8.decembrī , 2023.gada 5.aprīlī un 14.augustā)
Dambretes sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas noteikumi

Šie Latvijas Dambretes federācijas (turpmāk – LDF) noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirtas sporta klases un sporta tituli atsevišķi 64 lauciņu dambretē un atsevišķi 100 lauciņu
dambretē.

Tiek piešķirtas šādi klātienes sacensībās sporta tituli un sporta klases:
2.1. Piektā sporta klase;
2.2. Ceturtā sporta klase;
2.3. Trešā sporta klase;
2.4. Otrā sporta klase;
2.5. Pirmā sporta klase;
2.6. Meistarkandidāts;
2.7. Nacionālais meistars;
2.8. Nacionālais lielmeistars.

Sporta klašu un sporta titulu uzskaiti un reģistrāciju nodrošina LDF, uzturot dambretistu
reģistru. Informāciju par sporta klašu piešķiršanu reizi mēnesī publicē LDF mājaslapā.
3.¹. 100 lauciņu dambretē ātrās dambretes (rapid) laika kontrole ir 15-30 minūtes katram
spēlētājam uz visu partiju (spēlējot pēc Fišera sistēmas vismaz 10 minūtes un 5 sekundes par katru
gājienu katram spēlētājam). Klasiskā laika kontrole ir laika kontrole, kura pēc laika apjoma
pārsniedz ātrās dambretes laika kontroli.
3.². 64 lauciņu dambretē ātrās dambretes (rapid) laika kontrole ir 10-20 minūtes katram
spēlētājam uz visu partiju (spēlējot pēc Fišera sistēmas vismaz 7 minūtes un 3 sekundes par katru
gājienu katram spēlētājam). Klasiskā laika kontrole ir laika kontrole, kura pēc laika apjoma
pārsniedz ātrās dambretes laika kontroli.

Dambretistu reģistrā ietver šādu informāciju:
4.1. Dambretista vārds un uzvārds;
4.2. Dambretista sporta klase vai sporta tituls;
4.3. Dambretista dzimšanas gads;
4.4. Dambretista trenera (ja attiecināms) vārds un uzvārds;
4.5. Dambretista pārstāvētā juridiskā biedra (ja attiecināms) nosaukums;
4.6. Dambretista pārstāvētā sporta skola (ja attiecināms)
4.7. Pašvaldība, kurā ir dambretista deklarētā dzīvesvieta;
4.8. Dambretista pārstāvētā komanda ( ja attiecināms) Latvijas komandu sacensībās;

Piekto sporta klasi dambretistam piešķir viņa treneris, pamatojoties uz dambretista spēles
prasmju un zināšanu novērtējumu, vai LDF klasifikācijas komisija, ja dambretists piedalās LDF
sacensību kalendārā iekļautās sacensībās .

Sporta klases (izņemot piekto sporta klasi) un meistarkandidāta titula normatīvu sportists var
izpildīt, ja ieskaitei derīgo pretinieku sporta klašu vai sporta titulu aritmētiskais vidējais punktu
skaits nav mazāks par sportista pašreizējai sporta klasei atbilstošo šo noteikumu 7.punktā
norādīto atbilstošo punktu skaitu.

Pretinieku sporta klašu un titulu aritmētisko vidējo punktu skaitu aprēķina no katrai sporta
klasei/ sporta titulam atbilstošiem punktiem, tos sasummējot un izdalot ar pretinieku skaitu.
Lai aprēķinātu pretinieku sporta klašu un titulu aritmētisko vidējo punktu skaitu, sporta klasēm
un sporta tituliem tiek piešķirts šāds atbilstošais punktu skaits:
7.1. Piektā sporta klase – viens punkts;
7.2. Ceturtā sporta klase – divi punkti;
7.3. Trešā sporta klase – trīs punkti;
7.4. Otrā sporta klase – četri punkti;
7.5.Pirmā sporta klase – pieci punkti;
7.6. Meistarkandidāts – seši punkti;
7.7. Nacionālais meistars – septiņi punkti;
7.8. Nacionālais lielmeistars – astoņi punkti.

Ceturto sporta klasi dambretistam piešķir viņa treneris, pamatojoties uz dambretista spēles
rezultātiem novada vai reģionāla līmeņa sacensībās vai LDF klasifikācijas komisija,
pamatojoties uz dambretista spēles rezultātiem LDF sacensību kalendārā iekļautās klātienes
sacensībās vismaz ar ātrās dambretes laika kontroli), kurās izspēlētas vismaz septiņas ieskaitei
derīgas partijas. Ceturtās sporta klases normatīvam atbilstošs rezultāts sacensībās ir 67%
punktu pret piektās sporta klases spēlētājiem, 50% punktu pret ceturtās sporta klases
spēlētājiem, 33% punktu pret trešās sporta klases spēlētājiem, 20% punktu pret otrās sporta
klases spēlētājiem un 5% pret pirmās sporta klases spēlētājiem. Nepieciešamo kopējo punktu
skaitu aprēķina kā summu no punktu skaita, kas jāiegūst pret attiecīgo sporta klašu
pretiniekiem.

Trešo sporta klasi dambretistam piešķir viņa treneris, pamatojoties uz dambretista spēles
rezultātiem novada vai reģionāla līmeņa sacensībās vai LDF klasifikācijas komisija,
pamatojoties uz dambretista spēles rezultātiem LDF sacensību kalendārā iekļautās klātienes
sacensībās(vismaz ar ātrās dambretes laika kontroli), kurās izspēlētas vismaz septiņas ieskaitei
derīgas partijas. Trešās sporta klases normatīvam atbilstošsrezultāts sacensībās ir 80% punktu
pret piektās sporta klases spēlētājiem, 67% punktu pret ceturtās sporta klases spēlētājiem,
50% punktu pret trešās sporta klases spēlētājiem, 33% punktu pret otrās sporta klases
spēlētājiem, 20% punktu pret pirmās sporta klases spēlētājiem un 5% pret
meistarkandidātiem. Nepieciešamo kopējo punktu skaitu aprēķina kā summu no punktu
skaita, kas jāiegūst pret attiecīgo sporta klašu pretiniekiem.

Otro sporta klasi dambretistam piešķir viņa treneris, pamatojoties uz dambretista izpildītu
otrās sporta klases normatīvu reģionāla un nacionāla līmeņa sacensībās vai LDF klasifikācijas
komisija, pamatojoties uz dambretista spēles rezultātiem LDF sacensību kalendārā iekļautās
klātienes sacensībās (vismaz ar ātrās dambretes laika kontroli), kurās izspēlētas vismaz
septiņas ieskaitei derīgas partijas. Otrās sporta klases normatīvam atbilstošs rezultāts
sacensībās ir 80% punktu pret ceturtās sporta klases spēlētājiem, vidēji 67% punktu pret
trešās sporta klases spēlētājiem, 50% punktu pret otrās sporta klases spēlētājiem, 33% punktu
pret pirmās sporta klases spēlētājiem, 20% punktu pret meistarkandidātiem un 5% pret
meistariem. Nepieciešamo kopējo punktu skaitu aprēķina kā summu no punktu skaita, kas
jāiegūst pret attiecīgo sporta klašu pretiniekiem.

Pirmo sporta klasi dambretistam piešķir LDF, pamatojoties uz dambretista vai viņa trenera
iesniegumu par pirmās sporta klases piešķiršanas prasību izpildi. Pirmās sporta klases
normatīvam atbilstošs rezultāts klātienes sacensībās ir iegūti 80% punktu pret trešās sporta
klases spēlētājiem, 67% punktu pret otrās sporta klases spēlētājiem, 50% punktu pret pirmās
sporta klases spēlētājiem, 33% punktu pret meistarkandidātiem, 20% punktu pret meistariem
un 5% pret lielmeistariem. Nepieciešamo kopējo punktu skaitu aprēķina kā summu no punktu
skaita, kas jāiegūst pret attiecīgo sporta klašu pretiniekiem. Pirmo sporta klasi dambretistam
piešķir, ja dambretists:
11.1. trīs gadu laikā vienreiz LDF sacensību kalendārā iekļautās sacensībās ar klasisko laika
kontroli un vienreiz LDF sacensību kalendārā iekļautās sacensībās vismaz ar ātrās
dambretes laika kontroli izpildījis pirmās sporta klases normatīvu, turklāt abās šajās
sacensībās ir izspēlējis vismaz septiņas aprēķinam ieskaitāmas partijas/mikromačus ar
pretiniekiem, kuru sporta klase ir trešā un augstāka, kā arī izpildās 6.punktā minētā
prasība;
11.2. trīs gadu laikā LDF sacensību kalendārā iekļautās sacensībās ar ātrās dambretes laika
kontroli trīsreiz izpildījis pirmās sporta klases normatīvu un katrās no šīm sacensībām ir
izspēlējis vismaz septiņas aprēķinam ieskaitāmas partijas/mikromačus ar pretiniekiem,
kuru sporta klase ir trešā un augstāka, kā arī izpildās 6.punktā minētā prasība;

Meistarkandidāta sporta titulu dambretistam piešķir LDF, pamatojoties uz dambretista vai viņa
trenera iesniegumu par meistarkandidāta sporta titula piešķiršanas prasību izpildi.
Meistarkandidāta normatīvam atbilstošs rezultāts klātienes sacensībās ir iegūti 80% punktu
pret otrās sporta klases spēlētājiem, 67% punktu pret pirmās sporta klases spēlētājiem, 50%
punktu pret meistarkandidātiem, 33% punktu pret meistariem, 20% pret lielmeistariem.
Nepieciešamo kopējo punktu skaitu aprēķina kā summu no punktu skaita, kas jāiegūst pret
attiecīgo sporta klašu pretiniekiem. Meistarkandidāta sporta titulu dambretistam piešķir, ja
dambretists:
12.1. divreiz trīs gadu laikā LDF sacensību kalendārā iekļautās sacensībās ar klasisko laika
kontroli izpildījis meistarkandidāta normatīvu, turklāt katrās no šīm LDF organizētās
sacensībām normatīva izpildei ir izspēlējis vismaz septiņas aprēķinam ieskaitāmas
partijas/mikromačus ar pretiniekiem, kuru sporta klase ir otrā un augstāka, kā arī izpildās
6.punktā minētā prasība;
12.2. trīs gadu laikā LDF sacensību kalendārā iekļautās sacensībās ar klasisko laika kontroli
vienreiz izpildījis meistarkandidāta sporta titula normatīvu un normatīva izpildei ir
izspēlējis vismaz septiņas aprēķinam ieskaitāmas partijas/mikromačus ar pretiniekiem,
kuru sporta klase ir otrā un augstāka, kā arī izpildās 6.punktā minētā prasība, un papildus
divreiz izpildījis meistarkandidāta sporta titula normatīvu LDF organizētās sacensībās ar
ātrās dambretes laika kontroli un katrās no šīm sacensībām ir izspēlējis vismaz septiņas
aprēķinam ieskaitāmas partijas/mikromačus ar pretiniekiem, kuru sporta klase ir otrā un
augstāka, kā arī izpildās 6.punktā minētā prasība;

Sporta klases un sporta titula normatīva, izņemot nacionāla meistara un nacionālā lielmeistara
titula gadījumā, izpildi pārbauda, salīdzinot dambretista sasniegto rezultātu punktos ar sporta
klases/sporta titula normatīva izpildei nepieciešamo rezultātu punktos. Sporta klases/sporta
titula normatīva izpildei nepieciešamo rezultātu punktos aprēķina atbilstoši šo noteikumu
pielikumā norādītajam paraugam, reizinot partiju skaitu ar procentuālo sasniedzamo rādītāju,
ko nepieciešams iegūt pret attiecīgajās sporta klases sportistiem un pēc tam sasummējot
reizinājumus.

Nacionālā meistara sporta titulu dambretistam, pamatojoties uz dambretista vai viņa trenera
iesniegumu, piešķir LDF, ja dambretists izcīnījis pirmo, otro vai trešo vietu Latvijas pieaugušo
čempionātā ar klasisko laika kontroli, ja tajā piedalās vismaz 8 dalībnieki un vismaz puse
dalībnieku ir meistari un lielmeistari.

Nacionālā lielmeistara sporta titulu, pamatojoties uz dambretista vai viņa trenera iesniegumu,
dambretistam piešķir LDF, ja dambretists:
15.1. vismaz divreiz izcīnījis 1.vietu Latvijas pieaugušo čempionātā ar klasisko laika kontroli,
kurā piedalījušies vismaz 10 dalībnieki un vismaz puse dalībnieku ir meistari un lielmeistari;
15.2. vismaz piecas reizes izcīnījis 1.vietu vai 2.vietu vai 3.vietu Latvijas pieaugušo
čempionātā ar klasisko laika kontroli, kurā piedalījušies vismaz 10 dalībnieki un vismaz
puse dalībnieku ir meistari un lielmeistari.

Iesniegumu par pirmās sporta klases un sporta titulu izpildi, norādot vai nepieciešams izsniegt
to apliecinošu LDF izsniegtu sertifikātu, iesniedz ar trenera vai dambretista (vai tā likumīgā
pārstāvja) parakstu vai elektronisko parakstu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
valde@dambrete.lv. LDF valde izskata un lēmumu par pirmās sporta klases un sporta titula
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pirmo sporta klasi vai sporta titulu pieņem divu mēnešu
laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Iesniegumā par pirmās sporta klases un sporta titulu izpildi jābūt norādītam:
17.1. Dambretista vārdam, uzvārdam un esošajai sporta klasei/sporta titulam;
17.2. Sacensību, kurās izpildīts sporta klases/sporta titula normatīvs, nosaukums, laika
kontrole norises laiks un vieta;
17.3. Sacensību, kurās izpildīts sporta klases/sporta titula normatīvs, tabula, kurā redzami
dambretista pretinieki, to sporta klases/sporta tituli, spēles rezultāti pret katru pretinieku

Dambretisti, kuriem piešķirta pirmā sporta klase, meistarkandidāta, nacionālā meistara,
nacionālā lielmeistara tituls, saņem to apliecinošu LDF izsniegtu sertifikātu. Dambretisti,
kuriem piešķirta trešā sporta klase, otrā sporta klase, pirmā sporta klase, meistarkandidāta
sporta tituls, saņem to apliecinošu LDF izsniegtu nozīmīti. Maksa par nozīmītes vai sertifikāta
izsniegšanu ir 3 euro LDF juridisko biedru pārstāvjiem un 5 euro citiem dambretistiem, šī maksa
līdz sertifikāta vai nozīmītes izsniegšanai jāiemaksā LDF kontā komercbankā.

Ja sportists izpildījis sporta klases/sporta titula normatīvu un viņam piešķirta šī sporta klase
vai sporta tituls vienā no dambretes veidiem, viņam, piedaloties sacensībās otrā dambretes
veidā (kurā viņam nav piešķirta sporta klase vai sporta tituls) , tiek norādīta par vienu pakāpi
zemāka sporta klase/sporta tituls.

LDF lēmumu par atteikumu piešķirt pirmo sporta klasi vai sporta titulu var apstrīdēt LDF
kopsapulcei, iesniedzot iesniegumu par LDF valdes lēmuma apstrīdēšanu LDF valdes
priekšsēdētājam.

21.LDF klasifikācijas komisija objektīvi izvērtē sportista iesniegumu un ziņas par sporta klases un sporta titula piešķiršanu dambretistam pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un sniedz atzinumu LDF valdei lēmuma par sporta klases un sporta titula atzīšanu pieņemšanai. Nacionālā meistara un nacionālā lielmeistara tituls 64 lauciņu dambretē, ja tas izpildīts laika periodā no 1995.gada 28.februāra līdz 2010.gadam (ieskaitot), tiek atzīts ar LDF valdes lēmumu, ja:
21.1. tas atbilst šiem noteikumiem;
21.2. tas neatbilst šiem noteikumiem, bet sportists, tā pārstāvis vai LDF valdes loceklis ir
iesniedzis un Latvijas Dambretes federācijas valde ir atzinusi par pietiekamu pierādījumu
iesniegto vēsturisko dambretes informāciju, kas norāda, ka sportista sasniegumi 64 lauciņu
dambretē laika periodā no 1995.gada 28.februāra (kad tika apstiprināta Latvijas Dambretes federācijas klasifikācija) līdz 2010.gada 31.decembrim atbilst šajā laika periodā spēkā esošajiem sporta meistara titula izpildes un piešķiršanas nosacījumiem, piemēram,
ir iesniegta titula izpildi apliecinošu Latvijas Dambretes federācijas oficiālās amatpersonas
parakstīta turnīra (kas noticis laika periodā no 1995.gada 28.februā līdz 2010.gada
31.decembrim) ar klasisko laika kontroli tabula, kurā rakstiski fiksēts, ka sportists ir izpildījis
meistara normatīvu.

22.Ja sportistam ir piešķirts starptautiskais sporta tituls, LDF valde pēc sportista attiecīga iesnieguma saņemšanas var lemt par nacionālā meistara vai nacionālā lielmeistara titula piešķiršanu, izvērtējot sportista rezultātus starptautiskās un nacionāla līmeņa sacensībās un uzklausot LDF Treneru komitejas viedokli.
LDF valdes priekšsēdētājs V.Vesperis

Atbildēt