Valdes sēdes protokols Nr.07/06/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.07/06/2021

2021.gada 7.jūnijā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Inga Bernāte, Ilmārs Visockis, Juris Dombrovskis, Pēteris Gailāns.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par LDF valdes reglamentu. Informē V.Vesperis.
2. Par LDF sacensību tiesneša asistenta tiesību piešķiršanu. Informē R.Paegle.
3. Par U.Ābeltiņa apstiprināšanu par LDF Ētikas komisijas locekli. Informē V.Vesperis
4. Par Tiesnešu komitejas vadītāja ievēlēšanu. Informē V.Vesperis
5. Par LDF budžeta izdevumu tāmi un finansēšanas plānu 2021.gadam. Informē R.Paegle
6. Par iespēju pieteikties uz FMJD sacensību organizēšanu 2022. un 2023.gadā. Informē V.Vesperis
7. Dambretistu reģistra izveide un priekšlikumi reģistrā iekļauto dambretistu uzskaites principiem.
Informē V.Vesperis
8. Diskusija par klātienes sacensību alternatīviem risinājumiem, ja jūlija sākumā klātienes sacensības
joprojām nav atļautas. Informē R.Paegle
9. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.

Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt LDF valdes reglamentu.
2.1. Piešķirt LDF sacensību tiesneša asistenta nosaukumu Annai Krapivinai, Jevgeņijam
Matvejevam, Tatjanai Arolei, Maksimam Gavlasam.
2.2. Papildināt LDF tiesnešu un tiesnešu asistentu reģistru ar 2.1.punktā minētajām personām.
3.1. Apstiprināt Uldi Ābeltiņu par LDF Ētikas komisijas locekli.
4.1. Apstiprināt Raivi Paegli par Tiesnešu komitejas vadītāju.
5.1. Apstiprināt LDF budžeta tāmi un finansēšanas plānu 2021.gadam, uzdot R.Paeglem iesniegt
apstiprināto budžeta tāmi Latvijas sporta federāciju padomei.
5.2. Apstiprināt valdes sēžu starplaikā pieņemto lēmumu par darba līguma noslēgšanu ar R.Paegli.
5.3. Nākamajā valdes sēdē izskatīt jautājumu par nosacījumiem dalības maksas segšanai pasaules un
Eiropas čempionātu dalībniekiem.
6.1. Uzdot V.Vesperim, piedaloties FMJD Ģenerālajā Asamblejā, pieteikt Latviju kā kandidātu
pasaules čempionāta rīkošanai ātrspēlē un ātrajā dambretē (rapid).
7.1. Atbalstīt, ka sportistu reģistrs tiek veidots divās daļās publiskā daļa un nepublicējamā daļa.
7.2. Atbalstīt, ka sportistu reģistra publiskajā daļā tiek iekļauti tie sportisti, kuri regulāri trenējas, tiem
ir treneris, kā arī tie pēdējā gada laikā ir piedalījušies novada līmeņa, reģionāla līmeņa, valsts
līmeņa vai starptautiskās sacensībās.
7.3. Atbalstīt, ka sportistu reģistra publiskajā daļā tiek iekļauta šāda informācija par sportistu – vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, sporta klase, bet pārējā informācija tiek uzturētanepublicējamā daļā.
8.1. Aptaujāt LDF juridiskos biedrus un dambretes trenerus par plānoto spēlētāju pārstāvību Latvijas
čempionāta 64 lauciņu dambretē atlases turnīros. Pēc informācijas apkopošanas pieņemt lēmumu
par sacensību norisei nepieciešamo telpu skaitu un lielumu. Sagatavot vēstuli Izglītības un
zinātnes ministrijai ar lūgumu izņēmuma kārtā kā pilotprojektu organizēt Latvijas čempionāta 64
lauciņu dambretē jauniešiem atlases turnīru un organizēt Latvijas čempionāta 64 lauciņu dambretē
jauniešiem situācijā, ja paredzams, ka sacensības telpās jūlija sākumā nebūs atļautas. Kā
alternatīvu risinājumu sagatavot iespēju nepieciešamības gadījumā sacensības rīkot ārtelpās.
9.1. Nosūtīt LDF juridiskajiem biedriem un treneriem V.Budreikas sagatavoto nacionālās reitingu
sistēmas aprakstu komentāru un priekšlikumu sniegšanai, izskatīt jautājumu par nacionālo
reitingu sistēmu nākamajā valdes sēdē.
9.2. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 5.jūlijā, plkst.19.00, attālināti.

Sēde slēgta plkst.22.05.

Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt