20. Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē vīriešiem 1960

Norises laiks: 18.05.-30.05.1960

Dalībnieku skaits: 14

1.Andris andreiko M 10 p.

2.Ivars Iļjašenko I 9,5 p.

3.Vladimirs Romanovs M, Anatolijs Subotins M 9 p.

 

Žurnāls Dambrete, Nr.1 1961

A. ANDREIKO — republikas čempions arī 64 lauciņu dambretē.

Uz piecpadsmitā čempionāta fi­nālspēlēm pulcējās dalībnieki no trijām Latvijas pilsētām. No Liepājas ieradās I. Iļjašenko un A. G оļma n s, no Tukuma — O. Š u h s. Kā jau bija gaidāms, rī­dzinieku skaits sacensībās bija vislie­lākais — gan jau nopelniem bagātie jaunās paaudzes pārstāvji: A. Andr e i ко , kas līdz šim nebija pie­dalījies krievu dambretes turnīros, bet uz simtlauciņu galdiņa jau kļuvis republikas čempions, А. Vо i c e šč u к s, kas jau paspējis izcīnīt pir­mo vietu Rīgas masu turnīra finālā, E. Guļāns— Republikas jauniešu čempions, gan pieredzes bagātie meis­tari, kas sevi sauc par «vecīšiem» un kā republikas, tā Vissavienības sacen­sībās ar panākumiem «apstrādājuši»  ne vienu vien titulētu pretinieku. Un kaut gan rīdzinieki gan skaitā, gan kvalifikācijas ziņā bija tādā pārsvarā; no rajoniem un ci­tām pilsētām atbraukušie nebūt nedo­māja griezt viņiem ceļu. Tā liepājnieks I. Iļjašenko gandrīz visu turnīra lai­ku atradās vadībā, un tikai priekšpē­dējā kārtā viņu par puspunktu apstei­dza A. Andreiko, tādējādi izcīnot čem­pionātā pirmo vietu. Otro vietu ieņē­ma I. Iļjašenko. Viņa panākums ir pil­nīgi likumsakarīgs, nenogurstoša dar­ba rezultāts. Varētu tikai pārmest par pārāk šauru atklātņu repertuāru. Pa­gājušā gada Latvijas čempions V. Romanovs ierindojās trešajā vietā. Kā pa­rasti, viņš spēlēja mērķtiecīgi, pastāvī­gi nostādot pretiniekus sarežģītu problēmu priekšā.

Turnīrā izspēlēja dau­dzas interesantas parti­jas, kurās pretinieki viens otru pārsteidza ar sarežģītām kombinā­cijām, variantiem, kā ar arī ar labi pārdomātu pozicionālu spēli. Snie­dzam interesantākos mo­mentus no partijām.


G. Grīntālam pret V. Agranovu bija iespēja izcīnīt uzvaru.
1. .. . ed6! 2. gf6 ab2! 3. c:a3 dc3 4. d:b4 dc5. b:d6 c:g7, un balto pozīcija zaudēta, jo ar 6. hg5 bc7 7. ab4 cd6 baltie kauliņi no­kļūst opozīcijā.


Šajā turnīrā A. Andreiko nespēja atbrīvoties no simtlauciņu dambretes idejām.
Attēlotajā pozīcijā no­spēlējot 1. ab4, viņš deva iespēju E. Guļān a m iegūt kauliņu, nepareizi iedomājoties, ka pēc 1. . .  . de5 2. f:d6 e:a3 3. cb4 a:c5 4. ef4 viņam jāsit uz d8, un pēc melno si­tiena 5. . . . h:f2 viņš dāmu nosit 6. d:el. Tomēr Guļāns «noti­cēja» savam pretinie­kam un turpināja 1. . . .dc5 2. b:d6 e:c5. Pēc dažiem gājieniem vēl­reiz kļūdoties, viņš bija spiests padoties.
*
Interesanti risinājās P. Popova — Ē. Kā rкl iņ a partija.


Popovs nospēlēja 1. gh2, un drīz partija beidzās neizšķirti. Ana­līzē noskaidrojās, ka Popovs varēja uzvarēt:
1.cd2! e:g3 2. cd4 hg7 3. d:b6 dc5 4. b:d4 gf2 5. dc3 gf6 Protams, nedrīkst 5. . . . gh6, jo seko 6. ef4 fel 7. ba5,
un melnie spiesti pado­ties.
*
Skaistu kombināciju e:g3 atrada V. Agranovs partijā pret A. Voice š č u к u.


Pēc balto vienīgā gā­jiena 1. fg5 sekoja: 1. . . . ab4 2. c:a5 cb6 3. a:e5 gh6 4. e:g7 h:d2 5. c:e3 a:f8 ar uz­varu.

Pirmo zaudējumu pē­dējo piecu gadu laikā republikas turnīrā pie­dzīvoja A. Subotins. Cēlonis — pasīva, var teikt, pat bailīga spēle.
A. SUBOTINS — V. ROMANOVS


Subotins izvēlējās 1. ab2, līdz ar to atdeva pretiniekam iniciatīvu un galu galā bija spiests samierināties ar nullīti.
Aktīvs un daudzso­lošs šeit bija gājiens 1. de3. Turpinājums 1. . . . bc7 pēc 2. gh4 3. h:f4 deva bal­tajiem pārrāvuma drau­dus ar gājienu ed4. Maz izredžu melnajiem sola arī gājiens fg5. Turpinājums 1. . . ,dc7 2. gf2 fg5 3. cd4 e:c3
4. ed2 c:el 5. gh4 e:e5 6. h:d8 dod ātru zaudē­jumu.


I. Iļjašenko par­tija ar А. V о i c eš čuku pēc 12. gājiena nonāca pie diagramā attēlotās pozīcijas. Voiceščuks, cenzdamies ra­dīt pretspēli centrā, no­spēlēja 1. … cd6. Se­koja īsa, bet efektīga kombinācija: 2. fg3 h:f4 3. de5
f:d4 4. de3 5. e:a5.

I. IĻJAŠENKO — N. SEGALS


Arī šeit Iļjašenko bi­ja uzstādījis labi nomas­kētas lamatas.
1. ab2?? fg7! 2. h:f8 hg7 3. f:h6 ef4 4. h:b6 c:a! ar vieglu uzvaru.
*
Cenzdamies par kat­ru cenu atiet no teorē­tiskiem turpinājumiem, Andreiko bieži vien no­nāca vājās pozīcijās, kur bija vai nu neiz­šķirts panākams ar vienīgajiem gājieniem vai arī tā nemaz nebi­ja.
Тā partijā pret Popovu viņam spēles gaitā bija iespēja panākt lielu pārsvaru, bet, par katru cenu nolemdams sarežģīt pozīciju, And­reiko izvēlējās citu spē­les plānu.
A. ANDREIKO — P. POPOVS


Pēdējo balto gājiens bija 1. ab4. Kā spēlēt melnajiem? Protams, nedrīkst 1. … de5  f:d6 2. e:a3 3. ab2 a:f4 4. fg3 ar uzvaru. Zau­dē arī 1. … ab6 2. ba5 bc5 3. cd4 ba7 4. d:b6 a:c5 5. ab2 fe5 6. bc3 e:g3 7. h:f4 cb4 8. cd4 ba3 9. ed2 ef6 10. dc3 fe5 11. d:C6 g:e7 12. ed4 ef6 13. fg3 ar uzvaru. 1. . . . fe5! 2. hg3?? Vajadzēja vienkārši 2. ba5 ar pārsvaru. Partijā izdarītais gā­jiens zaudē. 2. … dc5? Kļūda pēc kļūdas. Popovs laika trūkumā nepamana, ka praktiski uzvarētu pozīciju dod gājiens 2. … ab6  3. ba3 dc5 4. b:d6 e:c7, un nav redzams, kā baltie var izkļūt no nepatīkamās saistības.
3. f:d6 c:a3 4. cd4 e:c5 5. d:b6 a:c5 6. ef4 g:e3 7. f:b6 h:f2 8. g:e3 hg5 9. ef2 fg7?
Vajadzēja 9. . . . fe7 10. fg3 ed6 11. gh4 ba7 12. h:f6 a:c5 13. fg7 cb4 ar neizšķirtu. 10. fg3 gh6 11. gf4 gh6 12. ba7 hg5 13. f:h6 hg3 14. hg7 gh2 15. gh8 ar uzvaru.

A. Andreiko arī pret V. Romanovu bija par mata tiesu no zau­dējuma.
V. ROMANOVS — A. ANDREIKO

1.ed4 fe5! Parasti spēlē: 1. … dc5 2. fe3 cd6 3. cb4 fg5 4. gf4 ba5 d:b6 a:c7. 2.d:f6 e:g5! Pēc g:e5 3. cb4 vai 3. gh4 baltajiem rodas brīvāka spēle. 3.cb4 de5! Pēc 3. … gh4 4. gf4 bc5 5. ba5 nav redzams, kā melnie va­rētu izlīdzināt stāvokli. 4. ba5 gh4 5. ab4 hg5 6. dc3 ed4! Labākais! Pēc jebku­ra cita gājiena baltie ar 7. cd4 e:c3 8. b:d2 izdevīgi pārgrupē spē­kus. 7. c:e5 gf4 8. ed6 c:e5 9. a:c7 d:b6! Vienīgais! Pēc 9. . . . b:d6 10. bc3 dc7 11. ba5 melno stāvok­lis vairs nav glābjams. 10. bc3 gh6! Atkal vienīga aizsar­dzība. Protams, ne­drīkst 10. … ed4 11. c:e5, jo šajā pozīci­jā melnie kauliņi paliek atsviesti pa flangiem. Arī citi varianti nesola neko labāku.-..Lasītājam būs interesanti izanali­zēt pozīciju pašam.
11. cb2 fg7!


Kaut gan pēc šī gā­jiena melnie paši pār­slogo kreiso flangu, tas dod iespēju melnajiem sekmīgi turpināt cīņu. Nedrīkst hg7 un de7 12. ba5 dēļ. 12. ba3? Šis gājiens noved bal­tos pie sliktas pozī­cijas. Vajadzēja 2. ba5 bc5! 3. ba3 bc7 4. cb4
cd4 5. ab2 hg5 6.. ed2 gf6 7. bc3 d:b2 8. a:cl hg7 9. cb2 gh6 10. ba3 ab6 11. dc3, liekot melnajiem ar pa­reizu aizsardzību pa­nākt vienīgo neizšķirtu.
12. . . . bc7 13. ba5 cd6 14. a:c7 d:b8 15. ab4 ab6 16. ab2 hg5 17. ba3 gf6 18. ed2? Izšķiroša kļūda. Ne­izšķirtu varēja panākt 18. ba5 bc5 19. ab6 c:a7 20. cd4 e:c3 21. g:g7 h:f6 22. fe3 ab6 23. ef2, un ar pre­cīzu spēli baltie var stāvokli izlīdzināt. 18. . . . bc7 19. de3 f:d.2 20. c.el gf4 21. ed2 fg5 22. dc3 hg7. un baltie padevās.


Attēlā: A. ANDREIKO (pa kreisi) partijā ar Igau­nijas čempionu J. KESKERU.
V. Prikuļa (Rīga) foto

PSRS sporta meistars V. Romānovs spēlē ar I. Iļjašenko (Liepāja), čempionāta laikā Iļjašenko izpildīja PSRS meistarkandidāta normu.
Ē. Kārkliņa (Rīga) foto

Komunists (Liepāja), Nr.108 (01.06.1960)

A. Andreiko – republikas dambretes čempions.
Šajās dienās Rīgā noslēdzās Latvijas PSR XV dambretes čempionāts. Čempionātā asa cīņa par pirmo vietu notika starp sporta meistaru A. Andreiko un vairākkārtējo Liepājas pilsētas čempionu I. Iļjašenko. A. Andreiko cīnījās aktīvāk un ar 10 punktiem no 13 iespējamiem izcīnīja republikas čempiona nosaukumu. Izcilu panākumu guva Latvijas PSR IV masu dambretes turnīra uzvarētājs I. Iļjašenko, nezaudējot nevienu partiju, ar 9 1/ 2 punktiem izcīnīja otro vietu, atstājot aiz sevis četrus sporta meistarus – pieckārtējo republikas čempionu V. Romanovu, A. Subotinu, V. Agranovu un P. Popovu. Par labākajiem sasniegumiem šā gada republikas dambretes turnīros I. Iļjašenko iedalīts Latvijas PSR izlases komandā, kura septembrī cīnīsies Kišiņevā PSRS komandu meistarsacīkstēs.
Labus rezultātus uzrādīja otrs Liepājas pilsētas pārstāvis A. Goļmans, kas ar 7 punktiem spēcīgajā konkurencē ieņēma 7. vietu.
A. Kuks

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.58 (19.05.1960)


SĀCIES LATVIJAS 15. DAMBRETES ČEMPIONĀTS.

Latvijas PSR 15. dambretes čempionāta finālā piedalās 5 sporta meistari, 1 meistarkandidāts un 8 pirmās klases riambretisti. Izlozes kārtība sekojoša: 1. O. Šuhs (Tukums), 2. A. Voiceščuks, 3. V. Agranovs, 4. I. Iļjašenko (Liepāja), 5.Ē. Guļāns, 6. N. Segals, 7. Ē. Kārkliņš, 8. V. Romanovs, 9. P. Popovs, 10. A. Subotins, 11. A. Andreiko, 12. G. Grīntāls, 13. V. Vinogradovs, 14. A. Goļmans (Liepāja). 
Pirmajā kārtā Golmans uzvarēja Šuhu. Subotins uzvarēja Guļānu. Popovs – Segalu, Voiceščuks –  Vinogradovu un Kārkliņš pag. gada čempionu Romanovu. Neizšķirti beidzās Grīntāla  – Agranova un  Iļjašenko –  Andreiko cīņa.
Otrajā kārtā labi veicās meistariem. Agranovs pieveica Vinogradovu, Andreiko – Guļānu, Subotins  – Segalu un Romanovs – Goļmanu. Otro uzvaru, pārspējot Šuhu, guva jaunatnes izlases dalībnieks Voiceščuks. Grintāla – Iļjašenko partija beidzās neizšķirti. Popova Kārkliņa partija atlikta.

Padomju Jaunatne, Nr.106 (31.05.1960)

ANDREIKO – REPUBLIKAS ČEMPIONS.
Republikas 15. dambretes čempionāta 11. kārtā Andreiko uzvarēja Šuhu un panāca līderi Iļjašenko, kas cīnījās neizšķirti ar Romanovu. Voiceščuks neizšķirtā stāvoklī kļūdījās un zaudēja Subotinam, bet Goļmans — Segalam. Neizšķirti beidzās Popova — Agranova, Kārkliņa — Guļāna un Grīntāla — Vinogradova partijas. 12. kārtā pirmo uzvaru guva Šuhs pret Grīntālu. Andreiko pārspēja Voiceščuku, Segals — Kārkliņu un Golmans — Vinogradovu. Neizšķirti šoreiz noslēdzās trīs partijas (Agranovs — Subotins, Iļjašenko — Popovs un Guļāns — Romanovs). 13. kārtā Grīntāls guva punktu pret Voiceščuku, Golmans pret Kārkliņu un Šuhs pret Vinogradovu. Līderi — Andreiko ar Agranovu un Iļjašenko ar Subotinu — cīnījās neizšķirti. Romanovs uzvarēja Segalu un Popovs — Guļānu. Latvijas PSR čempiona nosaukumu izcīnīja 17 gadus vecais sporta meistars Andris Andreiko ar 10 punktiem no 13 iespējamiem. Otrajā vietā lerindojās Liepājas Čempions I. Iļjašenko, atpaliekot no uzvarētāja par puspunktu. Trešo — ceturto vietu dalīja pagājušā gada čempions V. Romanovs un eksčempions A. Subotins ar 9 punktiem. Agranovs bija piektais (8,5 punkti) un Popovs — sestais (8 punkti).
L. Kaisals

E. Kārkllņa fotoattēliAttēlā: republikas eksčempions dambretē V. Romanovs un liepājnieks I. Iļjašenko. Viņi iekļuva republikas Izlases komandā un cīnīsies Vissavienības sacensībās. Vidū — tukumnieks O. Šuhs.

Padomju Jaunatne, Nr.99 (21.05.1960)

Latvijas PSR 15. dambretes čempionāta otrajā kārtā tikai viena partija (Grīntāls—Iļjašenko) beidzās neizšķirti. Sekmīgi cīnījās meistari: Romanovs uzvarēja Goļmanu. Subotins — Segalu,  Andreiko — Guļānu un Agranovs — Vinogradovu. Republikas Jaunatnes izlases komandas pārstāvis Voicešcuks pieveica Šuhu. Popova — Kārkliņa partija atlikta. Trešaja kārtā Voiceščuks izcīnīja uzvaru prat Goļmanu. Agranovs sagādāja trešo zaudējumu Šuham, bet Iļjašenko —Vinogradovam. Guļāna — Grīntāla, Segala-Andreiko,  Kārkliņa —Subotina un Romanova — Popova
partijas beidzās neizšķirti. Izspēlējot pirmās kārtas atlikto partiju, Kārkliņš interesantā cīņā pārspēja iepriekšējā gada republikas čempionu Romanovu. Ceturtajā kārtā Voiceiščuks  zaudēja Agranovam, Romanovs uzvarēja Subotinu, bet Iļjašenko— Šuhu. Pārēlās četras partijas (Andreiko— Kārkliņš, Goļmans – Popovs, Grīntāls— Segals
un Vingradovs — Guļāns) beidzās neizšķirti. Pēc četrām kārtām vadībā ir Agranovs ar 3.5 punktiem.
I. Kaisals

Rīgas Balss, Nr.122 (24.05.1960)

TRĪS LĪDERI.

Republikas dambretes čempionātā izspēlētas jau 8 kārtas. Vadībā ar 6 punktiem izvirzīiušies meistari Agranovs, Andreiko un I klases dambretists Iļiašenko (Liepāia). Meistaram Romanovam ir 5.5 p., bet meistariem Popovam un Subotinam – pa 5 punktiem.

Atbildēt