10. Latvijas 100 lauciņu dambretes čempionāts vīriešiem 1962

Norises laiks: 1962. gada 5. decembris –

Dalībnieku skaits: 16

1.Valdis Zvirbulis m 13 p.

2.Viktors Adamovičs mk 12,5 p.

3.Emanuels Mērins mk 10,5 p.

Žurnāls Dambrete, nr. 1 1963

PSRS sporta meistars V. Zvirbulis (Rīga)
PIEZĪMES PAR LATVIJAS PSR X ČEMPIONĀTU STARPTAUTISKAJĀ DAMBRETĒ.
Jubilejas čempionāts nevarēja lepo­ties ar spēcīgu dalībnieku sastāvu — no mūsu republikas 9 meistariem turnī­rā spēlēja tikai 2. Sacensību galvenā īpatnība bija jauno dambretistu veik­smīgā cīņa par vadošajam vietām. Tā, protams, ir vēl patīkamāka parādība nekā «veco» čempionu simtprocentīga piedalīšanās.
No 15 turnīra dalībniekiem 6 bija «jaunie», kas pirmo reizi cīnījās par re­publikas čempiona nosaukumu. Tajā
skaitā 20 gadus vecais Rīgas čempions Viktors Adamovičs, kas pretendēja uz 1. vietu līdz pat pēdējai kārtai, kā arī
mūsu republikas jaunākie meistarkan­didāti — sešpadsmitgadīgie Ronalds Lībietis un Emanuels Mērins, kas arī
izcīnīja tiesības spēlēt PSRS čempio­nātā. Turnīra dalībnieku vidējais vecums bija tikai 23,9 gadi — tik jauns dalīb­nieku sastāvs nav bijis vēl nevienā re­publikas čempionātā. Interesanti atzī­mēt, ka trīs jaunākie dalībnieki savāca
par 18 (!) punkliem vairāk nekā trīs ve­cākie (H. Krilovs, J. Stepiņš un O. Klušs). Viss tas liecina, ka mums aug spējīga jaunā maiņa.

Šaja attēlā lasītāji var atrast vairākus «jaunos uzbrucējus.» Nupat pabeigto par­tiju kinoteātra «Palladium» lasītavā ana­lizē (no kreisās): R. Lībietis, E. Mērins, J. Kalējs, V. Adamovičs un O. Klušs.
L. Kalniņa (Rīga) foto.

Īsi raksturosim sportisko cīņu un tās dalībnieku sniegumu turnīrā. Labi startēja Vasaras balvas izcīņas
uzvarētājs A. Struņķis («Starts»), pir­majās 5 kārtās 20-gadīgais meistarkan­didāts savāca 4 punktus. Diemžēl, pēc
dažām neveiksmēm viņš pilnīgi zaudēja cīņas gribu — turpmāk vairs nespēja uzvarēt nevienu partiju, pat trīs pēdējo
vietu ieņēmējiem atdodot 2,5 (!) pun­ktus. Salīdzinājumā ar sasniegumu Bal­tijas republiku čempionātā (5. vieta) šī
ir nopietna neveiksme, kas pierāda mo­rālo un gribas īpašību lielo nozīmi. Latvijas Valsts universitātes fizikas-
matemātikas fakultātes 1. kursa stu­dents V. Adamovičs demonstrēja teica­mu pozicionālās spēles izpratni, ātru un
labu aprēķinu, tikai dažkārt nepietieko­ši iedziļinājās pozīcijas īpatnībās. Par turnīra līderi viņš bija no 6. līdz 13. kār­tai. Vienīgi ar rekordrezultātu turnīra otrā pusē (8 punkti no 8) V. Zvirbulim (ASK) izdevās viņam aiziet garām par
puspunktu. Par drošu pretendentu uz vietu pirmā trijniekā uzskatīja 38. vidusskolas sko­lotāju E. Kārkliņu. Tomēr viņa zaudē­jums E. Mērinam izrādījās izšķirošais — BASB «Daugava» čempions sporta meistars Ē. Kārkliņš palika 4.vietā. Arī viņš šoreiz neparādīja laba cīnītāja īpa­šības. Cerēsim, ka spējīgais meistars drīz atgūs ticību saviem spēkiem. Rīgas pilsētas 43. vidusskolas 9. kla­ses skolnieks E. Mērins izcīnīja god­pilno 3. vietu. Viņš ir strauji augošs
dambretists ar plašām turpmākā pro­gresa iespējām. Domājams, ka «panā­kumu reibonis» netraucēs viņam sa­sniegt spēles meistarību, kas apgūsta­ma tikai nopietnā, rūpīgā darbā. Tiesības spēlēt PSRS 9. čempionāta pusfinālā ieguva arī Rīgas jauniešu čempions R. Lībietis (5. vieta). Arī vi­ņam raksturīgas mūsu jauno dambretis­tu kopējās īpašības — laba spēles teh­nika, bet nepietiekoša iedziļināšanās stāvokļu apslēptajās iespējās, dažreiz pat paviršība. Tāpat kā citi mūsu jaunieši, viņš ne­reti pilnīgi nevajadzīgi cenšas vienkār­šot spēli. Šāda «dzīšanās pēc puspunktiem» var nopietni aizkavēt tālāku spē­les prasmes augšanu. Liekas, ka parti­jās pret vājākiem pretiniekiem viņu ne­traucēja šādi «aritmētiski aprēķini» (0,5+0.5=1 …), jo pret pēdējo 6 vietu ieņēmējiem viņš savāca 6 (!) punktus. Ja Lībietis paaugstinās prasības pret sevi, tad turpmākie panākumi, protams, neizpaliks. Ļoti spējīgs dambretists ir A. Linītis,
tikai dažreiz viņš neobjektīvi novērtē savas iespējas (spēlē «uz uzvaru» bez pietiekoša pozicionāla pamata). Mūsu viesis no Lietuvas M. Stoļarčiks finišā savāca 4,5 punktus no 5. Arī viņš turnīra pirmā pusē bija pārvērtējis savas iespējas. Bauskas pārstāvim J. Kalējam finišs nebija veiksmīgs (2 punkti no 6), to­mēr visumā viņa spēles prasme ievēro­jami augusi, trūkst tikai turnīru piere­dzes. Savdabīgu «rekordu» uzstādīja viens no pretendentiem uz pusfinālu A. Jemeļjanovs, pēdējās 4 partijās savācot 0 punktus. Tomēr nevienam no pieciem turnīra uzvarētājiem viņš nezaudēja (ja neskaita mīnusu par attaisnotu ne­ierašanos uz spēli pret Adamoviču). Viņam ir labas sportiskās īpašības, to­mēr spēlē vērojama vienpusība. 50% punktu savāca arī J. Stepiņš. Viņam liela cīņu pieredze, tomēr pēdējā laikā turnīros piedalās neregulāri. Atzīstamu sniegumu rādīja LLA asis­tents J. Auzukalns (Jelgava). Viņam
raksturīga nopietna pieeja spēlei, neat­laidība un izturība. Neveiksmīgi spēlēja V. Riekstiņš. Arī viņam trūkst turnīra pieredzes. O. Klušs vienmēr izraisa saturīgu cī­ņu, tomēr dažreiz pats nespēj radītās problēmas atrisināt. Vecākajam turnīra dalībniekam H. Krilovam neizdevās apstiprināt meistarkandidāta nosaukumu. Ventspilniekam E. Krīgeram turnīrs bija par smagu. Tomēr, spēlējot ar lie­lāku atbildības sajūtu, viņš varēja sa­vu rezultātu uzlabot. Noslēgumā apskatīsim dažus «mo­mentuzņēmumus» no turnīra partijām.
1. kārtā pārsteigumu sagādāja
M. Stoļarčiks, kas ieguva kauliņu pret
Ē. Kārkliņu:

1. 32—27!, un nedrīkst 1. … 13—18, jo seko 2. 37—32 X. Tomēr baltajiem galotnē pietrūka spēles tehnikas, un
meistars Kārkliņš no zaudējuma izglā­bās.

V. Zvirbulis ar V. Adamoviču sav­starpējā cīņā tikās jau 2. kārtā:

1. 28—22! 18:49 2. 44—39 49:24 3. 29:7 8—12 4. 7:18 6—11 5. 37—32! 26—31 6. 18—12 19—23 7. 39—34 3—8 8. 12:3 10—14 9. 3:20 15:24 10. 25—20! 24:15 11. 33—29 31—37 12. 29:18?? Elementāra uzvara bija tikai pēc 12.32:41! Baltie, cenšoties mērķi sasniegt ātrāk, pieļauj rupju kļūdu. 12. … 37:28 13. 18—13 28—33!, un melnie panāca neizšķirtu. Šī kļūda ievērojami saasinā­ja cīņu par 1. vietu turnīrā.

Interesants, kaut arī ne bez kļūdām, bija J. Stepiņa — J. Auzukalna partijas noslēgums (4. kārta).


1. …21—27? Šī kombinācija dod baltajiem labu pretspēli. Pēc 1. … 3—9! melno stāvoklis uzvarēts. 2. 32:21 11—17 3. 21:12 3—8 4. 12:3 13—18 5.3:29 23:41 6. 40—34! Izveidojot cilpu melno dāmai un vienlaicīgi sagatavojot atbil­des kombināciju. 6. … 1—7. Arī citi gājieni uzvaru nedeva. 7. 25—20! 15:24 8. 42—37 41:32 9. 47—41 36:47 10.45—40 47-29 11. 34:1. Neizšķirts.

Pirmo zaudējumu M. Stoļarčiks cieta
4. kārtā pret V. Zvirbuli (baltie), kurš
īstenoja 2 variantu kombināciju.


1. 22—18! 12:23. Ja 1. … 13:22, tad 2. 31—27 22:31 3. 28—22 17:28 4. 32:5 X. 2. 34—30 25:34 3. 40:18 13:22 4. 31—27 22:31 5. 28—22 17:28 6. 32:5, un melnie uzvar.

Piektajā kārtā arī O. Klušs nepamanīja kombināciju partijā pret V. Zvir­buli.

1. 48—43? 23:32 2. 38:27 25—30! 3.34:25 14—20 4. 25:23 24—30 5.35:24 13—19 6. 24:13 9:49, un baltie zaudēja.

Savukārt 7. kārtā O. KluŠs «noķēra» uz kombināciju J. Stepiņu:


1. 28—22! 17:39 2. 30—25 26:17 3.25—20 14:25 4. 38—33 39:28 5. 32:5, un baltie uzvarēja.

Tajā pašā kārta V. Adamoviča izlik­tajos tīklos iekrita J. Auzukalns.


1. 38—32 27:38 2. 43:32 9—13? 3. 25—20! 15:33 4. 32—28 23:32 5. 42—38 33:42 6. 48:6 ar uzvaru baltajiem.

Paviršības pielaida R. Lībietis (mel­nie) partijā pret J. Stepiņu (10. kārta).

1. … 21—27? 2. 31:22 23—29 3. 34:23 19:17 4. 37—31! 26:28 5. 33:2, un mel­nie padevās.

E. Mērins 10. kārtā pieveica Ē. Kārkliņu ar pazīstamu, bet labi nomaskē­tu atklātnes kombināciju: 1. 31—27
19—23 2.33—28 17—21 3. 28:19 14:23 4. 39—33 10—14 5. 33—28 5—10 6. 28:19 14:23 7. 44—39 10—14? Izšķirošā
kjūda. 8.27—22! 18:27 9. 36—31 27:36 10.32—27 21:32 11. 37:10 9—14 12. 10:19 13:24 13. 34—30, un tālākā spēlē
baltie iegūst kauliņu 24.

J. Stepiņš pirmā kārtā neizmantoja iespēju iegūt kauliņu pret J. Kalēju ar «bumbas» kombinācijas palīdzību. Lī­dzīgs gadījums atkārtojās 11. kārtā vi­ņa partijā pret H. Krilovu (baltie).


Šeit melnie nekavējoties varēja iz­šķirt cīņu ar 1. … 23—29! 2. 34:23 25:343. 40:29 17—21 4. 26:17 11:22 5. 28:17 19:26, un uzvara. Tā vietā mel­nie nospēlēja 1. … 17—21?, … un to­mēr partiju uzvarēja.

12. kārta. E. Mērins — H. Krilovs.


1. 37—31! 26:37 2. 38—32 37:28 3.39—34 28:30 4. 35:2, un baltie uzva­rēja.

Lūk, kā 14. kārtā J. Stepiņš ieguva kauliņu pret E. Krīgeru (baltie):


1. … 29—22! 2. 38:18 19—23 3. 28:10 17:26. Lai gan melnajiem kauliņš vai­rāk, viņi vienu pēc otra iznīcina bal­tos 10 un 18. Melnie uzvarēja.

Aina sacensību zāle. Pie galdiņa pa labi spēlē 2. vietas ieguvējs V. Adamovičs ar R. Lībieti (5. vieta).
L. Kalniņa (Rīga) foto.

6. vietas ieguvējs A. Linītis (pa labi) spēlē ar turnīra vecāko dalībnieku H.Krilovu.
L. Kalniņa (Rīga) foto

Finālsacensībās ārpus konkursa spēlēja ari Lietuvas jaunatnes čempions M. Stoļarčiks. Attēlā viņa pretinieks rīdzinieks A. Je­meļjanovs (pa kreisi).
L Kalniņa (Rīga) foto.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.143 (08.12.1962)

LATVIJAS PSR X ČEMPIONĀTS

JAUNI UZVĀRDI.

Sācies republikas X čempionāts simtlauciņu dambretē.
Dalībnieku vidū arī viesis — meistarkandidāts M. Stoļarčiks (Lietuva). Izloze čempionāta dalībniekus sarindoja
šādā kārtībā: E. Mērins (43. v-sk.). J. Kalējs (Bauska), J. Auzukalns (Jelgava), A. Linītis (3. tipogr.), V. Adamovičs (LVU), V. Riekstiņš (Dambretes klubs), M. Stoļarčiks (Viļņa), O. Klušs (RSF). A. Jemeļjanovs (Elektrons), E. Kārkliņš (36. v-sk.), R. Lībietis (RPTT). H. Krilovs (Rīgas filcs), V. Zvirbulis (Padomju Armija), A. Struņķis, J. Stepiņš (abi Starts). Jauniešu Adamoviča, Mērina un Lībieša, kā arī Auzukalna, Riekstiņa, Krilova un Struņķa uzvārdus čempionāta tabulā redzam pirmo reizi.
PIRMAJĀ KĀRTĀ Zvirbulis uzvarēja Līnīti, Struņķis Auzukalnu. Adamovičs Krilovu un Lībietis – Riekstiņu.
OTRAJĀ KĀRTĀ Kārkliņš pieveica Klušu un Riekstiņš Krilovu, pārējās partijas beidzās neizšķirti,
A. VILNIS

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.144 (11.12.1962)

LATVIJAS PSR X ČEMPIONĀTS

DIVI LĪDERI

Pirms republikas slmtlauciņu dambretes čempionāta trešās kārtas sacensību tiesneši O. Viņķis un G. Sarāns papildināja turnīra tabulas ar sešpadsmito dalībnieku E. Krīgeru (Ventspils). Viņš pirmās un otrās kārtas partijas izspēles vēlāk.
TRESAJĀ KĀRTĀ mūsu viesis Stoļarčiks sagādāja zaudējumu Krilovam, Lībietis Klušam un Kalējs Krīgeram. Negaidīti sīvu pretestību pieckārtējam republikas čempionam Zvirbulim izrādīja pirmās klases dambretists Riekstiņš. Pēc sešu stundu cīņas partija 75. gājienā beidzās neizšķirti.
CETURTAJĀ KARTA turnīra jaunākais dalībnieks 16 g. v. meistarkandidāts Mērins piespieda kapitulēt meistarkandidātu Linīti. Ar kombināciju palīdzibu Adamovičs uzvarēja Stepiņu, Zvirbulis Stoļarčiku. Kārkliņš
Krīgeru un Struņķis Riekstiņu.
PIEKTĀS KĀRTĀS izcīņa notika Jūrmalā atpūtas namā «Sakta». Stepiņš neieradās uz sacensību un Riekstiņš ieguva punktu bez spēles. Zvirbulis atkal izcīnīja kombinacionālu uzvaru, šoreiz pret Klušu. Auzukalns pieveica Krīgeru. Jemeļjanovs Krilovu un Struņķis Stoļarčiku. Pārējās iepriekšējo kārtu partijas beigušās neizšķirti.
Turnīrs turpināsies kinoteātra «Palladium» lasītavā. VADīBĀ AR 4 PUNKTIFM IZVIRZĪJUŠIES V. ZVIRBULIS UN A. STRUŅĶIS.

A. VILNIS

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.149 (22.12.1962)

Sesto reizi.

Republikas simtlauciņu dambretes čempionāta pēdējā kārtā Zvirbulis izcīnīja astoto uzvaru pēc kārtas.
Viņš pieveica Auzukalnu. Šis lieliskais finišs nodrošināja viņam pirmo vietu ar 13 punktiem (87%). Līdz ar
to Padomju Armijas pārstāvis sporta meistars Valdis Zvirbulis sesto reizi kļuva par republikas čempionu.
Tikai pusstundu vajadzēja Adamovičam, lai pārspētu Lībieti ar vienkāršas kombinācijas palīdzību. Riekstiņš pozīcijā ar lieku kauliņu neievēroja efektīvu triecienu un zaudēja Kārkliņam. Viļņas dambretists Stoļarčiks pirmajās desmit kārtās bija ieguvis 3.5 punktus, toties atlikušajās piecās kārtās izcīnīja vēl 4.5 punktus, pēdējo uzvarot Jemeļjanovu. Krilovs kapitulēja Linītim un Krīgers Klušam. Neizšķirti spēlēja Mērins ar Stepiņu un Kalējs ar Struņķi. Čempionātā labi cīnijās jaunieši Adamovičs, Mērins un Lībietis, kuri ierindojās pirmajā piecniekā, līdz ar to ieguva tiesības
piedalīties PSRS IX simtlauciņu dambretes čempionāta pusfinālos, kuru izcīņa paredzēta 1963. g. martā.
Turnīra rezultāti: 1. V. Zvirbulis (ASK) 13. 2. V. Adamovlčs (LVU) 12.5. 3. E. Mērins (43. v-sk ) 10.5. 4 Ē. Kārkliņš (38. v-sk skolotājs) 10.5. 5. R Lībietis (RPTT) 9,5 6.A. Linītis (3. tipogrāfjja) 8.5 7. M. Stoļarčiks (Viļņa) 8. 8. J. Kalējs
(Bauska) 8. O. A Jemeļjanovs (Elektrons) 7.5. 10. J. Stepiņš (Starts) 7.5, 11. A. Struņķis (Starts) 6. 12. V.Riekstiņš (Dambr. klubs) 5. 13. J.Auzukalns (Jelgava) 5. 14. O. Klušs (Rīgas stikla fabrika) 4, 15. H. Krilovs (Rīgas filcs) 3, 18. E. Krīgers (Ventspils) 1,5 p.
A. Vilnis

Atbildēt