Jaunumi no LDF

18.05.2021

Provizoriskais sacensību kalendārs 2021.gadam.

LDF 5.maija kopsapulces protokols.

Izmainītie jaunie LDF statūti.

LDF valdes sēdes protokols Nr.10/05/2021

2021.gada 10.maijā, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Inga Bernāte, Ilmārs Visockis, Raimonds Vipulis. Sēdē vēl piedalās arī Roberts Misāns, Zigrīda
Liepiņa.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par Priekuļu vidusskolas iesniegumu. Informē R. Paegle.
2. Par LDF pieteikumu FMJD Ģenerālās Asamblejas darba kārtībai attiecībā uz FMJD lēmumiem
par pasaules čempiona titula mača pārcelšanu un LDF priekšlikumiem FMJD Statūtu Pielikumam
Nr.17 attiecībā uz pasaules čempiona titula mača organizēšanas un norises nosacījumiem. Informē V.
Vesperis.
3. Par LDF pārstāvību FMJD Ģenerālajā Asamblejā un kandidatūrām uz FMJD izpildpadomes
(FMJD Executive Council) amatiem. Informē V. Vesperis.
4. Par LDF sacensību kalendāru 2021.gadam un tā turpmāko plānošanu. Informē R. Paegle.
5. Par LDF piešķirtā augstu sasniegumu sporta finansējuma sadalījumu. Informē R. Paegle.
6. Par finansējuma piešķiršanu izdevumu segšanai Eiropas čempionāta godalgoto vietu ieguvējiem.
Informē R. Paegle.
7. Par pieteikumu sagatavošanu Rīgas domes konkursam par Rīgas meistarsacīkšu pieaugušajiem un
jauniešiem rīkošanu. Informē R. Paegle
8. Par LDF valdes reglamenta projektu. Informē V. Vesperis.
9. Par regulējuma nepieciešamību attiecībā uz priekšrocībām LDF juridiskajiem biedriem. Informē
V. Vesperis.
10. Citi jautājumi.
Sapulcē nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai Z.Liepiņas sniegto informāciju un uzņemt Priekuļu vidusskolu par LDF
juridisko biedru.
2.1. Atbalstīt LDF pieteikumu FMJD Ģenerālās Asamblejas darba kārtībai attiecībā uz FMJD
lēmumiem par pasaules čempiona titula mača pārcelšanu un LDF priekšlikumus FMJD Statūtu
Pielikumam Nr.17 attiecībā uz pasaules čempiona titula mača organizēšanas un norises
nosacījumiem.
2.2. Uzdot V.Vesperim nosūtīt FMJD LDF pieteikumu FMJD Ģenerālās Asamblejas darba kārtībai
LDF priekšlikumus FMJD Statūtu Pielikumam Nr.17.
3.1. Izvirzīt Robertu Misānu par kandidātu FMJD ģenerālsekretāra amatam un nosūtīt attiecīgu
informāciju FMJD .
3.2. Uzdot V.Vesperim pārstāvēt LDF un piedalīties lēmumu pieņemšanā FMJD Ģenerālajā
Asamblejā 2021.gada 3.jūlijā.

4.1. Apstiprināt piedāvāto sacensību kalendāra B variantu, paredzot uzsākt klātienes sacensības no
12.jūnija. Ja nebūs iespējams savlaicīgi sarīkot klātienes sacensības atlasei uz pasaules jauniešu
čempionātu 64 lauciņu dambretē, izvērtēt situāciju un apzināt Latvijas dambretistu dalības
iespējas, kā arī lūgt treneru komitejai piedāvāt risinājumu, kā šādā situācijā sadalīt organizatora
finansējumu starp spēlētājiem katrā vecuma grupā.
5.1. Apstiprināt augstu sasnieguma sportam piešķirtā finansējuma apjomu un sadalījumu starp
sportistiem, paredzot, ka finansējums primāri novirzāms sacensību izdevumu segšanai.
6.1. Izskatot Roberta Misāna iesnieguma iesniegumu par sacensību izdevumu segšanu saistībā ar
dalību un iegūtajām godalgotajām vietām Eiropas jauniešu čempionātā, atbalstīt finansējuma
piešķiršanu čempionāta dalībnieku sacensību izdevumu segšanai 1492.50 EUR.
7.1. Uzdot R. Paeglem un V. Vesperim sagatavot un iesniegt LDF pieteikumu Rīgas Domes
izsludinātajam konkursam, paredzot Rīgas meistarsacīkšu rīkošanu pieaugušajiem un jauniešiem
100 lauciņu dambretē.
8.1. Organizēt valdes iekšējo diskusiju par valdes locekļu pienākumu sadalījumu un nākamajā valdes
sēdē apstiprināt LDF valdes reglamentu.
9.1. Noteikt, ka LDF juridiskajiem biedriem ir šādas priekšrocības – a) zemākas LDF organizēto
sacensību maksas; b) dalība LDF organizētajos informatīvajos un apmācību pasākumos bez maksas;
c) dambretes literatūras un citu dambretes materiālu piešķiršana (ja tādi tiek izsniegti) bez maksas; d)
pieejams līdzfinansējums treneru izglītībai.
10.1. Sagatavot Latvijas dambretistu reģistrā iekļaujamo sportistu sarakstu, nosūtīt to juridiskajiem
biedriem un treneriem precizēšanai un sporta klašu fiksēšanai. Panākot vienošanos un sadarbībā
ar Turnīru komitejas pārstāvi P. Gailānu izvērtēt pēdējo divu gadu klātienes turnīru rezultātus un
noteikt visu dambretistu sporta klases un sporta titulus.
10.2. Nākamo LDF valdes sēdi plānot 2021.gada 7.jūnijā, plkst.19.00, attālināti.

Sēde slēgta plkst.21.10.

Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

 

Atbildēt