LDF valdes sēdes protokols Nr.05/01/2022

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.05/01/2022
2022.gada 5.janvārī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis
Paegle, Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas
statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Pēteris Freidenfelds, Inga Bernāte, Juris
Dombrovskis, Uldis Ābeltiņš, Ilmārs Visockis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par izpildītajām sporta klasēm. Informē R.Paegle.
2. Par LDF pieteikumu LSFP konkursam starptautisko sacensību organizēšanai. Informē V.Vesperis.
3. Par LDF Gada sporta Laureāta 2022 nomināciju piešķiršanas kārtību . Informē V.Vesperis.
4. Par LDF vietu piešķiršanu Latvijas čempionātu finālos. Informē V.Vesperis, R.Paegle, J.Štāls.
5. Par Treneru komitejas darbību. Informē J.Štāls.
6. Par LDF darba plāna 2022.gadam izstrādi. Informē V.Vesperis.
7. Par LDF sacensību organizēšanu. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
8. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt nacionālā meistara 64 lauciņu dambretē titula piešķiršanu Kristeram Lapiņam.
1.2. Pieņemt zināšanai informāciju par izpildītajām sporta klašu normām un publicēt to LDF
mājaslapā.
2.1. Atbalstīt LDF pieteikumu iesniegšanu LSFP starptautisko sacensību organizēšanas konkursam par
Pasaules kausa posma “Rīga Open” un Pasaules čempionāta ātrspēlē 100 lauciņu dambretē
organizēšanu.:
3.1. Precizēt LDF Gada sporta Laureāta 2022 nomināciju piešķiršanas kārtības projektu un izskatīt to
nākamajā LDF valdes sēdē .
4.1. Apstiprināt un publicēt LDF mājaslapā LDF vietu piešķiršanas Latvijas čempionātu finālos
kārtību, precizējot priekšlikumu iesniegšanas nosacījumus.
5.1. Apvienot Treneru komiteju ar Turnīru komiteju, izveidojot Turnīru un treneru komiteju.
Apstiprināt Raivi Paegli par Turnīru un treneru komitejas vadītāju.
6.1. Uzdot V.Vesperim LDF 2022.gada darba plāna projektu un organizēt par to valdes locekļu
diskusiju pirms jautājuma skatīšanas LDF valdes sēdē.
7.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par sacensību rīkošanas iespējām
tuvākajā laikā un plānoto rīcību atkarībā no tā, kādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus
apstiprinās Ministru kabinets.
4.2. Nākamo LDF valdes sēdi sasaukt 2022.gada 7.februārī, plkst.19.00, attālinātā formātā.
Sēde slēgta plkst. 21.00.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt