LDF valdes vēlēšanas

27.martā notiks LDF kopsapulce, kurā notiks valdes vēlēšanas.

Uz 5 valdes locekļu vietām pieteikušies 10 pretendenti, tā kā paredzama sīva cīņa, jo kopsapulces kārtībā, pirms balsošanas, arī paredzēts balsojums par esošo 7 valdes locekļu skaita samazinājumu uz 5, kas visticamāk arī realizēsies. No kuriem 4 ir esošie valdes locekļi Vladislavs Vesperis, Kārlis Ozols, Raivis Paegle un Vitauts Budreika, 2 bijušie LDF valdes priekšsēdētāji Roberts Misāns un Pēteris Freidenfelds, kā arī 4 jauni dalībnieki Oļesja Abdullina, Edijs Novickis, Jevgeņijs Matvejevs un Marija Magdalēna Nereda.  Divi no pretendentiem  tēmē uz valdes priekšsēdētāja amatu: esošais valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis, kā arī Roberts Misāns.  Valdes locekļus atklātā balsojumā ievēlēs LDF sastāvā ietilpstošās biedrības, precīzāk viens biedrības pilnvarotais pārstāvis no katras biedrības. Pašlaik LDF sastāvā ietilpst  20 biedrības. Tātad ideālā gadījumā, ja visas biedrības piedalās kopsapulcē, tad balsojumā piedalīsies 20 balsis. Kā novērotāji varēs piedalīties pārējie  biedrību pārstāvji, kuri būs pilnvaroti, bet pašās vēlēšanās piedalīties nevarēs.

Katrs no pretendentiem arī pielicis klāt formulējumu, kādēļ vēlas piedalīties vēlēšanās.

Vladislavs Vesperis: vēlētos turpināt jau iesākto darbu dambretes attīstības labā. Līdz šim esmu savu darba ieguldījumu sniedzis ar kopējā valdes darba virzīšanu, un koordinēšanu, sadarbību ar starptautiskajām dambretes organizācijām, Latvijas sporta federāciju padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un dažādām organizācijām Latvijā, nodrošinājis regulāru saziņu ar juridiskajiem biedriem un dambretes aktīvistiem par aktuālajiem dambretes dzīves jautājumiem, centies piesaistīt atbalstītājus sacensību organizēšanai, kā arī strādājis pie vairāku LDF  dokumentu sagatavošanas, tai skaitā sacensību organizēšanas noteikumi, Ētikas kodeksa pilnveidošana, sacensību tiesnešu tiesību piešķiršanas kārtība, sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas kārtība. Galvenie mērķi dambretes attīstībai ir augstāka dambretes sporta masveidība Latvijā, Latvijas dambretistu sasniegumu noturēšana un turpmāka  paaugstināšana, kā arī dambretes popularitātes veicināšana bērnu un jauniešu vidū un Latvijas sabiedrībā kopumā.

Kārlis Ozols:  vēlētos turpināt jau iesākto darbu dambretes attīstības labā. Līdz šim esmu savu darba ieguldījumu sniedzis sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes novērtēšanas dienestu un visām sporta skolām, kurās notiek jauno dambretistu sagatavošana. Kā dambretes eksperts esmu piedalījies visu šo sporta skolu akreditācijās. Visas tās akreditētas uz maksimālo 6 gadu termiņu. Izveidojies ļoti labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar sporta skolu vadībām un IKVD speciālistiem. Iespēju robežās vairākiem treneriem esmu dāvājis metodiskos izdales materiālus, plānus un arī dambretes inventāru. Esmu organizējis vairākas dambretes sacensības, veicis tiesneša pienākumus. Mani labākie audzēkņi regulāri pārstāvējuši valsti starptautiskās sacensībās. Pēdējos desmit gadus esmu bijis visu jauno dambretes treneru kvalifikācijas darbu vadītājs, kā arī pēdējos 15 gadus esmu piedalījies visās LDF valdes sēdēs. Galvenie mērķi dambretes attīstībai ir augstāka dambretes sporta masveidība Latvijā, Latvijas dambretistu sasniegumu noturēšana un turpmāka  paaugstināšana, kā arī dambretes popularitātes veicināšana bērnu un jauniešu vidū un Latvijas sabiedrībā kopumā.

Oļesja Abdullina:
– Attīstīt un pilnveidot jaunu dambretes treniņu vadīšanas metodi, izmantojot digitālās pasaules dotās iespējas;
– Reģionu attīstība un jaunu pilsētu iesaiste dambretes pasaulē, ko sniedz attālinātu treniņu precesas iespējas;
– Jaunu treneru piesaiste, izveidojot ekosistēmu, kas ļauj gūt finansiālo attalgojumu, kas mērāms virs valsts vidējā, radot dambretes trenera profesiju, kā līdzvērtīgu un iekārojamu jauniešiem.
– Digitālās platformas izveide, kas paredzēta treniņu vadībai un iekļauj metodiskos materiālus, video lekcijas un citas iespējas, kas ļauj treneriem gan vadīt nodarbības, gan bērniem patstāvīgi darboties, vienlaicīgi treneriem redzot bērna iesaisti, progresu un pavadīto laiku pie vingrinājumiem.

Pēteris Freidenfelds:

Pamatojoties uz pienesumu Latvijas dambretei pēdējo daudzu gadu attīstībā un viņa kā Trenera augstos sasniegumus. Liela pieredze un zināšanas, ko nevar  atstāt neizmantotu un neatstātu mantojumā nākamajām paaudzēm, neuzlikot tās sauksim vienkāršos vārdos uz papīra. LDF valdes sastāvā būs lielāka atbildība uzstādīto mērķu sasniegšanā, kā arī viennozīmīgi lielākas iespējas esot oficāla amata statusā. Mērķi kā galvenie uzdevumi:

  • Skaidrs redzējums un definēšana, ko dod dambrete!
  • Dambretes vieta izglītības sistēmā. Kādas ir iespējas un kā sasniegt rezultātu.
  • Izejot no pirmā punkta, pakārtojot divus virzienu uz masu sportu jeb vispārējo attīstību un augstu sasniegumu sportu treniņu programmas izveide un metodisko materiālu apkopojums.

Marija Magdalēna Nereda: Esmu viena no retajiem jauniešiem, kuri pārejot no jauniešu uz pieaugušo sportu  ir turpinājusi gan aktīvi spēlēt, gan iestājusies augstskolā, lai studētu trenera profesiju. Savu turpmāko dzīvi esmu gatava saistīt ar dambreti, kļūstot par treneri, gan arī iesaistoties operatīvajā darbībā, attīstot sevis virzītus projektus un palīdzot valdes darbā kopumā.

Mērķi:

1. Turnīru sistēmas izveide un organizēšana izglītības iestādēs:
a. Pirmsskolas vecuma bērniem;
b. Skolu vecuma bērniem;
c. Universitātēs.
Daudzi atzīst, ka ļoti būtisks dambretes pasaules attīstības posms ir saistīts ar integrēšanos izglītības sistēmā. Kā vienu svarīgu lietu ar ko var sākt ir turnīru organizēšana vecāko grupu pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolu vecuma bērniem. Līdzīgi, kā ir dažādi projekti jau šobrīd skolās, tad arī LDF varētu izsludināt pieteikšanos Latvijas mēroga skolu čempionātam, kur sākotnēji turnīri notiktu iekš klases, labākie tiktu izvirzīti uz skolu čempionātu un beigās organizēti jau Latvijas skolu čempionāts. Esmu gatava šo projektu koordinēt un ņemt dalību pašā organizēšanā. Šis projekts noteikti varētu piesaistīt vēl jo vairāk jaunos dambretistus un radīt interesi par dambreti vēl pilsētās, kur tas aktīvi netiek darīts. Zinu, ka līdzīgs čempionāts šobrīd notiek ik gadu Bauskā, bet tas nav LDF koordinēts un ir balstīts jau uz esošajām skolām, kur spēlē dambreti, bet šī turnīra mērķis būtu iesaistīt jaunas pilsētas un skolas. Tik pat svarīgi man šķiet ir neaizmirst par studentiem, kuriem turnīru paliek aizvien mazāk, bet ir virkne jauniešu, kuri labprāt arī studentu gados uzspēlētu un aizstāvētu savu augstskolu.
2. Esmu sertificēta IDF tiesnese un skatoties uz notiekošajiem turnīriem Latvijā, tad ir tikai daži aktīvi tiesneši, kas nepārtraukti tiesā turnīrus. Vēlos iesaistīties šajā procesā un uzskatu, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp tiesnešiem, kas apmainās ar idejām. Esmu gatava biežāk organizēt tiesnešu seminārus, piesaistot vadošos šī brīža tiesnešus Latvijā.
3. Darbs ar interneta resursiem. Esmu gatava uzņemties mājas lapu un sociālo tīklu attīstības virzību un uzturēšanu. Šobrīd informācija mājaslapā bieži vien ir faktu pieminēšana, bet trūkst papildus satura, kas liktu atgriezties uz mājas lapu arvien biežāk. Šim mērķim uzskatu, ka ir jāatrod lielāks cilvēku resurss, kas iesaistos interesanta satura radīšanā kā intervijas, kombināciju risināšanas konkursi, vēsturiskie raksti par mūsu un pasaules dambretes zvaigznēm, analītiskie raksti, informācija par pasaulē notiekošo utt.

Jevgeņijs Matvejevs:

Pateikties visai Latvijas dambretes kustībai par sevis – kā personības attīstīšanu.

Dalīties pieredzē stratēģiskās vadīšanas jomā, izstradāt kopā ar valdes komandu ilgspējīgu Latvijas dambretes attīstības plānu un tiekties tā īstenošanai.

Pamata fokusu likt uz digitālās transformācijas jautājumiem sacensību un treņinprocesu rīkošanā.

Edijs Novickis: Līdz šim pēdējos gadus esmu bijis viens no aktīvākajiem turnīru un pasākumu organizatoriem un tiesnešiem. Kā sertificēts nometnes vadītājs esmu organizējis, cik man zināms, vienīgās dambretes nometnes pēdējo gadu ietvaros:
• 2019. gadā sadarbībā ar LDF;
• 2020. gadā sadarbībā ar dambretes skolu “Domātprieks;
Pērn iniciēju arī pirmās video lekcijas, kur tika pieaicināti vadošie Latvijas dambretisti 64 lauciņu dambretē Guntars Purviņš un 100 lauciņu dambretē Guntis Valneris.
Aktīvi esmu arī uzturējis dambretes portālu, informējot dambretistus par ziņām ne tikai Latvijas mērīgā, bet arī pasaulē.
Darbojoties LDF valdes sastāvā vēlos attīstīt un būt atbildīgam par:
• Vietēju un starptautisku turnīru organizēšanas sistēmas izveidi un vadību;
• Latvijas mēroga nometņu un meistarklašu organizēšanu;
• Latvijas tiesnešu regulāru apmācību par jaunākajām iespējām, ko sniedz pasaules federācijā atzīta izložu programma. Un vietējo turnīru reitingu apskaitīšana FMJD paredzētajai sistēmai.

• Vispusīga un iesaistoša satura izveidei interneta resursu vajadzībām.
Kā savas spēcīgās puses varu minēt precizitāti un atbildību. Sarežģītās situācijās neapjūku un spēju ātri atrast piemērotu risinājumu. Lieliski pārzinu krievu un angļu valodu, tādēļ viegli varu komunicēt ar citu valstu federācijām un sadarbības parterniem.

Roberts Misāns:Pēdējā pusotra gada laikā esmu iesaistījies vairākās dažādās uzņēmējdarbības jomās, kas dod papildu resursus, zināšanas un spēku, ko varu izmantot arī Dambretes attīstībai. Es bieži saņemu jautājumus par iemeslu, kāpēc esmu gatavs tik daudz savu laiku veltīt dambretei nevis biznesam, kas man dotu pretēju efektu personīgo finanšu ziņā? Uz to mana atbilde ir nemainīga – dambrete ir un būs mana sirdslieta un aizraušanās, jo darbs priekš manis ir pakārtots mantisko vajadzību apmierināšanai, bet bez ģimenes un hobijiem pazustu motivācija virzīt sevi uz priekšu kā personībai.

Lai dambrete spēlētu nozīmīgu lomu valsts mērogā, mums ir jārada produkts, kas ir interesants dažādām mērķa auditorijām:
1. Nākotnes potenciālie dambretisti. Viņu vecāki, kuri izvēlas nākamo sporta veidu vai pulciņu savām atvasēm – lai dambrete tiek iekļauta starp prioritārajām iespējām;
2. Nākotnes potenciālie treneri. Jaunieši, kuri šobrīd nodarbojas ar dambreti un vēlas saistīt savu nākotni ar dambretes trenera amatu – profesija, kas spēj nodrošināt finansiālās vajadzības un prestižu;
3. Potenciālie sponsori, kuri saskata dambretes masveidību un popularitāti, un vēlas asociēt savu zīmolu ar šo sporta veidu, iegūstot pozitīvu tēlu lielās masās.
4. Valsts līmenī. Dambrete tiek asociēta ar valsts prioritārajiem sporta veidiem.
Es uzskatu, ja mēs spēsim veiksmīgi uzrunāt katru no šīm grupām un apmierināt to ekspektācijas, tad dambretes sports var sasniegt nebijušas virsotnes.

Raivis Paegle: LDF valdē darbojos kopš 2017.gada un esmu veicis daudz dažādas funkcijas kā finanšu plūsmas kontrole, kur tika veiktas ikmēneša atskaites LSFP, dažādu ar LDF saistīto dokumentu aprites uzraudzība, LDF inventāra uzskaite. Tika pārraudzīts LDF gada sacensību plānojums un atbilstoši tam palīdzēts organizatoriem izvest sacensības, kā arī pats esmu uzņēmies organizēt un tiesāt LDF gada plāna sacensības. Esmu aktīvi palīdzējis un sniedzis atbalstu Latvijas izlases dalībnieku veiksmīgai dalībai Eiropas un pasaules čempionātos. Daudzus gadus esmu organizējis un vadījis dažādas sacensības kā starptautiskais turnīrs Rīga Open, DAB ātrspēles turnīru cikls, Valda Zvirbuļa piemiņas turnīrs un citas sacensības. Ir jāveicina sabiedrības saliedētība un jārada lielāks draudzīgums vienam pret otru. Tieši darbojoties vairāk kopīgi, ir iespējams sasniegt uzstādītos mērķus. Ir jāziedo daļa sava egoisma par labu kopējiem uzstādījumiem.  Vēlētos atzīmēt ka dambretes spēle ir intelektuāla prāta nodarbe, kura pasniedz sevi kā nodarbi ar augstām morāles un ētikas vērtībām. Ir jāpaaugstina kopējais kultūras līmenis un jāveicina pareiza šo vērtību izpratne attiecībā uz savstarpējo publisko komunikāciju kā piemēram e-pastu veidā, gan masu informācijas līdzekļos kā mājas lapās un sociālajos tīklos. Ar savu pieredzi un iemaņām esmu gatavs sniegt savu ieguldījumu kopējā darbā dambretes kā prāta spēles, kā kultūras rādītāja attīstībā.

Vitauts Budreika:

Turpināšu darboties:
– IT jomas pieskatīšana federācijas pārvaldāmajos resursos.
– Tiesnešu zināšanu nostiprināšana praktiskos semināros.
– Popularizēt dambreti Latvijas skolās, organizējot turnīrus bērniem.
– Dambretes reitingu sistēmas iedarbināšanā un pielāgošanā.

Turpmāk ar katru no pretendentiem iepazīsimies sīkāk.

Atbildēt