9. Latvijas čempionāts vīriešiem 100 lauciņu dambretē 1961

Norises laiks: 1961.gada 26.novembris – 10.decembris

Dalībnieku skaits: 15

1.Valdis Zvirbulis m 10,5 p.

2.Nikolajs Žadins m 10 p. Tallina

3.Boriss Gurvičs mk 9,5 p.

Latvijas vērtējuma godalgotās vietas.

1.Valdis Zvirbulis m 10,5 p.

2.Boriss Gurvičs mk 9,5 p.

3.Ēriks Kārkliņš mk 9,5 p. 

Žurnāls Dambrete, Nr.1 1962

LATVIJAS PSR IX čempionāta fināls
(Rīgā, 1961. g. 26. XI — 10. XII)
Vienmēr, gadam aizejot, mēs atskatā­mies uz paveikto. Arī šoreiz mūsu labākie dambretisti jau  pirms finālcīņu bilances savilkšanas varēja novērtēt savus šīgada sasniegumus. Latvijas Dambretes federācija var at­skaitīties par jaunu masveidības kāpinā­jumu. Svaigas plūsmas, it īpaši «Zilo eze­ru» zemē, kuplinājušas mūsu saimi. Tik auglīgā augsnē jābūt spēcīgiem dzi­numiem. Jā, mums tādi ir! Andra Andreiko triumfs Valsts meistar­sacīkstēs satrauca visu dambretes pasauli, bet Jalta apstiprināja viņa starptautiskās klases spēli. Arī Johanna Beļska ieprieci­nāja ar meistarklases rezultātu. Mums kļūst par šauru savas republikas robežās. Draudzīgo sacensību ģeogrāfija paplašinājusies kā uz dienvidiem, tā aus­trumiem un ziemeļiem. Piecu (tagad jau sešu) pilsētu turnīrā iekļāvās  Kišiņevā, sā­kām piedalīties ikgadējās Taškentas balvas izcīņās, atklājām draudzīgas tikšanās ar ļeņingradiešiem.
Arī Latvijas čempionātā pēc tradīcijas piedalījās viesi no Igaunijas un Lietuvas. Paredzētā Čehoslovākijas čempiona vie­sošanās nenotika. Bet vai šī ideja jāatmet? Varbūt nākošreiz var uzaicināt kādas citas ārvalsts pārstāvi?
Turnīra spēlēt nevarēja A. Andreiko. Pie­trūka arī rajonu pārstāvju, jo daži labākie «Vārpas» dambretisti šai laikā cīnījās Kohtla-Jarvē. Trauksme jāceļ par Liepāju, kas dambretē ir otrā pilsēta aiz Rīgas. Ne­vienu liepājnieku, diemžēl, finālā neredzējām. Čempionātā spēkiem mērojās pavisam 4 meistari, 8 meistarkandidāti un 3 pirmās
klases dambretisti. Spēles notika kinoteāt­ra «Palladium» telpās. Liekas, ka šāds fe­derācijas lēmums no spēles popularizācijas viedokļa sevi attaisnoja. Tomēr nav parei­zi, ka katram dambretes cienītājam jāpērk ieejas biļete, kā tas bija šoreiz.

VOICEŠČUKS (pa labi) PSRS meistar­kandidāta nosaukumu izcīnīja 64 lauciņu dambretē. Tagad nākusi kārta pārbaudīt spēkus starptautiskajā spēlē. Finālā pretinieki respektējami. Lūk, pa kreisi, viens no viņiem — vairākkārtējais Vis­savienības sacensību dalībnieks B. GURVIČS.
V. Prikuļa foto

 

Mūsu priekšā mape ar visu 102 turnīrā spēlēto partiju pierakstiem. Pārlaposim tos un apskatīsim dažus cīņu fragmentus.
1. kārta
Partija, kas beidzas neizšķirti, parasti nevienu neinteresē. Citādi jāvērtē Ē. Kārkliņa un V. Agra­nova tikšanās. Šeit «miera līgums» tika pa­rakstīts tikai pēc spraigas, pilnasinīgas cīņas. Pec sarežģījumiem agrajā vidusspēles stadijā radās šāda savdabīga pozīcija.


Gājiens baltajiem. Lai gan melno spēki kreisajā flangā pilnīgi saistīti, izolētais kauliņš 17 grūti atrisināma uzdevuma
priekša nostādījis tieši baltos. Tiešām, pēc 1. 33 -28?, 1. 37—31? vai 1. 27—21? seko 1. … 7—11!, un melnie uzvar. Pareizi no­vērtējot radušos situāciju, baltie izšķiras par pozicionālu kauliņa upuri. 1. 27—22! 23—28 2. 32:23 29:27 3. 40:29 7—11 4.17—12 8:17 5. 29—23 17—22 6. 45—40 20—25 7. 23—19 24:13 8. 35:24 13—18.
Šis gājiens nepieciešams, jo baltie draud ar manevru 40- 34 -29 – 23. 9. 24—19 15—20 10. 40—34 16—21 11. 34—30. Otra kauliņa upuris pārrāvumā izveidošanai. 11. … 25:34 12. 39:30 20—24 13. 30—25 24:13 14.25—20, tagad melnajiem jāveido lamatas gaidāmajai balto dāmai. 14. … 18—23 15.20—15 11 — 16 16. 15—10 23—28 17. 43—39 13—18 18. 37—32 trešā kauliņa upuris 18. … 28:37 19. 10—5 27—32 20.38:27 21:32 21. 5—10, un melnajiem nekas cits neatlika, kā forsēt neizšķirtu, jo baltie draud ar gājienu 33—28.

Riskanti, varētu teikt pat pārdroši, spē­lēja P. Popovs pret A. Voiceščuku. Tomēr melnajiem vidusspēlē neizdevās realizēt savu ļoti aktīvo pozīciju un baltie paspēja pārgrupēt savus spēkus. Cīņa nobeidzas negaidīti.


1. … 15—20? Pec šī gājienā baltie ie­gūst kauliņu. 2. 34—30! ar draudu 30—24 2. . .. 20—24 3. 40—34! 29:40 4. 35:44 24:35 5. 44—40 35:33 6. 38:20 kombinācijās iznā­kumā melnie zaudēja kauliņu, tomēr pārrāvuma iespējas centrā dod tiem pretspēli  6. . . . 22—28 7.45—40 28—33 8. 40—34 19—23 9. 20—14 23—28? Otra, šoreiz jau izšķirošā kļūda. Vajadzēja upurēt otru kauliņu ar 23—29, un melnie panāk neiz­šķirtu. Tagad baltie uzvar etīdveidīgi. 10. 25—20 28—32 11. 42—37 32:41 12.46:37 33—38 13. 37—32! 38:27 14. 26—21 27:16 15. 20—15 16—21 16. 15—10 21—27 17. 10—4 27—32 18. 14—9! 3:14 19. 4—10. Melnie padevās.

No sportiskā viedokļa svarīga bija «7 čempionu» cīņa. N. Žadins – V. Zvir­bulis. Pirmais no viņiem bijis 3 reizes par
čempionu Igaunijā, otrs — 4 reizes par čempionu Latvijā. Partijas noslēguma bal­tie mēģināja pārsteigt pretinieku ar kau­liņa upuri. Nekavējoties sekoja atbildes upuris un nekas vairs nevarēja glābt bal­tos no zaudējuma. Svarīga uzvara, un, kā vēlāk noskaidrojas, vienīgais meistara Žadina zaudējums turnīrā. Laba stila pozicionālas uzvaras izcīnīja B. Gurvičs pret A. Jemeļjanovu un J. Āre pret O. Kronlaku. Gurvičs pretinieka spē­kus sadalīja divās daļās, bet Āre realizēja «ķīli». Vairākas abpusējas kļūdas noveda pie neizšķirta rezultāta partiju I.Rutkov­skis — G. Sarāns. Ar miermīlīgu iznāku­mu, liekas, bija apmierināti V. Ikamas un O. Viņķis.

Diemžēl, mūsu labākajiem spēlētajiem A. An­dreiko un V. Zvirbu­lim līdzīgi meistari aug pārāk lēni. Republikas
pirmais čempions V. AGRANOVS (pa labi) jau 1952. gadā guva panākumus Lat­vijas PSR sacensībās, bet Vissavienības tur­nīros līdz pat šai die­nai ieņem vietas tur­nīru beigu galā. Arī meistarkandidāta A. JEMEĻJANOVA (pa kreisi) progress pēdēja laikā apsīcis.
V. Prikuļa foto

2. kārta
Skaisti uzvarēja N. Žadins pret A. Je­meļjanovu (baltie).

1. 27—21? Vajadzēja: 1. 40—35! 29—34 2. 27—21 — tikai šādā gājienu kārtībā iz­veidojams pārrāvums. Tagad melnie uzvar kombinacionāli 1. … 17:26 2. 16—11 26—31 ar draudu 31 -37 3. 28—22 18:27 4. 32:21 23—28 5.33:22 24—30 6. 25:23 19:6, un baltie zaudēja.

Labi nomaskētu atklātnes kombināciju nepamanīja I. Rutkovskis un zaudēja A. Voiceščukam. P. Popova priekšrocības pret J. Āri bija nepietiekošas uzvarai. G. Sarans pret V.Ikamasu ieguva pārsva­ru, tomēr drīz pārliecinājās, ka to nevarēs realizēt. Pret Ē. Kārkliņa azartisko spēli O. Viņķis (baltie) pretī stādīja pārdomātu
cīņas veidu. 5 melno kauliņi iekļuva neap­skaužamā saistībā, bet nomaiņas kombinācijai tiem pietrūka tieši viens temps. Pasteidzoties priekšā, jaatzīmē, ka Ē. Kārkliņs pēc šī zaudējuma «sadusmojās» un uzvarēja 8 (!) partijas pēc kārtas. Ilgstošā pozicionālā cīņā neizšķirti noslēdzās V. Agranova — B. Gurviča un L.Jansona – O. Kronlaka partijas.

3. kārta

Aplenkšanas stratēģiju pielietoja Ē. Kārkliņš pret G.Sarānu.


Melno kauliņu grupējums centrā viegli «uzspridzināms». Ar viegli pamanāmu, bet pamācošu upuri baltie ieguva kauliņu: 1. 32—27! 22:31 2. 33:22 18:27 3. 26—21, un melnie nevar nosargāt ne kauliņu 31, ne kauliņu 27.

V. Zvirbulis pret A. Jemeļjanovu atklāt­nē pieļāva saistību labajā flangā, piedevām vēl atdodot pretiniekam centru. Šī stratē­ģija tomēr nedeva panākumus, jo melnie izvēlējās vienkāršu, bet loģisku pretspēles sitienu, pārņemot savā rīcībā punktu 29.
Partija noslēdzās negaidīti:

1 … 19—23? Vajadzēja spēlēt 1…. 11-16! un melno pozīcija nav sliktāka. Protams nedrīkstēja arī 1. … 13—18?, jo
seko 2. 38—32! 3. 48—42 un 4. 39—34 X Tagad cīņu izšķir kombinācija 2. 38—33! 29:38 3. 43:32 28:37 4. 48—42 37:48 5.35—30 48:34 6. 40:6. Baltie ieguva kauliņu un ātri realizēja savu materiālo pārsvaru.

Par kārtējo pārsteigumu gādaja B. Gurvičs, kurš atklātnē rupji kļūdījās un zau­dējaO. Viņķim. Arī A. Voiceščuks «iekri­ta» jau atklātnē un zaudēja V. Ikamasam. Pozicionālā cīņā V. Agranovam neizdevās uzspiest savu stratēģiju N. Žadinam un abu meistaru partija noslēdzās neizšķirti. I. Rutkovskis zaudēja J. Ārem. P. Popovs jau 17. gājienā varēja iegūt materiālu pār­svaru pret L. Jansonu. Tā vietā viņš ap­mierinājās ar pozicionālu pārsvaru, jo mel­no galvenie spēki bija saistīti. Tomēr ga­lotnē šī ilgstošā cīņa beidzās neizšķirti.

4. kārta

J. Āre izveidoja kauliņu «čemodānu» V. Ikamasa pozīcijā. Pirmajā izdevīgajā gadījumā viņš to «atrāva vaļā»

1. 24—20! 25:14 2. 38—32 27:29 3. 34:12 22:33 4. 49—43 17:8 5. 26:6, un baltie uz­varēja.

I. Rutkovskis ieguva materiālu pārsvaru pret L. Jansonu (baltie). Partijas noslēgu­mā likās, ka baltie kauliņu atgūs, tomēr Rutkovskis labprāt pieļāva kombināciju un pierādīja, ka tā baltos neglābj.

1. … 8—12! 2. 30—24 19:39 3. 31—26 23:34 4. 26:10 39—43 5. 40:29 20—24 6. 29:20 25:5, un baltie padevās.

A. Voiceščuks galotnē nepamatoti upu­rēja kauliņu un zaudēja Ē. Kārkliņam. Rupja kļūda partijas sākumā lika G. Sarānam uzdot cīņu B. Gurvičam. P. Popovs pozicionālā spēlē ieguva galotni ar lieku kauliņu un uzvarēja O. Kronlaku. Partija V . Agranovs — V. Zvirbulis melnie, sav­dabīgi manevrējot, ieguva nelielas priekš­rocības, kas tomēr nepietika uzvarai. Neiz­šķirti nospēlēja  O. Viņķis ar N. Žadinu.

 

Līdz pat pēdējai kārtai teicami cīnījās meistarkandidāts Ē. KĀRKLI ŅŠ. Attēlā viņu redzam saņemot apbalvojumu par iz­cīnīto trešo vietu. Labas sekmes PSRS pusfinālā, Ērik!

No kreisās Pēteris Freidenfelds, kinoteātra Palladium direktora vietnieks Vikmanis un Ēriks Kārkliņš.
L. Kalniņa foto

5. karta

V. Agranovs ne visai augsti vērtēja sa­vu pozīciju pret A.Jemeļjanovu, tādēļ bija apmierināts, ka pēdējais viņu «pārsteidza» ar nomaiņas kombināciju.

Pēc melno gājiena 1. … 10—15 Jemeļjanovs izdarīja nomaiņu 5:5. 2. 39—33 28:30 3. 36—31 15:33 4. 42—38 33:42 5. 48:19, un melnie, pareizi aizsargājoties, galotnē panāca neizšķirtu. 5. … 6—11 6. 31—27 11 — 17 7. 46—41 17—22 8. 41—36 22:31 9. 36:27 30—35 10. 40—344—91. Meistars N. Žadins aktīvi nospēlētā partijā ātri piespieda padoties G. Sarānu.


1. 29—24! 1—7? 2. 24—19! 14:23 3. 28:8 12:3 4. 37—31 26:28 5. 33:4 X

V. Zvirbulis pret O. Viņķi jau 5. gājie­nā ielauzās pretinieka nometnē. Melnie bezbailīgi pieņēma šo agresīvo sistēmu.
Bija pat moments, kad tie varēja iegūt lie­las pozicionālas priekšrocības, tomēr tie nolēma vēl vairāk sarežģīt pozīciju. Lūk, kā noslēdzas šī «kosmiskā» partija:

Lai sagatavotu pretsitienu 19—24, mel­nie izvēlējās gājienu 1. … 4—10? Taisnī­bas labad jāsaka, ka melno pozīcija šeit jau ir ļoti smaga — baltie draud ar ma­nevru 42—38, 48—43 – 39 sažņaugt «knaib­lēs» pretinieka pozīciju un izdevīgā brīdī «uzspridzināt» lauciņu 24. Tagad, pēc 1. … 4—10?, baltie iekļūst dāmā 2. 30—24! 19:39 3. 28:19 13:33 4.22:13 8:19 5.27—22 17:28 6. 32:5. Galot­nē, upurējot vēl otru kauliņu, baltie uzva­rēja.

Dramatiski noslēdzās B. Gurviča — A. Voiceščuka cīņa.

1. 24—30! 2. 35:24 19:30 3. 33:35 25—30 4. 35:24 17—21 5. 26:17 11:35. Melno uzvara šeit nerada šaubas, bet … laika trūkumā tie vairākkārt rupji kļūdījās un … zaudēja. Tā tiešām bija katastrofa!

Kā O. Kronlaks pret I. Rutkovski, tā Ē. Kārkliņš pret J. Āri izveda 4 gājienu kombinācijas un uzvarēja. V. Ikamas —
L. Jansons — 1/2-1/2.

Klaipēdas čempions V. IKAMS šoreiz pārstāvēja lietuvie­šu dambretistus.
L. JANSONS (pa labi) uzrādīja kai­miņu republikas dambretistam ievē­rības cienīgu pre­testību.
V. Prikuļa foto

6. kārta
O. Viņķis nevarēja atturēties no «kārdi­nājuma» un izveda kombināciju pret A.Jemeļjanovu:

1. 34—29 23:34 2.40:20 15:24 3. 25—20? 14:34 4. 28—22 17:39 5. 38—33 39:28 6.32:5. Tūliņ sākas nepatikšanas: 6. … 11 — 17! 7. 5—32 9—14 8. 32:5 18—23 9. 5:11 6:17. Pēc dāmas nomaiņas baltie ie­kļuvuši neapskaužamā pozīcijā. Stāvokli līdzsvarot tiem vairs neizdevās.

Labā pozicionālā stilā, radot pretiniekam pasīvus kauliņus abos flangos, O. Kronlaks pieveica V. Ikamasu. Partijā L. Jansons – Ē. Kārkliņš baltie zaudēja kauliņu un vairs nespēja to atgūt. Tāpat materiālu pārsvaru ieguva un izmantoja N. Žadins pret A. Voiceščuku. Pozicionālā spēlē neizšķirti noslē­dzās J. Āres — B. Gurviča, kā arī P. Po­pova — I. Rutkovska partijas. Pēdējam tas ir labs sasniegums. V. Zvirbulis pret G. Saraini vieglprātīgi nospēlēja partijas
beigu posmu un samaksāja par to ar punktu.

Čempionātā laikā arī masu darbam bija pietiekošs vēriens. Kinoteātra «Palladium» foajē notika vairāk nekā 40 simultānspēļu seansi, kuros piedalījās ap 600 dambretes cienītāju. Attēlā ar turnīra skatītajiem sa­cenšas O.KRONLAKS.
L. Kalniņa foto

7.kārta.

Ar taktisku triecienu Ē. Kārkliņš pārspēja O. Kronlaku:


1. 28—23! 18:29 2. 37—31 26:28 3. 33:2, un melnie padevās.

Trīs partijas izšķiras rupju kļūdu dēļ. Šāds kļūdu procents republikas fināla sa­censībās tiešam ir pārāk augsts! A. Voiceščuks V. Zvirbulim zaudēja jau atklātnē. «Bumbu savos vārtos» iesita arī B. Gurvičs pret L. Jansonu un P. Popovs pret V. Ikamasu. Vienlīdzīgā pozicionālā cīņā punktu dalīja V. Agranovs ar O. Viņķi, A. Jemeļjanovs ar G. Sarānu un N. Žadins ar J. Āri. Jau pēc 7. kārtas no visiem turnīra da­lībniekiem vienīgi meistars V. Agranovs ne­bija padevies nevienā partijā. Te gan jā­piezīmē, ka arī uzvarējis viņš vēl nebija nevienā cīņā . .

8. kārta
Uz nelielas, bet «āķīgās» kombinācijas «paklupa» O. Kronlaks pret B. Gurviču.


1.39—33? 14—20! 2. 25:5 13—19 3.5:23 18:36, un baltie padevās.

Spraigi notikumi risinājās A. Voiceščuka un A. Jemeļjanova partijā:


Šeit melnie bija sagatavojuši maskētas lamatas: 1. 50—44 17—21! 2. 27:16 22—28 3. 33:22 18:38 4. 43:32 23—29 5. 34:23 19:26X. Partijā bija: 1. 31—26! 22:31 2. 36:27. Cenšoties radīt lūzumu partijas gaitā, mel­nie nolēma upurēt 2 kauliņus 2. … 17—21? 3. 27:16 23—29 4. 34:12 13—18 5. 12:23 19:37. Pārrāvums izveidots, bet . .. arī bal­tie uzsāk spiedienu pretinieka labajā flangā. Melno dāmas ierobežotās manevru iespē­jas nedeva aktīvu kontrspēles plānu — A. Voiceščuks galotni uzvarēja.

Par savas kombinācijas «upuri» kļuva arī P. Popovs pret Ē. Kārkliņu.


1. 31—27? 22:31 2. 30—24 20:40 3.39—34 40:29 4. 33:11 «Pirmais cēliens» no­slēdzies, tagad seko «mats» divos gājie­nos. 4. … 31—36! 5. 41—37 23—28, un baltajiem nav izredžu— jāpadodas.

Interesanti noslēdzas partija J. Āre – V. Zvirbulis:

1. … 16—21! 2. 27:16 18—22 3.49—44 22:33 4. 39:28 24—30 5. 35:24 19:50 6. 28:8 17—21! 7. 8:17 21:12, un melnajiem galotne uzvarēta.

N. Žadins pret L. Jansonu ieguva labā­ku «Vol-Dubi» pozīciju un cīņu noslēdza ar nelielu kombināciju. Daudz izdomas parādīja I. Rutkovskis pret V. Ikamasu. Oriģinālais «pozīciju karš» beidzās neizšķ­irti. G. Sarānam pret V. Agranovu la­bais flangs palika bez atbalsta. Materiāli zaudējumi bija neatvairāmi, un baltie pa­devās.

Trīskārtējais Igaunijas PSR čempions sporta meistars N. ŽADINS mūsu republikas čempionātā ieņēma otro vietu. Kad saņemts diploms, igauņu meistaru apsveic arī kinoteātra kolektīva pārstāve.
L. Kalniņa foto.

9. kārta
Skaistu kombināciju realizēja Ē. Kārkliņš pret I. Rutkovski.

1. 27—22! 18:27 2. 32:21 23:43 3. 34:23 16:27 4. 48:39 19:28 5.39—33 28:39 6.40—34 9:30 7.35:4, un baltie uzvarēja.

Interesantu aplenkšanas plānu izveda J. Āre (melnie) pret A. Jemeļjanovu.


1. … 3—9! 2. 43-38 (ja 2.27—22, tad 2. … 19—23! X) 2. … 13—18 3. 40—34 9—14 4. 34—29 14—20 5. 29—23 (ja 5.45—40, tad 5. … 25—30* X) 5. … 18:29 6. 27—22 19—23! 7. 28:30 17:39 8. 26:17 25:34, un baltie padevās.

Pozicionāla spēlē neizšķirti beidzās par­tijas: O. Viņķis — G. Sarāns, V. Agra­novs — A. Voiceščuks un B. Gurvičs —
P. Popovs, pie kam pēdējam bija liels pār­svars galotnē. N. Žadins ar piecu gājienu kombināciju pieveica O. Kronlaku. Sprai­gā cīņā L. Jansons (melnie) pret V. Zvir­buli laika trūkumā nepamanīja neizšķirtu, pēc kā galotnē baltie etīdveidīgi uzvarēja.

10. kārta
O. Kronlaks pret V. Zvirbuli iekļuva bīs­tamā saistībā.


1. 48—43? Tagad melnie forsēti iegūst kauliņu: 1. … 20—25! 2. 29:20 15:24 3.43—38, un, negaidot pretinieka atbildi, bal­tie padevās, jo seko 3. … 24—29 4. 33:24 23—28 5. 32:23 18:49X-

A. Voiceščukam pozīcija pret O. Viņķi palika bez atbalsta. Baltie upurēja kauli­ņu, bet sarežģītā cīņā stāvokli neizlīdzināja. V. Agranovs pret J. Āri cīņu noslē­dza ar 5 gājienu kombināciju. V. Ikamas galotnē nepamatoti upurēja kauliņu un zaudēja Ē. Kārkliņam. Kombinācija deva uzvaru B. Gurvičam pret I. Rutkovski. «Lielmeistaru neizšķirtu» nodemonstrēja meistari P. Popovs un N. Žadins. Satrau­coši notikumi bija L. Jansona— A. Jemeļjanova partijā. Melnie iekļuva neapskau­žamā stāvoklī — nācās upurēt kauliņu. Sa­vukārt baltie nespēja pietiekoši labi orien­tēties sarežģītajā saistībā, nepamanīja kombināciju un zaudēja.

11. kārta
Ar nelielu kombināciju partiju pret V. Ikamasu noslēdza B. Gurvičs (baltie).


1. … 14—19? 2. 37—31! 26:17 3.29—23 19:28 4. 33:2. Melnajiem gan izdevās «no­ķert» pretinieka dāmu, tomēr bez kauliņa neizšķirtu tie nepanāca.

Pretēji pozicionālās spēles principiem atklātnē spēlēja P. Popovs pret V. Zvirbu­li (baltie). Rezultātā — kauliņu pārslogojums kreisajā flangā un saistība labajā.

Pārliecināti par drīzu uzvaru, baltie no­spēlēja 1. 42—37? Vajadzēja 1. 33—28! 9—13 2. 50—44 17—22 3. 26:17 utt. X-
Tagad (pēc 1. 42—37?) melnie rada aktīvu kontrspēli: 1. … 9—13! 2. 50—44 (ja 2.33—28?, tad 2. . .. 29—33! 3. 28:39 23—28 4. 32:12 21:41 5. 12:21 16:36X) 2. … 29—34! 3. 40:29 (ja 3. 30:39, tad 3. . . . 24—29! 4. 33:24 19:30! 5. 35:24 20:29 un draud 23—28) 3. … 23:34 4. 30:39 24—29! 5. 33:24 20:29. Baltajiem jāmekle izlīdzi­nājums. 6. 35—30 (ja 6. 39—33?, tad 6. .. . 19—23 un 7 23—28X) 6. … 19—23 7. 27—22! 18:36 8. 39—33 13—18 9. 33:24 18—22 10. 43—39 22—27 11. 39—33 23—29 12. 44—39 29:20 13. 33—29 17—22 14.26:28 27—31 15. 37:26 36—41. Pēc sprai­gas, upuriem bagātas cīņas partija ievirzī­jās apmēram līdzīgā galotnē. Melnie at­raidīja «miera sarunas» un, kā tādos ga­dījumos bieži notiek, neizvēlējās labāko spēles plānu. Lomas mainījās — baltie iz­veidoja lamatu tīklu un bez nopietniem šķēršļiem sasniedza dāmas līniju. Balto uzvara vairs neradīja šaubas, bet…


… arī galotnēs bez dažādiem uzbruku­miem un manevriem nedrīkst aizmirst par kombinācijām. Tā gadījās arī šoreiz: 1. .. 24—30! 2. 34:25 9—20! 3. 25:14 10:39, un neizšķirts. Tiešām, 6 stundas spēlēt nav nemaz tik viegli. ..

N. Žadins sasaistīja I. Rutkovska pozīciju  un noslēdza partiju ar kombināciju. J. Āre «iesaldēja» O. Viņķa kauliņu gru­pējumu kreisajā flangā un savu pārsva­ru realizēja uzvarā. Interesanti, ka arī Rī­gas čempionātā notikumu gaita bija ana­loģiska. G. Sarāns kombinacionālā ceļā iz­veidoja pārrāvumu un uzvarēja A. Voiceščuku. Dramatiski ritēja A. Jemeļjanova — O. Kronlaka partija. Baltie zaudēja kau­liņu, bet tālākā ceļā tiem izdevās izman­tot vairākus vājus punktus un ne tik vien spēli izlīdzināt, bet pat uzvarēt. V. Agra­novs ar L. Jansonu — 1/2-1/2.

Sarīkojot čempionāta finālciņas kinoteātrī «Palladium», tika veikts liels dam­bretes propagandas darbs. Ievērības cienīgs bija arī kinoteātra kolektīva iegul­dījums šajā pasākumā. Attēlā: Latvijas PSR dambretes federācijas priekšsēdē­tājs P. FREI DENFELDS pasniedz republikas SBOS Padomes Goda rakstu kinoteātra direktora vietniekam b. VIKMANIM (pa kreisi).
L. Kalniņa foto.

12. k ā r t a.
P. Popovs pret A. Jemeļjanovu veik­smīgi izmantoja «vairākumu».


1. … 22—27! 2.28—23 26—31! 3. 37:26 3—9 4. 14:3 25—30 5. 3:32 30:37, un neiz­šķirts.

Skaistu neizšķirtu galotni forsēja G. Sa­rāns pret J. Āri (baltie).

1. … 22—27! 2.28—23 26—31! 3. 37:26 3—9 4. 14:3 25—30 5. 3:32 30:37, un neiz­šķirts.

O. Kronlaks vidusspēlē zaudēja kauliņu un līdz ar to partiju V. Agranovam. V. Ikamas pret V. Žadinu nepamanīja «bumbas» kombināciju. Pārliecinoši spēlēja O. Viņķis pret L. Jansonu. Drīz viņa organizētais spiediens kreisajā flangā pārvērtās mate­riālos guvumos. V. Zvirbulis bālā beziniciatīvas spēlē dalīja punktu ar I. Rutkovski. Dienas varonis bija B. Gurvičs (mel­nie), kurš partijā pret E. Kārkliņu sasēja balto kreiso flangu un vairs neizlaida to no nepatīkamajiem «apkampieniem».

13. k ārt a
A. Voicesčuks (melnie) «atmaskoja» J. Āres pozīcijas trūkumus.


1. … 27—32! 2. 38:27 22—28 3. 33:22 23—28 4. 22:33 18—23 5. 29:18 20:49, un melnie uzvarēja.

L. Jansons (melnie)  neuzmanīgi nomai­nījās un ļāva G.Sarānam iekļūt dāmā. Bet ar to lieta vēl nebeidzās. Spēlējot ar 2 (!) liekiem kauliņiem, baltie savukārt bija tik­pat «laipni». Partija beidzās neizšķirti. Pēc daudzkārtīgām nomaiņām neizšķirti beidzās arī N. Žadina — Ē. Kārkliņa un V. Agranova — P. Popova «cīņas». O. Kronlaks ar kombināciju ieguva kauliņu un uzvaru pret O.Viņķi. Tāpat ar kombi­nācijām A. Jemeļjanovs uzvarēja I. Rutkovski un V. Zvirbulis — V. Ikamasu.

14. kārta
Tālu aprēķinu nodemonstrēja B. Gurvičs ar N. Žadinu.

1. 33—29 24:33 2. 38:29 26—31 3. 27—21 11— 16 4. 36:27 19—24 5. 29:20 18—22 6. 27:29 16:47 7. 20:14 47:15 8. 14:3, un pēc «vētras» partneri iestūrēja «klusā ostā».

L. Jansons nepamanīja taktisku draudu un zaudēja A.Voiceščukam. Ļoti asā atklātnē V. Zvirbulis (baltie) ieguva priekšrocības pret Ē. Kārkliņu. Pretstatā tam melnie iz­veidoja kombināciju tīklu. Pozīcija vien­kāršojās, un drīz tika noslēgts miers. Tā­pat noslēdzās V. Ikamasa — A. Jemeļjanova un O.Kronlaka — G. Sarāna parti­jas. V. Agranovs pārliecinoši «sažņaudza» I. Rutkovska pozīciju un uzvarēja.

15. k ār t a.
Pirms pēdējās kārtas turnīra līderi bija N. Žadins un V. Zvirbulis. Tomēr Igauni­jas meistaram šoreiz bija jāpaliek novēro­tāja lomā — viņš visas cīņas jau bija bei­dzis. B. Gurvičs uzvaras gadījumā varēja panākt V. Zvirbuli, tomēr pēdējais palika «nelokāms» – nedeva pretiniekam pārsva­ru un labprāt «samierinājās» ar neizšķirtu. Līdz ar to cīņa par 1. vietu bija noslēgusies, bet iedegās ar jaunu sparu par tiesībām startēt Vissavienības sacensībās. V. Agranovam bija nepieciešama uzvara pret V. Ikamasu — tādā gadījumā viņš panāktu B. Gurviču un E.Kārkliņu. Šajā atbildīgajā brīdī Rīgas meistara nervi neizturēja — 36. gājienā tika pieļauta izšķiroša kļūda, un lietuvietis ar 4 kauliņu upuri iekļuva dāmā. Pēc īsas pretošanās V. Agranovs padevās. Reizē ar to noskaidrojās, ka no zaudējuma nav izvairījies neviens turnīra dalībnieks. Partija J. Āre — L. Jansons ritēja ar balto pārsvaru, bet izšķirošajā brīdī tie «palaida» uzvaru. I. Rutkovskis pret O. Viņķi jau vidusspēlē zaudēja kauliņu un padevās. O. Kronlaks metodiski apspē­lēja A. Voiceščuku un galotnē uzvarēja. Pulksteņi apturēti un tiesneši ierakstapēdējos rezultātus turnīra tabelē. Ieskatī­
simies tajā:
1. m. V. Zvirbulis (Rīgas raj.) 10 1/2 (no 14)
2.m. N. Žadins (Tallina) 10 (ārp. konk.)
3.— 4. mk. B. Gurvičs (Rīga) 9 1/2

mk. E. Kārkliņš (Rīga) 9 1/2
5.m. V. Agranovs (Rīga) 8 1/2
6. mk. O. Viņķis (Rīga) 8
7.mk. J. Āre (Rīga) 7 1/2
8.—10. m. P. Popovs (Rīga) 6 1/2
1. kl. G.Sarāns (Rīga) 6 1/2
mk. A. Jemeļjanovs (Rīga) 6 1/2
11. mk. V. Ikamas (Kauņa) 5 1/2 (ārp. konk.)
12.mk. V. Kronlaks (Rīga) 5
13. mk. A. Voiceščuks (Rīga) 4 1/2
14. 1. kl. L. Jansons (Rīga) 4
15. 1. kl. I. Rutkovskis (Jēkabpils) 3

Raksturīgi, ka 1. vietas ieņēmējs zaudējis veselus 3,5 punktus. Tas ir vairāk nekā parasti republikas turnīros. Varbūt mūsu dambretisti sāk «iedzīt» vadošos spēlētājus? Liekas tomēr, ka ne. Pirmo triju Latvijas pārstāvju rezultātu iespaidoja ne tik daudz pretinieku sīksta aizsardzība, kā mūsu «trijotnes» nepietiekoša gribas spēka mobilizācija, kas dažreiz radīja pārāk «vieglu» attieksmi pret spēli un pat rupjas kļūdas. Arī pārējiem dalībniekiem jāizskauž tik nevēlama, nesportiska rīcība kā spēles sākuma kavējumi. Tādi gadījumi bija samēra bieži, lai gan tiesnešu kolēģija
pret to cīnījās visiem līdzekļiem. Jāiemācās cienīt savus pretiniekus! Pārāk liels ir rupjo kļūdu procents, piekam piecās partijās cīņa noslēdzās jau atklātnē. Kā gan var domāt par tālāku spēles līmeņa celšanu, ja nav izskaustas neuzmanības kļūdas? Vairāk jāstrāda pie cīnītāju morālo īpa­šību veidošanas. Vienīgi ar šo īpašību trū­kumu var izskaidrot, ka O.Kronlaks zau­dēja 6 partijas pēc kārtas un A. Voiceščuks bija spiests kapitulēt pavisam 9 (!) reizes.
Šī kritika nebūt nenozīmē, ka mēs spē­lētu pārāk slikti. Par to liecina V. Ikamasa rezultāts (Lietuvas meistarsacīkstēs viņš bija 3. vietā). Bet tieši tādēļ jābūt augstā­kām arī prasībām. Turnīra laikā kinoteātri «Palladium» re­gulāri notika simultānspēļu seansi. Tos ne­nogurstoši organizēja galvenais tiesnesis H. Krilovs, izmantojot no spēles brīvos turnīra dalībniekus. Varēja apmierināt informācija par tur­nīru, ko sniedza laikraksts «Sports». Citur tās vispāri nebija (pat ne gala rezultātu!) Kādas ir mūsu izredzes nākošajās Vis­savienības meistarsacīkstēs? Liekas, ka pirmā «trijotne» droši var cīnīties par ie­kļūšanu PSRS finālā. Arī Viņķis un Āre var izpildīt meistara normu. Viņiem gan vēl savu spēli jāpilnveido, bet visi priekš­nosacījumi ir. Vispār vairāk jāstrādā pie spēles kopēji, kolektīvi, tad nebūs arī tādu nepatīkamu neveiksmju, kādas tika piedzī­votas pēdēja PSRS komandturnīrā Mas­kavā. Aizvadītais Latvijas finālturnīrs bija jauns pakāpiens ceļā uz vēl augstākām virsotnēm.
V. ZVIRBULIS

Rīgas Balss, Nr.290 (11.12.1961)

V. Zvirbulis – čempions, bet I. Kupermanam vajag puspunktu. Vakar beidzās Padomju Latvijas čempionāts simtlauciņu dambretē. Pirmo vietu izcīnīja sporta meistars V. Zvirbulis, kas izšķirošo partiju ar savu sīvāko
konkurentu G. Gurviču beidza neizšķirti.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.146 (12.12.1961)

Latvijas PSR IX čempionāts.

Piekto reizi čempions.

Republikas starptautiskās dambretes čempionāta TRĪSPADSMITAJĀ kārtā Kronlaks uzvarēja Viņķi, Jemeļjanovs Rutkovski, Zvirbulis Ikamu, bet Sarāna, Jansona, Agranova Popova un Žadina Kārkliņa partijas beidzās neizšķirti.
Četrpadsmitajā kārtā Voiceščuks pieveica Jansonu un Agranovs Rutkovski, bet Viņķis guva punktu bez spēles Popova slimības dļj. Sarāna Kronlaka, Jemejjanova Ikama, Zvirbuļa Kārkliņa un Gurviča Žadina partijās tika atzīmēts neizšķirts rezultāts. PĒDĒJA KĀRTĀ slimības dēļ uz spēli neieradās Popovs un spēles sākumu nokavēja
Kārkliņš. Tādējādi Sarāns un Jemeļjanovs guva punktus bez spēles. Kronlaks piespieda padoties Voiceščuku, Viņķis Rutkovski, Ikams Agranovu. Pēdējam tas bija vienīgais zaudējums turnīrā. Jansons ar Āri un Zvirbulis ar Gurviču savās partijās noslēdza miera līgumu. Pēc 15 dienu cīņām pirmo vietu ar 10,5 punktiem un piekto reizi republikas čempiona nosaukumu izcīnījis meistars Valdis Zvirbulis (ASK). Otrajā vietā ar 10 punktiem palika ārpus konkursa spēlējošais meistars N. Žadins (Tallina).  9,5 punktus ieguva meistarkandidāti Ē. Kārkliņš un B. Gurvičs. V. Agranovam 8,5, bet O. Viņķim —8 punkti.
V. Riekstiņš

Valdis Zvirbulis

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.140 (28.11.1961)

SĀKUŠĀS 15 DIENU CĪŅAS.

Svētdien Rīgā sakās Latvijas PSR IX starptautiskās dambretes čempionāta finālsacensības. Tajās ārpus konkursa piedalās meistarkandidāts V. Ikams (Klaipēda) un meistars N. Žadins (Tallina). Pēc izlozes dalībnieki sarindojās šādā kārtībā: 1. L. JANSONS (Rīgas gaļas un konservu kombināts), 2. meistarkanddiāts O. KRONLAKS (LVU), 3. meistars P. POPOVS (VEF), 4.I. RUTKOVSKIS (Jēkabpils), 5. meistarkandidāts V. IKAMS (Klaipēda), 6. meistarkan
didāts E. KĀRKLIŅŠ (Rīgas 2. tehniskā skola), 7. meistarkandidāts B. GURVIČS ( Siltumelektrostaciju projektēšanas Institūts), 8. meistars N. ŽADINS (Tallina), 9.meistars V. ZVIRBULIS (ASK), 10. meistarkandidāts A.JEMEĻJANOVS (Rīgas hidrometeoroloģisko aparātu rūpnīca), 11. meistars V. AGRANOVS (Remonta mehāniskā rūpnīca «Darbs»), 12. meistarkandidāts O. VIŅĶIS (Saimniecības preču tirdzniecības uzņēmums), 13. G. SARANS (Celtniecības montāžas pārvalde), 14. meistarkandidāts A. VOICEŠČUKS (Speciāli apdares darbu pārvalde) un 16. J. ĀRE (Centrālais dambretes klubs).
Pirmajā kārtā uzmanības centrā bija vecākā turnīra dalībnieka trīskārtējā Igaunijas PSR čempiona Nikolaja Žadina un četrkārtējā Latvijas PSR un Rīgas čempiona Valda Zvirbuļa partija. Izrādījās, ka arī šoreiz uzvarēja jaunība, un tiesneši ierakstīja  tabulas ailē pret V. Zvirbuļa uzvārdu pirmo punktu. B. Gurvlis pārspēja A. Jemeļjanovu, J. Āre O. Kronlaku un P.Popovs A. Voliceščuku. Pārējās partijas  beidzās neizšķirti. Šī turnīra pirmo divu vietu ieguvēji izcīna tiesības piedalīties PSRS čempionāta pusfinālā. Turnīrs notiek katru dienu no pl. 17 kinoteātra «Palladium» lasītavā (ieeja tikai ar kinobliļetēm) un turpināsies līdz 10. decembrim.
V. RIEKSTIŅŠ

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.141 (30.11.1961)

Latvijas PSR IX čempionāts
Trešā kārta – rezultatīvākā.

Čempionāta otrajā kārtā, trīskārtējais Igaunijas PSR čempions N. Žadins sagadāja otro zaudējumu A. Jemeļjanovam. “Daugavas” čempions O. Viņkis uzvarēja Ē. Kārkliņu un A. Voiceščuks I. Rutkovski (Jēkabpils). Rezultatīvāka par iepriekšējām bija turnīra trešā kārta, kur tikai divas partijas beidzās neizšķirti. B. Gurvičs rupji kļūdījās un zaudēja 0.Viņķim. V. Zvirbulis pārsteidza A. Jemeļjanovu ar oriģinālu piecu gājienu kombināciju. Uzvaru pret Voiceščuku izcīnīja arī V. Ikams (Klaipēda). Ē. Kārkliņš pieveica G. Sarānu. Svarīgas uzvaras guva J. Āre (pret I. Rutkovski) un O.Viņķis (pret B Gurviču), ar to nostiprinādami savas turnīra līderu pozīcijas. Tāpat kā lepriekšējā kārtā, kā pēdējais savu partiju beidza pirmās klases dambretists L. Jansons. Otrajā kārtā viņš, sīksti aizsargājoties, panāca neizšķirtu pret 0. Kronlaku, bet trešajā kārtā viņu eksaminēja PSRS sporta meistars P. Popovs. Taču aīi šoreiz partija beidzās neizšķirti. Ar tādu pašu rezultātu noslēdzās arī pārējās partijas. Pēc trijām kārtām turnīra vadibā ar 2.5 punktiem izvirzījušies Ojārs Viņkis un Juris Āre. Meistaram V. Zvirbulim ir 2 punkti no divām spēlēm.
A. Vilnis

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.143 (04.12.1961)

Pārsteigumu kārtas.

Latvijas PSR IX čempionāts.

Kinoteātra «Pallladium» lasītavas telpās turpinās republikas dambretes čempionāta finālcīņas. Katru dienu pirms pēdējiem seansiem notiek čempionāta dalībnieku vai citu dambretistu simultanspēles seansi, kuros piedalās 40—50 skatītāju.
SESTĀ KĀRTA bija pārsteigumu bagāta. Četrkārtējām republikas un Rīgas čempionam V. Zvirbulim (ASK) bija jāapsveic ar uzvaru pirmās klases dambretists G. Sarāns. A Jemeļjanovs uzvarēja vienu no turnīra līderiem O. Viņki. Neparedzēts bija arī sporta meistara P. Popova un Jēkabpils pirmās klases dambretista I. Rutkovska partijas neizšķirtais iznākums. O. Kronlaks uzvarēja vairākkārtējo Lietuvas čempionātu dalībnieku V. Ikamu Rīgas, 2. tehniskas skolas audzēknis Ē. Kārkliņš pieveica L. Jansonu un izvirzījās turnīra vadībā. N.Žadins uzvarēja A. Voiceščuku, bet J. Āre ar B. Gurviču cīnījās neizšķirti.
SEPTĪTAJĀ KĀRTĀ pārsteigumi turpinājās. Ikams negaidīti pieveica Popovu un Jansons Gurviču. Kārkliņš uzvarēja Kronlaku un Zvirbulis Voiceščuku. Neizšķirti beidzās Jemeļjanova Sarāna, Žadina — Āres un Agranova Viņķa partijas. Pēc septiņām kārtām turnīra vadībā ar 5.5 punktiem atrodas meistarkandidāts Ēriks Kārkliņš. Ar 4,5 p. seko meistars N. Žadins (Tallina) un J. Āre.
V. RIEKSTIŅŠ

Atbildēt