LDF statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1.Biedrības nosaukums ir „Latvijas Dambretes federācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2.Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „LDF”.
1.3.Biedrības simboliku veido stilizēts biedrības nosaukums.
2.nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1.Biedrības mērķi ir:
2.1.1.Saskaņot biedru darbību, izstrādājot, realizējot dambretes kustības attīstības programmu
Latvijas Republikā.
2.1.2.Iesaistīt dambretes pasākumos pēc iespējas vairāk valsts iedzīvotāju, īpaši jauniešus,
kontrolējot mācību un treniņu procesu un veicot metodisko vadību, aptverot visas sportiskās
sagatavotības un vecuma grupas.
2.1.3.Sagatavot augstas klases dambretistus.
2.1.4.Nodrošināt valsts izlases piedalīšanos sacensībās.
2.1.5.Attīstīt starptautiskos sporta sakarus, nodrošināt valsts un starptautiska mēroga sacensību
organizēšanu un tiesāšanu.
2.1.6.Rūpēties par Latvijas profesionālo dambretistu, treneru un citu dambretes speciālistu
apmācību un tālāku izglītību, viņu tiesību un interešu aizstāvību. Iesaistīt savā darbībā speciālistus
un ekspertus.
2.1.7.Izstrādāt un apstiprināt sacensību kalendārus, nolikumus un citus nepieciešamos dokumentus.
2.1.8.Sadarboties ar citu valstu savienībām, federācijām, pārstāvēt Latviju Pasaules Dambretes
federācijā (FMJD).
2.1.9.Organizēt un vadīt jebkuru labdarības pasākumu, kura organizēšana nav pretrunā ar Latvijas
Republikas likumdošanu.
2.1.10. īstenot dambretes interešu izglītības programmu vai atbalstīt šādu programmu īstenošanu
interešu izglītības iestādēs. Ja Biedrība pati veic šajā punktā paredzēto darbību, tā nodrošina
attiecīgas dokumentācijas sagatavošanu un reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā, ja to paredz
normatīvie akti;
2.1.11. īstenot vai atbalstīt ārpus formālās izglītības organizētu pieaugušo izglītošanas procesu, kas
saistīts ar dambretes apgūšanu. Ja Biedrība pati veic šajā punktā paredzēto darbību, tā nodrošina
attiecīgas dokumentācijas sagatavošanu un reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā, ja to paredz
normatīvie akti;
2.1.10.Biedrības mērķis nav peļņas gūšana.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1.Biedrībā var iestāties sporta klubi un citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar
dambretes sporta veidu, iesniedzot valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu
un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Saskaņā ar Sporta likumu
biedrības kā atzītas sporta federācijas biedrs nevar būt fiziska persona.
4.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var tikt uzaicināts pats pieteicējs.
Pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā
jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce
noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1.Biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu.
4.5.2.Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus.
4.5.3.Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
4.5.4.Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai sporta ētiskajiem un
morāles principiem.
4.6.Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav
šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā
lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
4.7.Pie valdes pozitīva lēmuma uzņemt Biedrībā jaunu biedru jaunajam biedram ir jānomaksā
iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.8. Par īpašiem nopelniem dambretes sporta attīstībā Biedrībā var tikt uzņemti goda biedri –
fiziskas personas. Goda biedri tiek uzņemti ar Biedru sapulces lēmumu. Goda biedram ir biedrības
biedra tiesības un pienākumi, izņemot:
4.8.1. goda biedram nav balsstiesības biedru sapulcēs;
4.8.2. goda biedrs nemaksā biedra naudu.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1.Biedrības biedriem ir šādas tiesības ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību:
5.1.1.Piedalīties Biedrības pārvaldē.
5.1.2.Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
5.1.3.Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.1.4.Brīvi darboties citās biedrībās un to apvienībās, nodibinājumos.
5.2.Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1.Ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
5.2.2.Regulāri maksāt biedra naudu.
5.2.3.Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3.Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības,
kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības un patstāvīgās komisijas.
6.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.
6.3. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības patstāvīgās komisijas
(tiesnešu, jaunatnes, treneru, licencēšanas, apelācijas un citos jautājumos). Patstāvīgās komisijas
darbību regulē nolikums, kas tiek apstiprināts Biedru sapulcē vai ar valdes lēmumu, kā arī valdes
lēmumi, kas attiecas uz patstāvīgās komisijas darbību. Patstāvīgās komisijas locekļus un
priekšsēdētāju ievēlē ar valdes lēmumu.
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties sapulcē ar
pilnvaroto pārstāvju starpniecību.
7.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4.Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu.
7.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota
biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu,
ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lēmumus par statūtu grozījumiem, Biedrības darbībās izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par
to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1.Biedrības pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem, kurus ievēl ar biedru
kopsapulces lēmumu uz 3 gadiem.
8.2.Valdes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un divus viņa vietniekus, kuri organizē valdes
darbu.
8.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valde
izstrādā un apstiprina valdes reglamentu, kurā noteikti valdes darba principi.
8.4.Priekšsēdētājs un viņa vietnieki ir tiesīgi Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Valdes loceklis pārstāv
Biedrību tikai kopā ar trīs valdes locekļiem. Atsevišķos gadījumos valdes loceklim piešķir tiesības
biedrību pārstāvēt atsevišķi.
8.5.Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja valde nepieņem citādu lēmumu.
8.6.Valde nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma
prasības.
8.7.Valde izziņo par kopsapulces sasaukšanas laiku rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā lai
Biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas.
8.8.Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, norādot sasaukšanas
iemeslu.
8.9.Priekšsēdētājs atklāj un vada kopsapulces darbu.
8.10.Valde ir tiesīga iesniegt sūdzību tiesā par biedru kopsapulces lēmuma atcelšanu, ja šāds
lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumiem vai statūtiem vai ir pieļauti būtiski
pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā.
8.11.Valde nodrošina biedru sapulces lēmumu izpildi.
8.12.Valde nosaka Biedrības biedru iestāšanās maksu un biedru naudas lielumu.
8.13.Valde pārstāv Biedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām.
8.14.Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem.
8.15.Valdei ir tiesības ievēlēt un atsaukt revīzijas institūcijas locekļus.
8.16.Biedrības valde ierosina un izskata jautājumus par sporta kvalifikācijas, goda nosaukumu un
citu apbalvojumu piešķiršanu sportistiem, treneriem un tiesnešiem, uzliek disciplināros sodus. Par
palīdzību izvirzīto mērķu un uzdevumu veikšanā Biedrība ir tiesīga stimulēt konkrētas personas un
organizācijas, izsakot pateicību, apbalvojot ar goda rakstiem, diplomiem, piemiņas medaļām,
vērtīgām godalgām, naudas prēmijām.
8.17.Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz četri valdes locekļi. Lēmumu pieņem ar
klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā balss ir
priekšsēdētājam.
9. Atbalstītāju padome
9.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt nolemts izveidot Atbalstītāju padomi. Atbalstītāju padome
aizstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar privātpersonām.
Atbalstītāju padome sastāv no valsts un pašvaldību, t.sk., ar sportu saistīto, institūciju pārstāvjiem,
sponsoru vai atbalstītāju pārstāvjiem.
9.2. Atbalstītāju padomes locekļus ievēlē ar Biedru sapulces lēmumu. Atbalstītāju padomes darbību
un tiesības noteic Biedru sapulces apstiprināts nolikums.
9.3. Atbalstītāju padomes kompetencē noteikti ietilpts:
9.3.1. tiesības iepazīties ar Biedrības finanšu līdzekļu izlietojumu;
9.3.2. nesaistošu ieteikumu sagatavošana un izteikšana par esošo finanšu līdzekļu izlietojuma
prioritātēm un papildus finanšu līdzekļu piesaistes iespējām.
10.nodaļa. Revidents.
10.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz vienu gadu.
10.2.Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3.Revidents:
10.3.1.Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju.
10.3.2.Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu.
10.3.3.Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.
10.3.4.Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
11.nodaļa. Biedrības manta.
11.1.Biedrības manta sastāv no biedru iestāšanās maksas, biedru naudas, fizisko un juridisko
personu ziedojumiem, valsts un pašvaldības iestāžu dotācijām u.c. iemaksām, kas nav pretrunā ar
LR likumdošanu. Saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi tiks izlietoti sava īpašuma
uzturēšanai vai izmantošanai un statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.
12.nodaļa. Likvidācija.
12.1.Biedrības darbība izbeidzas:
12.1.1.Ar biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.
12.1.2.Uzsākot bankrota procedūru.
12.1.3.Biedru skaitam samazinoties līdz 1 biedram
12.1.4.Ar tiesas nolēmumu.
12.2.Biedrības likvidāciju veic valdes locekļi.
Rīgā, 2018.gada 16.martā
_____________________
valdes priekšsēdētājs Roberts Misāns

Atbildēt