LDF Valdes sēdes protokols Nr.06/04/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.06/04/2021

2021.gada 6.aprīlī, plkst.18.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē pārstāvēti 4 no 4 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Inga Bernāte, Juris Dombrovskis, Pēteris Freidenfelds, Raimonds Vipulis, Jānis Štāls, Raimonds
Millers.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

1. Par LDF sacensību kalendāru 2021.gadam un tā plānošanu.
2. Par LDF budžetu 2021.gadam un tā plānošanu.
3. Par biedrības “Dambrete” un SIA “Domātprieks” iesniegumiem.
4. Par vakantā LDF valdes locekļa amata aizpildīšanu un LDF statūtu grozījumiem.
5. Par Latvijas izlases sportistu saraksta apstiprināšanu.
6. Par LDF priekšlikumiem FMJD Ģenerālajai Asamblejai.
7. Par LDF dambretistu reģistra izveidi.
8. Par regulējuma nepieciešamību attiecībā uz priekšrocībām LDF juridiskajiem biedriem.
9. Par LDF komiteju veidošanu.
10. Par LDF valdes reglamenta izstrādi.
11. Citi jautājumi.
Sapulcē nolēma:
1.1.Konceptuāli atbalstīt sagatavoto LDF sacensību kalendāra projektu.
1.2. Nosūtīt konceptuāli atbalstīto LDF sacensību kalendāra projektu LDF juridiskajiem biedriem
viedokļa un priekšlikumu izteikšanai līdz 2021.gada 03.maijam.
1.3. Konsultēties par LDF sacensību kalendāra projektu ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Skolu
sporta federāciju un Latvijas sporta veterānu-senioru savienību.
1.4. Apkopot saņemtos priekšlikumus un izskatīt LDF sacensību kalendāra projektu nākamajā LDF
valdes sēdē. Parādoties iespējai rīkot klātienes sacensības ātrāk kā paredzēts, paredzēt steidzami
pārskatīt sacensību kalendāru.
2.1. Konceptuāli atbalstīt LDF budžeta provizorisko sadalījumu un uzsākt darbu pie detalizēta
budžeta sadalījuma izstrādes.
2.2. Lūgt juridiskos biedrus sniegt idejas par nepieciešamiem ieguldījumiem dambretes attīstībai.
3.1. Uz iesnieguma pamata ar lūgumu izstāties no LDF juridiskajiem biedriem, izslēgt biedrību
“Dambrete” no LDF juridiskajiem biedriem, kā arī Robertu Misānu no LDF Ētikas komisijas un
Treneru komitejas.
3.2. Uz iesnieguma pamata ar lūgumu izstāties no LDF juridiskajiem biedriem, izslēgt SIA
“Domātprieks” no LDF juridiskajiem biedriem, kā arī Oļesju Abdullinu no LDF Treneru
komitejas.

4.1. Izsludināt LDF kopsapulces sasaukšanu 2021.gada 5.maijā, plkst. 19.00, darba kārtībā paredzot
jautājumu par piektā LDF valdes locekļa vēlēšanām.
4.2. Izsludināt pieteikšanos uz vakanto LDF valdes locekļa amatu, pieteikumus paredzot iesniegt līdz
26.aprīlim uz elektroniskā pasta adresi valde@dambrete.lv.
5.1. Apstiprināt Latvijas izlases sportistu sarakstu, LDF klātienes treniņu Latvijas izlases sportistiem
drošības protokolu un publicēt tos LDF mājaslapā.
6.1. Lūgt V.Vesperim uz nākamo valdes sēdi sadarbībā ar G.Valneri un sazinoties ar citu valstu
dambretes federācijām sagatavot LDF vēstules projektu FMJD, paredz ietvert tajā prasību izskatīt
jautājumu par FMJD lēmumiem attiecībā uz pasaules čempiona titula maču, priekšlikumus par
grozījumiem FMJD noteikumu 17.pielikumā attiecībā pasaules čempiona titula mača norises
nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā priekšlikumus par iespējamām kandidatūrām uz FMJD
Izpildpadomes locekļu amatiem.
7.1. Pieņemt zināšanai informāciju par dambretistu reģistra veidošanas nepieciešamību, kā arī
konceptuāli atbalstīt reģistra veidošanu no publiskās daļas, kurā tiktu ietverts sportista vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, un nepubliskojamās daļas, kurā tiktu ietverta plašāka informācija.
8.1. Uzsākt darbu pie priekšlikuma dokumentam, kurā tiktu definētas iespējas labvēlīgāku
nosacījumu noteikšanai LDF juridiskajiem biedriem attiecībā uz dalību LDF pasākumos un LDF
organizētās sacensībās.
9.1. Izveidot LDF Turnīru komiteju un aicināt juridiskos biedrus un trenerus iesaistīties Turnīru
komitejas darbā, paredzot visu valsts reģionu pārstāvju dalību Turnīru komitejas darbā.
9.2. Papildināt LDF sacensību organizēšanas noteikumus ar nosacījumiem LDF Turnīru komitejas
darbībai un tās funkcijām.
9.3. Aicināt juridiskos biedrus un trenerus izvērtēt iespēju iesaistīties LDF Ētikas komisijas sastāvā,
ņemot vērā, ka Ētikas komisijā ir vakants viens komisijas locekļa amats.
10.1. Lūgt V.Vesperim sadarbībā ar R.Paegli un J.Matvejevu izstrādāt valdes reglamenta projektu,
kurā noteiktu valdes darba principus un kompetenču sadalījumu.
11.1. Paredzēt, ka Latvijas sportisti var piedalīties dambretes sacensībās “Zelta kauliņš” Baltkrievijā
2022.gada janvārī, ja to pieļauj Covid-19 izplatību ierobežojošie nosacījumi un nav noteikti varas
iestāžu aizliegumi dalībai sacensībās Baltkrievijas valsts teritorijā.
11.2. Lūgt V.Vesperim sazināties ar Latvijas Sporta federāciju padomi, lūdzot rast iespēju iesaistīties
LSFP darba grupā saistībā ar prioritāro sporta veidu kritēriju noteikšanu.
11.3. Nākamo LDF valdes sēdi plānot 2021.gada 10.maijā, plkst.18.00, attālināti.

Sēde slēgta plkst.22.00.

Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt