22.Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē 1962

Norises laiks: 1962.gada 23.-31.maijs

Dalībnieku skaits: 16

1.Peteris Popovs m 10,5 p. Papildmačā 4 p.

2.Ivars Iļjašenko mk 10,5 p. Papildmačā 1,5 p.

3.Andris Kalpiņš mk 10,5 p. Papildmačā 0,5 p.

Žurnāls Dambrete, Nr. 4 1962

ČEMPIONĀTS BEZ ČEMPIONA.
Latvijas PSR XVII čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē notika Liepājas Peda­goģiskā institūta telpās no 23. līdz 31.
maijam.

Par republikas čempiona nosauku­mu uzsāka cīņu 16 spēcīgākie dambretisti. Kā iepriekšējos turnīros, tā arī šoreiz
starp sacensību dalībniekiem bija rūdīti dambretisti ar lielu cīņas pieredzi, piemē­ram, PSRS sporta meistars P. Popovs un meistarkandidāts I. Iļjašenko. Bija pār­stāvētā arī jaunatne: Rīgas čempions V. Adamovičs, «Vārpas» divkārtējais čempions (gan starptautiskajā dambretē) A. Kalpiņš un visjaunākais turnīra dalīb­nieks rīdzinieks E. Mērins (15 g. v., bet jau ar divām meistarkandidāta ballēm). Turnīra dalībnieku vidējais vecums — 24,5 gadi.
Pēc svinīgās atklāšanas tiesneši iepazīs­tina dalībniekus ar turnīra reglamentu, tiek iedarbināti pulksteņi, un cīņas uz
melnbaltiem galdiņiem sākas. Daudz iz­turības un fiziskās sagatavotības tas pra­sa no dalībniekiem, jo katru dienu jāizcīna divas kārtas. Bet turnīra dalībnieki noska­ņoti kareivīgi. To rāda pirmā kārta, kur tikai divās partijās ir neizšķirts iznākums. «Miera līgumus» paraksta sporta meistars Popovs ar meistarkandidātu Voiceščuku un
meistarkandidāts Dinga ar I kl. dambretistu Orehu. Pēc trim kārtām vadībā izraujas gulbe­nietis Kalpiņš ar 3 p.
Piektajā kārtā to «noķēris» Liepājas čem­pions Iļjašenko. Abiem 4 punkti. Tālāk se­ko Popovs ar 3,5 p. un meistarkandidāti Voiceščuks ar Priščepovu — 3 p. Kad skatāmies uz turnīra tabulu pēc 10. kārtas — izrādās, ka vadību Kalpiņš zaudējis. 1. v. Iļjašenko — 8 p.2. v. Kal­piņš — 7,5 p., 3. v. Voiceščuks — 7 p., 4. v. Popovs (Rīga) — 6,5 p. Starp šiem dalībniekiem tagad iedegas cīņa par pirmo vietu un goda pilno čempiona nosaukumu. Pēc 13. kārtas līderu grupā atkal izmai­ņas. Pirmo vietu patur Ivars Iļjašenko — 9,5 p. Seko sporta meistars Popovs un Kalpiņš — 9 p. Meistarkandidātiem Voiceščukam un Adamovičam — 8 p. Paiet vēl dažas dienas un turnīra tabelē aizpildītas visas ailes, bet čempiona no­saukums tomēr nav izšķirts, jo trīs dalīb­nieki ir izcīnījuši vienādu punktu skaitu. Jaunais republikas čempions noskaidrojās tikai papildus mačā.

 

1.—3. v. dala sporta meistars P. PO­POVS (Rīga), meistarkandidāts I.IĻJAŠENKO (Liepāja) un A. KALPIŅŠ (Gul­bene) ar iegūtiem 10,5 p.no 15 iespēja­miem. Meistarkandidāta normu izpildīja Kalpiņš un Benensons. Ar labu finišu ce­turto vietu nodrošināja V. ADAMOVIČS. Viņam bija labāks koeficients nekā A. VOICEŠČUKAM, bet abi izcīnījuši 9,5 p. Pirmo četru vietu ieguvēji pārstāvēs mūsu republikas dambretistu saimi PSRS XXII 64 lauciņu dambretes čempionāta pusfinālā, kas notiks Harkovā no 12. au­gusta līdz 9. septembrim. Novēlēsim, lai viņi atgrieztos no turienes ar ceļazīmēm uz PSRS finālu. Turnīrā izspēlēja daudzas interesantas un saistošas partijas. Lūk, viena no tām.
V. ADAMOVIČS — A. LINĪTIS
«Sokova spēle»
1. cd4 fg5 2. gh4 ef6 3. bc3 fe7. (Ja bal­tie spēlētu 4. fg3 vai 4. hg3 ar nodomu saistīt melno labo flangu, tad melnie no­mainās uz f4.) 4. ab2 ba5. (Ja melnie spēlē 4. … dc5?, tad labi ir atbildēt 5. cb4, jo sekojošā kombinācija melnajiem neder: 5. … ba5 6. bf8 ab4 7. ac5 de7 8. fd6 ca1, un baltie uzvar, spēlējot 9. cd6! Pēc 4. … bc5 mel­najiem grūta spēle. Labāk turpināt 4. … de5.) 5. dc5 db4 6. ac5 cd6? (Labas izredzes dod 6. … cb6). 7. cd4 db4 8. de5 fd4 9.ea3 ab6 10. hf6 ge5 11. bc3 hg7 12. hg3 gf6 13. fe3 ed6? (Šis gājiens jau melnos noved pie zaudējuma). 14. ef4! bc5 15. de3 de7 16. ed2 bc7 17.cb2! (Nedrīkst 17. gh2, jo melnie realizē kauliņa upuri: 17. … ab4! 18. ca5 ed4 ar uzvaru). 17. … ab4 18. ca5 ed4 19. gh4 df2 20. ge3 fe5 21. fg5 hf4 22. eg5 ef6 23.ge7 df8 24. de3 fe7 25. bc3 cd6 26. ab4! (Baltie laikā atdod kauliņu atpakaļ un iet uz dāmu.) 26. … ca3 27. ab6 ef6 28. ba7, un melnie padevās.

Lūk, tradicionālais finālsacensību dalībnieku grupas skats. No kreisās — J. Matejs, E. Orehs, I. Benensons, E. Mērins, I. Goreļikovs, I. Iļjašenko, A. Dinga, V. Adamovičs, A. Linītis, J. Daudzvārdis, A. Kalpiņš, H. Krilovs (federācijas pārstāvis turnīrā), A. Struņķis, R. Zonenbergs, V. Priščepovs, A. Kavanskis (galv. tiesnesis), A. Voiceščuks, P. Popovs.
A. Strautiņa (Liepāja) foto

 

Benensona un AdamoviČa partijā pēc 19. balto gājiena izveidojās sekojo­ša pozīcija:
BENENSONS — ADAMOVIČS


Tālāk sekoja: 19. … bc7 20. gf4 dc5 21. hg3 fg5? 22. gh2 ge3 23. df4 de7 24. fg5 hf4 25. ge5 ar uz­varu.

POPOVS — VOICEŠČUKS


1. cd4 ae5 2. ab4 fg3 3. fh4 ef4. hg5 de5 5.ge3 ed4 6. ef4 db6 7. ba5 bc5 8. fe5, un vienojās par neizšķirtu.

KALPIŅŠ – BENENSONS


Šajā pozicijā Benensons (Rīga) kļūdījās un zaudē­ja. Lūk, kā tas notika:  1. … hg5! 2. fh6 hg3? (Pēc 2. … ba5 varēja pa­nākt neizšķirtu.) 3. ba5 gf2 4. ac7, un melnie pa­devās.

Liepājnieku «lielā cerība» BASB «Daugava» čempions Ivars IĻJAŠENKO spēlē ar E. OREHU.
A. Strautiņa (Liepāja) foto

ADAMOVlČS — POPOVS


Šeit Rīgas čempions Adamovičs varēja panākt neizšķirtu, bet arī kļūdījās un zaudēja: 26. hg5? fh4 (Vajadzēja turpināt 26.ba5 bc5 27. hg5! fh4 28.fe5 hg5 29. ab6! ca7 30.ed6 ar neizšķirtu.) 27. fe5 df4 28. bc5 hg3 29. cd6 gh2, un baltie padevās.
*
POPOVS — GOREĻIKOVS


Šeit I klases dambretists Goreļikovs (Rīga) skaisti panāca neizšķirtu: 1. … dc5! dd8 2. gh4 dg5 3. h:f2:d4:b2, ar ne­izšķirtu.

IĻJAŠENKO — VOICEŠČUKS


Liepājas čempions upu­rēja kauliņu, lai iegūtu iniciatīvu, bet melnie at­bildēja ar forsētu neiz­šķirtu.
1. bc5! ba5 2. cd6! ec7 3. dc5 de7! 4. cb6 ed6 5.bd8 gh4 6. dg5 hf6 7. de3, un vienojās par neizšķirtu.
*
Savdabīgi atklātni no­ spēlēja Daudzvārdis pret Popovu.
DAUDZVĀRDIS — POPOVS
1. ab4 ba5 2. ed4 fg5 3.ba3 gf6 4. ab2 gh4 5. bc5 db4 6. ac5 cd6 7. ba3 db4 8. ac5 bc7 9. gf4 cd6 10.fe5! df4. (Ja melnie sit 10…. db4, tad seko kombi­nācija 11. eg7 hf6 12. de3 bf4 13. fg3 hf2 14. eg7.) Tālākā spēlēs gaitā abi pretinieki izdarīja vairā­kas nomaiņas, un partija beidzās ar miera līguma parakstīšanu.

*
KALPIŅŠ — ZONENBERGS


19. … hg5! 20. fh6 fe5! 21. ab4! ca3 22. ed4 ef4 23. dc5 ba7 24. hg7 hg3 25. gh8 gh2 26. cb4 hgl 27. cb6 a3c5! 28. bd8 gh2 29. dh4 ab6 un vienojās par neizšķirtu.

*


Rezultatīvākais spēlē­tājs turnīrā bija I klases dambretists I. Benensons
(Rīga). Strautiņa (Liepāja) foto

Finālsacensību gal­venais tiesnesis A. KAVANSKIS ap­sveic jauno repub­likas čempionu P. POPOVU (pa kreisi).
A. Strautiņa (Liepāja) foto

GOREĻIKOVS — BENENSONS
«Krustojums»
1. cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4. fe3 cb6 5. cb2 bc5 6. db6 ac7 7. ed4 ab6 8. de3 ba5 9. gf2 cb6 10.ab4 ba7 11. ba3 bc5 12.db6 ac5 13. cd4 ec3 14.bd2 fe7! 15. gh4 cd4 16.ec5 db4 17. ac5 fg5 18. hf6 egl, un baltie padevās.

10. kārtā pirmo zaudēju­mu turnīrā piedzīvoja sp. m. Popovs.
DINGA — POPOVS
«Rāmis»
1. cb4 fg5 2. gf4 gf6 3.bc3 gh4 4. fg5 hf4 5.eg5 fe5 6. gh6 bc5 7.ba5 cb4 8. ac5 db4 9. ab2 ef6 10.fe3 ba3 11. gf2 hg7 12. ed4 ef4 13. fe3 fg5 14. de5 fd6 15. hf4 dc5 16. ef2. (Tālākā partijas norise notika melno laika trū­kumā.) 16. … gh6? 17.
cd4! fe7? (Labāk vajadzē­ja turpināt 16. … cb6!, lai cīnītos par centru.) 18. db6 ac5 19. bc3 ba7 20. cd4 ef6 21. db6 ac5 22. dc3 fg5 23. cd4 cb6 24. ac7 db6 25. fe5 cb4 26. fg3 hf2 27.egl bc5 28. db6 bc3 29.bc7 gf4 30. eg3 cb2, un pēc dažiem gājieniem mel­nie padevās.
*
ZONENBERGS — BENENSONS


1. … cd4! 2. ec5 cd6 3.cg5 hh2 4. hg5 de7 5. ab4 hgl, un baltie padevās.

VOICEŠČUKS — DINGA


Šinī pozicijā Voiceščuks nepamanīja kombināciju un nospēlēja 11. cb4?, un sekoja negaidīta atbilde 11. … fg5! 12. bd6 fg3!, un baltie padevās.
*
DAUDZVĀRDIS — PRIŠCEPOVS


Priščepovs izlika pēdē­jās lamatas, ko Daudzvārdis nepamanīja. 1. … de7! 2. fg5?? cd4!, un baltie padevās.

LINĪTIS — ZONENBERGS


1. … hg3! 2. fh4 de5 3. ff8 hg5 4. hf6 ba3 5. fb4 aa3, un baltie padevās.

IĻJAŠENKO — GOREĻIKOVS
«Rāmis»
1. cb4 bc5 2. gf4 fg5 3. ba5 gf6 4. bc3 fe5 5.ed4. (Labāk bija turpināt 5. cb4 eg3 6. hf4, pēc tam 7. dc3 ar līdzīgu spēli.)
5. … ge3 6. db6 ac5 7.fb6 ba7 8. hg3 ac5 9. gh4? (Šeit labāk nomainīties 9.gf4 eg3 10. cd4 ce3 11. dh2 ar līdzīgām izredzēm.) 9. … hg7 10. ef2 gf6 11. ab2 cb6 12. ac7 db6 13. fg3 ba5 14.gf4 eg3 15. hf2 fe5 16. fg3 hg5 17. ab4 ca3 18. de3 ef6, un baltie padevās.

Pēc pēdējās kārtas iz­spēles notika turnīra no­slēgums un labāko apbal­vošana. Balvas par labāko partiju turnīrā saņēma meistarkandidāti Kalpiņš (Gulbene) un Voiceščuks (Rīga). Rezultatīvākais spēlētājs bija Benensons
(Rīga), kurš izcīnīja vis­vairāk uzvaru. Par to viņš arī saņēma speciālu balvu. Vēl balvu saņēma Goreļikovs (Rīga), kurš visla­bāk nospēlēja ar turnīra līderiem.

Papildus mačs čempiona noskaidrošanai beidzās ar pārliecinošu (4 punkti no 4 iespējamiem!) PSRS sporta meistara P. POPO­VA uzvaru. Otrais bija «Daugavas»  čempions I. IĻJAŠENKO (1,5 p.), trešais — A. KALPIŅŠ (0,5 p.).
«Medaļas tika sadalītas pēc stāža», — tā par ma­ča rezultātu rakstīja laik­raksts «Sports». Sīkāk par mača norisi mūsu lasītā­jiem nākamajā žurnāla numurā pastāstīs jaunais republikas čempions Pēte­ris Popovs.
A. Linītis

Žurnāls Dambrete, nr. 6 1962

CIŅA PAR TRIM MEDAĻĀM.
Liepājā notika arī Latvijas PSR XVII čempionāta noslēguma cīņas. Finālsacen­sību uzvarētāji meistarkandidāti Ivars Iļjašenko (Liepāja), Andris Kalpiņš (Gulbene),kā arī šo rindu autors tikās divu riņķu mača turnīrā, lai noskaidrotu čempionāta medaļu sadalījumu. Šīs sacensības pirms čempionāta nevarē­ja ieplānot, tādēļ, dabīgi, organizatoriskos
pasākumus nācās veikt pēdējā mirklī. Se­višķi gribas pateikties par pieliktajām pū­lēm  b. Kavanskim un Bergam, kā arī citiem Liepājas dambretes sekcijas aktī­vistiem. Nepietiekamu vērību, var teikt pat nolaidību, parādīja Centrālā dambretes kluba darbinieki, it sevišķi b. Riekstiņš. Jānovēl turpmāk republikas kluba darbinie­kiem kļūt ievērojami aktīvākiem. Atskatoties uz sacensībām, jāsaka, ka uzvaru pēdējā, izšķirošajā posmā man izdevās gūt samērā viegli. Vieglāk nekā biju gaidījis. Kā zināms, sudraba medaļu izcīnīja I. Iļjašenko, bet bronzas — A. Kal­piņš. Ja finālsacensībās mani sāncenši spē­lēja ar visu spēku, tad mačturnīrā viņiem pietrūka uzņēmības cīņu turpināt ar tādu
pašu degsmi. Grūti kā uzvarētājam runāt par sevi, sevišķi par savām partijām un meistarības līmeni. Mača turnīra galvenais tiesnesis, noslēdzot sacensības, atzīmēja, ka uzvarē­tājs guvis panākumus pateicoties stabilai un teorētiski pareizai spēlei. Man pašam šķiet, ka uzvaras svaru kausos ievērojamu vietu ieņēma arī ticība saviem spēkiem un
aukstasinība. Patiesībā sacensību gala iz­nākumu izšķīra jau pirmais riņķis. Partija Popovs — Iļjašenko. Baltajiem izdodas atklātnē ne vien atiet no teorētiskiem tur­pinājumiem, bet arī pārņemt savās rokās iniciatīvu. Iļjašenko, tērējot daudz apdo­mas laika, panāk neizšķirtu stāvokli. Bet tad laika trūkumā vienā gājienā tiek pazau­dēti vairāku stundu pūliņi. Kļūda un zaudējums. Līdzīga bija manas partijas gaita ar Kalpiņu. Atkal laika trūkums, aukstasinības trūkums pēc negaidīta kau­liņa ziedojuma, un arī gulbenieša ailē parādās nepatīkamā nulle. Pēc šīm sacensībām raksturot sudraba medaļas īpašnieka spēli grūti. Bija jābrīnās par to milzīgo starpību starp liepājnieka pārliecinošo spēli, kad viņš bija finālsacensību līderis un bailīgo spēli mača tur­nīrā. Acīm redzot, Iļjašenko zaudē ticību saviem spēkiem, cīnoties augstas klases turnīros. Tomēr jāatzīmē, ka tajos gadīju­mos, kad nervi nepievīla, liepājnieks de­monstrēja precīzu un izdomas bagātu aizsardzību, kas, pateicoties viņa lielajai pieredzei, atnesa ne tikai «pusītes».
Latvijas jauniešu čempions Andris Kal­piņš parādīja saturīgu spēli pietiekami augstā teorētiskā līmenī. Diemžēl, viņam pietrūkst izturības un brieduma pozīciju vērtēšanā. Bet šīs īpašības ir prakses auglis. Tādēļ ar laiku tās radīsies. Daudz lielāku draudu jaunajam spēlētājam rada iespēja «pārtrenēties». «Kaļot» variantus un aizmirstot par pašu spēli kā divu prātu sacensību, uz panākumiem grūti cerēt. Šķiet nebūtu par sliktu Kalpiņam speci­alizēties simtlauciņu dambretē.

Mača turnīra uzvarē­tājs PSRS sporta meis­tars Pēteris Popovs.
J. Strautiņa
(Liepāja) foto.

MAČA PARTIJAS.
1. kārta
Popovs — Iļjašenko
1. cd4 dc5 2. gh4 cd6 3. bc3 de5 4. ab2 ed6. Mūsu dienās par spēcīgāko melno turpinā­jumu uzskata 4…. ba5 5. db6 ac5 un pēc 6. ed4 ce3 7. fd4 ef4 8. ab4 fg5! 9. hf6 eg5 baltajiem vislabāk atbildēt 10. dc5! (Zaudē 10. bc5?, jo seko fe7! Abauliņa atradums 11. ba3 gf6 12. ef2 gh4 13. fg3 hf2 14. gg5 hf4 15. ab4 hg7 16. de3 fd2 17. ce3 fg5 18. ef4 ge3 19. df2 gf6 20. fe3 fg5, un melnie uzvar.) 10…. gf6 11. ef2 fe5 12.ba3 de7 13. de3! fd2 14. cel ac3 15. cd2 ar līdzīgu pozīciju.
5. fg3 fe7 6. gf4 eg3 7. hf2 ba5 8. db6 ac7. Teorētiķi iesaka 7. … fg5 8. hg3 gh4 9. gf4 bc7 10. gh2 ba5 11. db6 ac5 12. cd4 ef6 13. db6 dc5 14. bd4 hg3 15. fh4 fg5 ar ātru neizšķirtu. 9. cd4 fe5? Vājš gājiens. Tagad melno centrs «karājas gaisā», un nepieciešama ļoti precīza spēle. 10. df6 ge5 11. hg3 ab6 12. bc3 hg7 13. ef4 gf6 14. cb4 bc5 15. dc3. Neko nedod 15. ba5, jo 15 … cb6 16. ac7 db6. 15…. cd4 16. cd2 db2 17. ac1 cb6 18. dc3 bc5 19. ba5 cd4? Zaudē. Vajadzēja turpināt 20. … bc7 21. cb2 cb4! Vienīgais gājiens! 22. ba3 bd2 23. ec3 cb6 24. ac7 de6 25. fe3 bc5 26. gh4 eg3 27. hf2
de5 28. ed4 ce3 29. fd4 ed6, un melnie panāktu neizšķirtu. 20. cb2 bc7 21. gh4 eg3 22. cg7 hf8 23. gh2, un melnie padevās.

2. kārta
Kalpiņš— Popovs
1. cd4 fg5 2.bc3 gh4 3. cb2 ba5 4. dc5 db4 5. ac5 gf6 6. ba3 hg7 7. cb4 ac3 8. db4 hg5. Nedrīkst 8. .. .fg5?, jo seko 9. cd6 un pēc tam ef4 ar pārrāvumu dāmā uz h8. 9. cd6 ce5 10. gf4 eg3 11. hh6. Neparasti nospēlētas atklātnes rezultātā radies ass un neskaidrs stāvoklis. Melnajiem nekavē­joties jādomā par centra attīstību. Pretējā gadījumā to kreisais spārns var kļūt par nepatīkamu slogu. 11. … fe5 12. ab2 gf6 13. bc3 ab6 14. ed4! Vienīgais gājiens. Pretējā gadījumā melno centrs kļūst drau­došs. 14. … ed6 15. fg3 hf2 16. eg3 bc5! Tātad pienākusi melno kārta atrast vienīgo gājienu. Draud kombinācija 17. gf4 18. gf2 19. ba5. 17. db6 ba7 18. gf2. Tātad kombi­nācija deva tikai neizšķirtu iznākumu.
18. .. ,ac5 19. fe3 de7! 20. gf4? Baltie nebi­ja gaidījuši gājienu 19. … de7, un tikai tagad laika trūkumā pamanīja, ka pēc 20.gh4 seko 20. … ef4 21. eg5 fe5, un melna­jiem labi. Tomēr šis laikam ir vienīgais labākais, tā kāpēc 22. ac5 dd2 23. ab6 baltie panāk neizšķirtu. 20. … eg3 21. cd4 gh2 22. db6 fg5 23. hf4 de5 24. fd6 ea7, un drīzumā baltie padevās.

3. kārta
Iļjašenko — Kalpiņš
1. cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4. dc5 ac3 5. db4 hg7 6. gf4 cb6 7. ba5 bd4 8. ec5 ge3 9. fd4 db4 10. ac3 ab6. Radusies asa, atklāta pozicijā ar abpusējiem vājumiem. Balto rokās centrs, bet melnajiem ir pietie­kami daudz līdzekļu, lai to aplenktu. 11.ef2? Vājš gājiens. Šādās pozicijās kauliņu uz e1 mēdz saukt par «zelta kauliņu». Bal­tajiem vajadzēja vispirms izvietot spēkus centrā un tikai pēc tam izšķirties, uz kuru spārnu virzīt kauliņu no el. 11. … ed6 12.ab2 dc7 13. ab4 b’a5 14. cd2 fe7 15. hg3 ba7? Vajadzēja 15. … fg5!, un baltajiem grūti atrast apmierinošu turpinājumu, tā kā
pēc 16. gh4 melnie spēlē 16. … gf4 17. gh2 gf6 18. fg3 hg5! 19. gg7 ba7 20. hc7 af8 ar uzvaru. 16. gf4 fg5. Azartiski cenšoties izmantot pretinieka laika trūkumu, melnie atsakās no neizšķirtas kombinācijas 16. … hg5 17. ff8 fe5 18. db6 ah6 19. ga3 hg7. 17. fe3 gf6 18. ba3 gh4? Kurp? Vēl bija iespējams domāt par neizšķirtu, ko varēja panākt pēc 18…. cb6 19. bc5 db4 20. ac5 ed6 utt. Turpretī pēc izdarītā gājiena pozīcija bezcerīga. Lūk, ko dod azartiska spēle,
kas aprēķināta tikai uz pretinieka karodzi­ņa krišanu. 19. gf2 fg5 20. de5 cb6 21. de7 bd8 22. bc5 ef6. Izredzes uz neizšķirtu deva 22. .. .ed6. 23. cd4 fe5 24. df6 ge7 25. dc3  dc7 26. ed4 ef6 27. fe3 ab4 28. ca5 hg3 29. fh2 cd6 30. cg5 hd2 31. de5 del 32. ef6 ef4 33. fg7, un drīz melnie padevās.

4. kārta
Iļjašenko — Popovs
1. cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 gh4 4. ba5 fe5 5. ab2 eg3 6. hf4 hg7 7. cd4 gf6 8. dc5? Nes zaudējumu. Vajadzēja izvēlēties 8. dc3 fe5 9. df6 ed5 10. cd4 de5 11. df6 ge7 12.ed4 bc5 13. db6 ac5, un baltajiem labāk, jo viņi pirmie uzsāk uzbrukumu melno labajam spārnam.8. … bd4 9. ec5 db4 10.ac3 ed6 11. fg3. Ne labprāt.ll. .. .hf2 12.eg3 ab6 13. de3 ba5 14. gh4 de7 15. cd2 cb6 16. cd4 de5 17. fd6 ec5 18. gf2 fe7 19. fg3 ed6 20. dc3 de5 21. gf4 eg3 22. hf2 fg5 23. fg3 gh4 24. gf4 ba7 25. de5 cb4 26. ac5 bf2 27. ed6 fel 28. cd4 ec3 29. dc5 cal 30. dc7 ab4 31. ca3 ab6 32. ca5 hg3 33.
fh2 ad4, un baltie padevās …

5. kārta
Popovs — Kalpiņš
1. cd4 fg5 2. bc3 gf6 3. cb4 bc5 4. ba5 db4 5. ac5 gh4 6. gf4 hg7 7. ab2 fg5 8. cb6 ac59. db6 ab4 10. ba7 ba3 11. dc3 ed6
12. cd4 fe7 13. de5 dc5 14. bc3 ef6? 15. cb4. Forsētu neizšķirta iznākumu deva 15. cd4 cb4! 16. hg3 de7 17. ed2 ed6 18. gh2 dc5.15. … fd4 16. bd6 cg3 17. ec5 gf6 18. hf4 ge3 19. fd4 dc7 20. ef2 hg5 21. fg3 hf2 22. ge3 cd6 23. ce7 fd8 24. de5 gh4? Zaudē. Vispirms jāspēlē 24. … dc7 25. ed4 gh4, un melnie panāk neizšķirtu. 25. ef6 hg3 26. fg7 gh2 27. ed4 de7 28. dc5 bc7 29. gh8 cd6 30. ab8 db4 31. ba7 ed6 32. agl, un melnie padevās.

6. kārta
Kalpiņš — Iļjašenko
1. cd4 dc5 2. dc3 fg5 3. gf4 gh4 4. cd2 gf6 5. cb4 ba56. bd6 cc3 7.db4 ac3 8. bd4 dc7? Balto rokās pārsvars, un melnajiem precīzi jāaizsargājas. Laikam gan vislabāk šeit nekavējoties attīstīt sava kreisā spārna kauliņus, spēlējot 8. … fg5 9. … hg7 utt. 9. ab2 ed6 10. de5 fd4 1 l.ee7 fd6 12. ab4 ab6 13. bc3! ba5 14. fe5 df4 15. bc5 hg7! Melnie augstasinīgi aizsargājas. 16. cd4 ba7 17. fg3 hf2 18. ee5 gf6 19. eg7 hf8 20. hg3 cd6. Neizšķirts.

PSRS sporta meistars P. POPOVS

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.62 (29.05.1962)

Liepāja – dambretistu uzmanības centrā.

Liepājas Pedagoģiskā Institūta telpās sācies Latvijas PSR XVII 64 lauciņu dambretes čempionāts. Tajā piedalās (izlozes kārtībā) I. J. Matejs (Daugavpils). 2. V. Priščepovs. 3. A. Dinga. 4. A. Struņķis. 5. V.Benensons. 6. A. Linitis. 7. R. Zonenbergs,8. P. Popovs. 9. A Voiceščuks (visi Rīga)10. J. Daudzvārdis (Daugavpils). 11. E. Mērins. 12. V. Adamovičs (abi Rīga). 13. A.Kalpiņš (Gulbene). 14. E. Orehs (Liepāja). 15. I. Goreļikovs (Rīga). 16. I. Iļjašenko
(Liepāja). Dalībnieku vidū nav A. Andreiko. kurš piedalās Baku starptautiskajā turnīrā. Turnīrā katru dienu izspēlē divas kārtas. Jau beigušās deviņas kārtas. Turnīra priekšgalā izvirzījies «Daugavas» čempions liepājnieks meistarkandidāts Ivars Ijjašenko Viņam Ir 7.5 punkti. Puspunkts mazāk ir «Vārpas» čempionam starptautiskajā dambretē Gulbenes l. vidusskolas 10. klases audzēknim Andrim Kalpiņam. Viņiem seko rīdzinieki sporta meistars P. Popovs un meistarkandidāts A. Voiceščuks. Viņi visi līdz šim vienīgie nav zaudējuši nevienu partiju. Turnīrs turpināsies līdz 31. maijam.
V. RIEKSTIŅŠ

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.72 (21.06.1962)

Medaļas pēc stāža.

Beidzot Liepājā izšķirts Latvijas PSR XVII 64-lauciņu dambretes čempionāta medaļu un diplomu liktenis. Pēc nelielas atpūtas cīņu divos riņķos turpināja vairs tikai trīs labākie: sporta meistars Pēteris Popovs (Rīga), «Daugavas» čempions meistarkandidāts Ivars Iļjašenko (Liepāja) un «Vārpas» Čempions starptautiskajā dambretē Andris Kalpiņš (Gulbene), kurš tikai čempionātā izpildīja meistarkandidāta normu. Čempionātā 16 dalībnieku konkurencē šie dambreiistl izrādījās spēkos līdzīgi un bija izcīnījuši vienādu punktu skaitu. Savstarpējā mačā viņi medaļas sadalīja pec stāža: pirmais P. Popovs ar 4, otrais I. Iļjašenko ar 1,5 p., trešais —A. Kalpiņš ar 0,5 p.
Finālsacensībās šo trīs dalībnieku savstarpējās spēles noslēdzās neizšķirti, bet mačā gandrīz visās partijās izšķirošie notikumi veidojās laika trūkumā. Tā Kalpiņš, pēc partiju gaitas analīzēm, pie labākas veiksmes varēja iegūt trīs punktus, taču izšķirošajos spēles momentos viņam pietrūka cīņas pieredzes. 
V. RIEKSTIŅŠ

Komunists (Liepāja), Nr.21a (21.06.1962)

Iļjašenko 2. vieta

Stabilu un teorētiski precīzu spēli papildus turnīrā par republikas čempiona nosaukumu dambretē parādīja VEF inženieris P. Popovs, iegūstot pirmo reizi čempiona nosaukumu. Papildturnīrā Popovs uzvarēja visas 4 spēles. Jāatzīmē, ka jaunajam čempionam ir labāki apstākļi spēles mākas izkopšanai. Viņam Rīgā ir līdzvērtīgi pretinieki treniņiem, bet tādu nav ne Iļjašenko Liepājā, ne Kalpiņam Gulbenē. Pēdējā kārtā Kalpiņš ar Iļjašenko nospēlēja neizšķirti. Otro vietu izcīnīja Liepājas meistarkandidāts Iļjašenko ar 1,5 p., 3. v, Kalpiņš ar 0,5 p.
A. Kavanskis,
turnīra galvenais tiesnesis

Komunists (Liepāja), Nr.8a (29.05.1962)

Latvijas 17. dambretes čempionāts.

Līderis joprojām Iļjašenko.

7. KĀRTA. Orehs pret spēcīgo meistarkandidātu Voicesčuku nokļuva laika trūkumā, kļūdījās un zaudēja. Ijļašenko pret Struņķi no šķietami neizšķirta stāvokļa, veikli manevrējot, panāca uzvaru.
8. KĀRTA Iļjašenko ar Rīgas čempionu Adamoviču un Orehs pret Daudzvārdi dalīja punktus uz pusēm.
9. KĀRTA Orehs ar Mērinu spēlēja neizšķirti. Benensons gandrīz 4 stundas sīksti aizstāvējās pret Iļjašenko, taču beigās zaudēja.
PĒC 9. KĀRTAS līderis joprojām Iļjašenko ar 7,5 p„ Kalpiņam 7 p., Popovam un Voiceščukam 6.5 . Liepājniekam
Oreham 3,5 p.
A. Kavanskis


Dzirkstele (Gulbene), Nr.13 (14.06.1962)

A. Kalpiņš meistarkandidāts.

Noslēdzies 1962. gada republikas čempionāts 64 lauciņu dambretē. Pārsteigumu sagādāja LBSB “Vārpa” republikas čempions starptautiskajā dambretē Gulbenes vidusskolas 10. klases audzēknis A. Kalpiņš. Jau pirmajās kārtās viņš izvirzījās turnīra līderu grupā un ieguva vienādu punktu skaitu ar sporta meistaru P. Popovu un meistarkandidātu I. Iļjašenko. Minētie dambretisti dala 1. līdz 3. vietu un cīnīsies papildmačā par čempiona nosaukumu. A. Kalpiņš turnīru sāka kā 1. klases dambretists, bet beidza—meistarkandidāts.

Komunists (Liepāja), Nr.6a (26.05.1962)

LATVIJAS 17. ČEMPIONĀTS DAMBRETĒ.

Pulksteņi iedarbināti.

Dalībnieki sarindoti šādā izlozes kārtībā: 1. Matejs (Daugavpils), 2. Priščepovs, 3. Dinga, 4. Struņķis, 5. Benensons, 6. Linītis. 7. Zonenbergs, 8. Popovs, 9. Voiceščuks (visi Rīga), 10. Daudzvārdis (Daugavpils), 11. Mērins (Rīga), 12. Adamovičs (Rīga), 13. Kalpiņš (Gulbene), 14. Orehs (Liepāja), 15.Goreļikovs (Rīga), 16. Iļjašenko(Liepāja).
1. kārta. Rezultātu pēc stundas 10 minūtēm atklāja sacensību jaunākais dalībnieks Mērins, uzvarot Linīti. Iļjašenko
uzvarēja Mateju, bet Orehs dalīja punktu ar Dingu. 
2. kārta. Laikam visnelaimīgākais šai kārtā bija Benensons, kurš partijas galotnē pierakstīja pareizo gājienu, bet uz dēlīša izdarīja citu gājienu un padevās Kalpiņam. Struņķis uzvarēja Orehu, Iļjašenko ar Vocteščuku spēlēja neizšķirti.
3. kārta. Iļjašenko uzvarēja Priščepovu. Agresīvi bija noskaņoti Benensons un Orehs. Pēc četrarpus stundu ilgas cīņas Benensons, precīzi aizstāvoties, panāca neizšķirtu.
4. kārta. Iļjašenko uzvarēja Daudzvārdi, Voiceščuks Mērinu, Popovs Adamoviču, Benensons Goreļikovu. Punktus uz pusēm dalīja Kalpiņš — Zonenbergs, Orehs Linītis, Matejs Struņķis.
Pēc 4. kārtas vadībā ar 3,5 p.  Iļjašenko un Kalpiņš, ar 3 p. seko Popovs.
A. Kavanskis,
čempionāta galvenais tiesnesis

Atbildēt