LDF protokols Nr.01/11/2021

07.11.2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.01/11/2021
2021.gada 1.novembrī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis,
Raivis Paegle, Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Pēteris Freidenfelds,
Ilmārs Visockis, Inga Bernāte, Edgars Ratnieks, Roberts Misāns, Dzintars Kaņeps.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. FMJD Izpildkomitejas Ģenerālsekretāra R.Misāna informācija par FMJD darba aktualitātēm.
Informē R.Misāns.
2. Par izdevumu segšanu Latvijas dambretistiem, ņemot vērā rezultātus pasaules čempionātā
Bulgārijā. Informē R.Paegle.
3. Par Latvijas pārstāvju dalību pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē Szklarska
Poreba (Polija). Informē R.Paegle.
4. Par LDF sacensību kalendāra 2022.gadam apstiprināšanu. Informē R.Paegle.
5. Par atbalstu J.Rūtiņa izstrādātās dambretes grāmatas publicēšanai. Informē V.Vesperis.
6. Par LDF sportistu reģistra izveidi un publicēšanu. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
7. Par LDF dambretes Gada laureāta nomināciju skaitu un kritērijiem, kā arī norises formātu.
Informē V.Vesperis.
8. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai R.Misāna sniegto informāciju par FMJD aktualitātēm, tai skaitā budžeta
jautājumiem, sadarbību ar IDF un tuvākajā laikā plānotajām sacensībām.
2.1. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu izdevumu kompensēšanai par pasaules čempionāta 64
lauciņu dambretē rezultātiem 50 % apmērā no maksimāli iespējamās summas sportistiem vai to
pārstāvjiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, vienlaikus izpildoties LDF noteiktajiem valstu
skaita un dalībnieku skaita kritērijiem.
2.2. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu izdevumu kompensēšanai par pasaules čempionāta 64
lauciņu dambretē rezultātiem 25 % apmērā no maksimāli iespējamās summas sportistiem vai to
pārstāvjiem, kuri iekļuvuši godalgotajā trijniekā, neatkarīgi no tā, vai izpildījušies LDF noteiktie
valstu skaita un dalībnieku skaita kritēriji.
3.1. Apstiprināt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu
dambretē Szklarska Poreba (Polija) un iesniegt atbilstošu pieteikumu turnīra organizatoriem.
3.2. Apstiprināt par Latvijas delegācijas pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē
vadītāju Raimondu Vipuli.
3.3. Apzināt informāciju par sportistu pavadošajām personām un treneriem pasaules jauniešu
čempionātā 100 lauciņu dambretē un iesniegt to turnīra organizatoriem.
4.1. Apstiprināt LDF sacensību kalendāru 2022.gadam un publicēt to LDF mājaslapā.
5.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju, ka LDF atbalsts pašlaik nav nepieciešams,
bet nākotnē varētu tikt izskatīts jautājums par turpmāku sadarbību dambretes literatūras izdošanā.
6.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto provizorisko informāciju par sportistu reģistra
veidošanas nosacījumiem, tai skaitā par dalības sacensībās uzskaites nepieciešamību. Pēc
oficiālas LSFP informācijas saņemšanas uzsākt darbu pie sportistu reģistra sagatavošanas.
7.1. Apstiprināt LDF Gada laureāta nominācijas.
7.2. Apstiprināt LDF kritēriju un punktu aprēķinu sistēmu LDF Gada laureāta sportistu un
dambretes centru noteikšanai.
7.3. Informēt LDF juridiskos biedrus un trenerus par nominācijām, kurām iespējams izvirzīt
kandidātus, kā arī aicināt iesniegt priekšlikumus par kandidatūrām šajās nominācijās līdz
1.decembrim.
7.4. Apstiprināt, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, LDF Gada Laureāta pasākums netiks
rīkots, LDF Gada Laureāti tiks izziņoti LDF mājaslapā un Facebook kontā, balvas tiks nodotas
LDF Gada laureātiem personīgi vai nosūtītas pa pastu.
8.1. Apstiprināt, ka, ja pēc 2021.gada 15.novembra būs atļauts rīkot klātienes sacensības, pēc
iespējas drīz rīkot Latvijas komandu čempionātus 100 lauciņu dambretē un 64 lauciņu dambretē,
Latvijas čempionātus ātrspēlē 100 lauciņu dambretē un 64 lauciņu dambretē.
8.2. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 8.decembrī, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.20.55.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt