LDF Valdes sēdē 08/02/2021 pieņemtie lēmumi

08.02.2021

LDF valdes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.1. Apstiprināt LDF valdes 2020.gada darba plāna izpildes atskaiti.
1.2. Publicēt LDF valdes 2020.gada darba plāna izpildes atskaiti LDF mājaslapā.
2.1. Samazināt LDF biedru maksu, nosakot LDF biedru maksu 50.00 EUR apmērā.
2.2. Ieviest iespēju LDF juridiskajiem biedriem saņemt atlaidi vai atbrīvojumu no biedru
maksas uz iesnieguma pamata, ja juridiskam biedram ir maz sacensībās dalību ņemošu
biedru vai biedri piederīgi sociāli mazāk aizsargātai sabiedrības grupai.
3.1. Noraidīt nodibinājuma “Dambretes klubs “Malta”” iesniegumu, ņemot vērā šā protokola
2.2.punktā norādīto valdes lēmumu.
4.1. Atbalstīt biedrības “Bauskas Prātnieks” iesniegumā izteikto lūgumu un uzņemt biedrību
“Bauskas Prātnieks” par LDF juridisko biedru.
5.1. Atbalstīt biedrības “Rīgas sporta veterānu klubs” iesniegumā izteikto lūgumu un uzņemt
biedrību “Rīgas sporta veterānu klubs” par LDF juridisko biedru.
6.1. Pieņemt zināšanai R.Paegles sniegto informāciju par LDF sacensību plānošanu, ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju valstī.
6.2. Izstrādāt sacensību kalendāra iespējamos alternatīvos plānojumus Eiropas un Pasaules
čempionātu dalībnieku atlases nodrošināšanai atkarībā no epidemioloģiskās situācijas un
starptautisko dambretes organizāciju lēmumiem.
6.3. Informēt juridiskos biedrus un trenerus par iespēju startēt tiešsaistes Pasaules kausā
brazīliešu dambretē un lielāka pretendentu skaita gadījumā rīkot atlases sacensības.
6.4. Izveidot LDF Treneru komiteju un informēt trenerus un juridiskos biedrus par iespēju
treneriem tajā iesaistīties.
7.1. Pieņemt zināšanai Paegles sniegto informāciju par LDF 2020.gada finanšu atskaites
sagatavošanu.
8.1. Pieņemt zināšanai V.Budreikas sniegto informāciju par dambretes reitingu sistēmas
izstrādes progresu.
8.2. Uzdot V.Budreikam izsūtīt biedriem reitinga aprēķina algoritmu un atgādinājumu sniegt
informāciju par dambretistu sporta klasēm un gadu, kad dambretisti sākuši trenēties
dambretē.
8.3. Uzdot V.Budreikam sagatavot uz nākamo valdes sēdi izskatīšanai reitingu sistēmas
darbības grafisku attēlojumu.
9.1. Sasaukt LDF kopsapulci 27.martā, ja juridisko biedru vairākums to atbalstīs.
9.2. Lūgt juridiskajiem biedriem līdz 1.martam sniegt:
9.2.1. viedokli par LDF kopsapulces sasaukšanu 27.martā vai tās iespējamu atlikšanu
līdz brīdim, kad tās norise būs iespējama klātienē;
9.2.2. priekšlikumus par LDF kopsapulces darba kārtību un varbūtējiem statūtu
grozījumiem;
9.2.3. viedokli par balsošanas kārtību;
9.2.4. viedokli par vēlamo valdes locekļu skaitu;
9.3. Informēt juridiskos biedrus, ka līdz 15.martam ir iespējams pieteikt kandidātus uz valdes
locekļu amata vietām, norādot pieteikumā īsu motivāciju par katru izvirzīto kandidātu.
9.4. Nosūtīt juridiskajiem biedriem kopsapulces darba kārtības projektu viedokļa un
priekšlikumu sniegšanai.
10.1. Atlikt sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas kārtības projekta apstiprināšanu uz
nākamo valdes sēdi.
10.2. Izdiskutēt nepieciešamo pretinieku kvalifikācijas kritērijus sporta klašu normatīvu
izpildīšanai.
11.1. Izveidot darba grupu pieaugušo komandu veidošanas principu izstrādei R.Paegles
vadībā, uzaicināt juridiskos biedrus iesaistīties darba grupas darbā. Uzdot darba grupai
izstrādāt un iesniegt izskatīšanai valdes sēdē sākotnējo priekšlikumu par komandu
veidošanas pieaugušo komandu čempionātos principiem.
12.1. Nosūtīt vēstuli FMJD vadībai, pievienojot saņēmējiem visu citu FMJD dalībvalstu
federācijas, ka LDF neapmierina šobrīd pieņemtais FMJD padomes lēmums par Pasaules
čempiona titula mača atlikšanu.
12.2. Atbalstīt Roberta Misāna virzīšanu FMJD amatpersonu vēlēšanām FMJD Ģenerālajā
asamblejā 3.jūlijā – FMJD Turnīru direktora amatam.
12.3. Informēt Eiropas Dambretes konfederāciju, ka LDF neplāno pieteikties Pasaules
čempionāta kvalifikācijas turnīra organizēšanai, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko
situāciju.
12.4. Uzdot valdes locekļiem līdz 13.februārim sniegt savus viedokļus par iespējamiem
priekšlikumiem EDC statūtu izmaiņām. Iesaistīt Jāni Leli diskusijā par iespējamiem
priekšlikumiem EDC statūtu izmaiņām.
12.5. Nākamo valdes sēdi sasaukt 2021. gada 9. martā plkst. 18.00, paredzot tās norisi attālināti.

Info: http://dambrete.lv/

Atbildēt